EUT välitystuomioistuimena verosopimusta tulkittaessa | KPMG | FI
close
Share with your friends

EUT toimi välitystuomioistuimena Itävallan ja Saksan välisen verosopimuksen tulkintaa koskevassa asiassa

EUT välitystuomioistuimena verosopimusta tulkittaessa

EUT:n 12.9.2017 antamassa ratkaisussa Itävalta v. Saksa (C-648/15) oli kyse siitä, pystyikö Saksa perimään lähdeveroa tietyistä rajat ylittävistä korkomaksuista Itävallan ja Saksan välisen verosopimuksen perusteella.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Itävaltalainen UniCredit Bank Austria -pankki oli ostanut rahoitusinstrumentteja saksalaiselta Landesbank NRW -pankilta. Rahoitusinstrumenttien haltija oli oikeutettu saamaan niiden nimellisarvon perusteella maksettavaa kiinteää vuosikorkoa, josta Saksan valtio peri lähdeveron. Korot olivat Itävallan mukaan veronalaista tuloa Itävallassa eikä Itävalta hyvittänyt näkemyksensä mukaan verosopimuksen vastaisesti Saksassa perittyä lähdeveroa, mikä johti korkojen kaksinkertaiseen verotukseen. EUT ratkaisi asian Itävallan hyväksi. Riita koski suomalaisen pääomalainan tyyppistä rahoitusinstrumenttia.

Tapauksen ainutlaatuisuus

EUT toimi tapauksessa ensimmäisen kerran kahdenvälisen verosopimuksen tulkintaa koskevassa riidassa välitystuomioistuimena. Ainutlaatuista on se, että välitystuomioistuimeksi oltiin Itävallan ja Saksan verosopimuksessa nimenomaisesti valittu EUT. EUT:lle ei ole missään toisessa verosopimuksessa annettu vastaavaa roolia. Itävallan ja Saksan välisen verosopimuksen välityslauseketta sovellettiin ensimmäisen kerran keskinäisen sopimusmenettelyn (mutual agreement procedure, MAP) jälkeen.

EUT katsoi olevansa toimivaltainen käsittelemään asian SEUT (Sopimus Euroopan Unionin toiminnasta) 273 artiklan nojalla, johon Itävallan ja Saksan verosopimuksessa oli viitattu. Vaikka tapausta ei ollut tuotu EUT:n ratkaistavaksi SEUT 273 artiklassa tarkoitetulla välityssopimuksella, se pystyi ottamaan asian käsiteltäväksi myös kahdenvälisessä verosopimuksessa etukäteen sovitun yleisluontoisen välityslausekkeen nojalla.

Välityslauseke myös muihin verosopimuksiin

Välityslausekkeiden sisällyttäminen verosopimuksiin on yleistymässä. EUT voisi toimia viimekätisenä ratkaisuelimenä EU:n sisällä muissakin tapauksissa, joissa MAP-menettely osoittautuu tehottomaksi. Toisaalta EUT:n ratkaisu voi jäädä yksittäistapaukseksi, sillä Itävallan ja Saksan verosopimus on ollut voimassa jo yli 15 vuotta, ja EUT:n annettiin vasta nyt toimia välitystuomioistuimena.

Muut EU:n jäsenvaltiot eivät ole antaneet kahdenvälisissä verosopimuksissaan EUT:lle vastaavaa toimivaltaa. Jos EUT kuitenkin nimettäisiin välitystuomioistuimeksi myös muiden jäsenvaltioiden välisissä verosopimuksissa, välityslausekkeet toimisivat merkittävänä kannustimena sopimusosapuolille saada tulkintakiistat ratkaistua esimerkiksi keskinäisessä sopimusmenettelyssä ennen asioiden välimiesmenettelyyn saattamista.

Tapauksen merkitys

Tuomio kannustaa jäsenvaltioita sopimaan tulkintakiistansa vapaaehtoisesti ilman verosopimukseen sisällytettyä välityslauseketta. Tuomiolla on kuitenkin merkitystä vain muissa kuin siirtohinnoittelua koskevissa veroriidoissa, sillä siirtohinnoittelukiistoja voidaan jo nyt ratkaista arbitraatiosopimuksen jäsenvaltioita velvoittavassa välimiesmenettelyssä.

Mikäli Euroopan neuvostossa vireillä oleva direktiiviehdotus elinkeinotulojen kaksinkertaisen verotuksen riitojen ratkaisumekanismista hyväksytään, kaksinkertaista verotusta voidaan poistaa tulevaisuudessa Euroopan unionissa entistä tehokkaammin. 

Linkki EUT:n ratkaisuun Itävalta v. Saksa (C-648/15)

 

Lisätietoja 

Kristiina Äimä p. +358 (0)20 760 3698

Joel Kuorikoski p. +358 (0)40 649 7397

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä