close
Share with your friends

Direktiiviehdotus asettaisi velvollisuuden raportoida verosuunnittelua sisältävät järjestelyt

Direktiiviehdotus verosuunnittelun raportoinnista

Euroopan komission antaman direktiiviehdotuksen mukaan raportointivelvollisuus koskisi sellaisia kansainvälisiä järjestelyitä, jotka mahdollisesti sisältävät aggressiivisen verosuunnittelun keinoja. Velvoite koskisi sekä yrityksiä että myös yksityishenkilöitä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Ehdotuksen tausta ja tavoitteet

Yritysten ja yksityishenkilöiden toteuttamat kansainväliset järjestelyt ovat vapaasti liikkuvien henkilöiden ja pääomien maailmassa yhä tavallisempia. Tällaisiin järjestelyihin voi liittyä myös aggressiivisen verosuunnittelun piirteitä, minkä vuoksi uusi sääntely asettaisi velvollisuuden raportoida tällaiset riskialttiit järjestelyt viranomaisille.

Tavoitteena on lisätä avoimuutta ja tiedon saatavuutta viranomaisten suuntaan. Automaattisen tietojenvaihdon ansiosta tieto kulkisi myös eri maiden viranomaisille, jotka voisivat tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin. Direktiiviehdotuksen taustalla on OECD:n BEPS-hankkeessa syntynyt Action 12 -raportti.

Raportin laatii neuvonantaja tai verovelvollinen itse

Ehdotuksessa raportointivelvollisuus on asetettu kyseisessä rajat ylittävässä järjestelyssä verotuksellisia asiantuntijapalveluita tarjoavalle taholle. Mikäli järjestelyssä ei ole käytetty ulkoista veroasiantuntijaa, on verovelvollisen huolehdittava raportoinnista itse.

Direktiiviä valmisteltaessa on huomioitu, että joissakin valtioissa vahva asianajosalaisuus saattaisi estää neuvonantajan raportointivelvollisuuden täyttämisen. Tällaisissa tilanteissa verovelvollinen joutuu laatimaan raportoinnin itse. Tilintarkastusyhteisönä KPMG voi täyttää raportointivelvollisuuden asiakkaidemme puolesta asianajosalaisuuden estämättä.

Kokemuksen ja osaamisen tuoma tehokkuus koituvat asiakkaidemme eduksi verrattuna tilanteeseen, jossa asiakas joutuisi tekemään raportoinnin itse.

Raportointivelvoitteen ala laaja

Direktiiviehdotuksen jälkeisessä keskustelussa on kiinnitetty erityistä huomiota termin ”järjestely” vähäiseen määrittelyyn. Vielä toistaiseksi onkin jäänyt epäselväksi, kuinka laajaksi raportointivelvollisuus lopulta tulee muodostumaan.

OECD:n toimenpide-ehdotuksissa on lähdetty siitä, että tietyt yleiset järjestelyt ovat jo viranomaisten tiedossa, joten verovelvollisten ei olisi enää tarpeen niitä erikseen raportoida. Direktiiviehdotuksesta tällainen ei-raportoitavien järjestelyiden esimerkkilistaus kuitenkin puuttuu. Siten raportointivelvollisuus saattaa olla yllättävänkin laaja ja kohdistua hyvinkin tavanomaisiin järjestelyihin.

KPMG seuraa lainsäädännön kehittymistä tältäkin osin ja tukee asiakkaitaan compliance-velvoitteiden täyttämisessä.

 

Lisätietoja:

Juha Sääskilahti p. +358 20 760 3378

Erkki Tiitta p. +358 20 760 3814

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö