KHO linjasi konsernin sisäisten palvelujen hinnoittelua | KPMG | FI
close
Share with your friends

Korkein hallinto-oikeus linjasi konsernin sisäisten palveluveloitusten hinnoittelua

KHO linjasi konsernin sisäisten palvelujen hinnoittelua

KPMG avusti asiakastaan valituksessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle tapauksessa KHO 2017:146, jossa oli kyse palveluveloitusten markkinaehtoisesta hinnoittelusta. Arvioidessaan markkinaehtoisen voittolisän suuruutta korkein hallinto-oikeus sivuutti Verohallinnon tekemän vertailuanalyysin.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KHO:2017:146

Verovelvollinen ei lisännyt kustannusperusteiseen palveluveloitukseen voittolisää

Suomalainen emoyhtiö oli perustanut tytäryhtiöilleen tuottamien palveluiden siirtohinnoittelua varten kustannustenjakojärjestelmän, jossa järjestelmään osallistuneet yhtiöt, mukaan lukien suomalainen konserniemoyhtiö, veloittivat tuottamansa palvelut kustannusperusteisesti ilman voittolisää. Suomalainen konserniemoyhtiö keräsi kustannukset järjestelmään osallisilta yhtiöiltä ja veloitti kustannukset eteenpäin järjestelmän mukaisen kustannustenjakoperiaatteen mukaan.

Konserniverokeskus arvioi voittolisän liian suureksi

Konserniverokeskus katsoi, että kyse oli palveluveloitusjärjestelmästä ja yhtiön olisi tullut veloittaa palveluiden antamisesta aiheutuneet kulut järjestelmään osallistuvilta tytäryhtiöiltä lisättynä seitsemän prosentin voittolisällä.

Kokonaisarvioon perustuen korkein hallinto-oikeus arvioi, että kyseessä oli hallintopalveluiden myymisestä, joiden siirtohinnoittelun tuli perustua palveluiden tuottamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin lisättynä markkinaehtoisella voittolisällä.

Korkein hallinto-oikeus ei kuitenkaan hyväksynyt veroviranomaisen laatiman vertailuhaun perusteella määrittämää voittolisää, vaan totesi, että ottaen huomioon hyöty, jota hallintopalvelut ovat tytäryhtiöille voineet tuottaa, tuli kustannusten päälle lisätä vähäinen voittolisä. Korkein hallinto-oikeus arvioi markkinaehtoiseksi voittolisäksi kolme prosenttia. 

Korkein hallinto-oikeus irtaantui OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden mukaisesta lähestymistavasta

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu sovellettavan voittolisän suuruuden määrittämisen suhteen on poikkeuksellinen, eikä päätöksen perusteluissa noudateta verotuskäytännössä vakiintunutta ja OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden mukaista lähestymistapaa, jonka mukaan markkinaehtoinen voittolisä on konsernin sisäisille palveluille määritetty vertailutietojen perusteella tai vähäistä lisäarvoa tuottavien palveluiden osalta EU Joint Transfer Pricing Forumin ja OECD:n voittolisätasoa koskevien suositusten perusteella. Voittolisän suuruuden määrittäminen vertailutietoanalyysiin perustuen tai EU Joint Transfer Pricing Forumin ja OECD:n suosituksiin perustuen on ollut sekä Suomessa että kansainvälisesti verovelvollisten ja veroviranomaisten noudattama käytäntö hinnoittelun markkinaehtoisuuden todentamisessa.

Vaikka voittolisän suuruus vaikuttaa olevan EU Joint Transfer Pricing forumin tai OECD:n vähäistä lisäarvoa tuottavien palveluiden siirtohinnoittelua koskevien ohjeistusten suuruusluokassa, korkein hallinto-oikeus ei päätöksen perusteluissa näihin avoimesti viitannut. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös määrittää voittolisän suuruus arvioon perustuen sekoittaa näkemyksemme mukaan siirtohinnoittelussa vakiintuneita käytäntöjä sekä lisää epävarmuutta vastaavissa muissa verotustilanteissa.

 

Lisätietoja

Sanna Laaksonen p. +358 20 760 3417

Eric Sandelin p. +358 20 760 3693

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä