close
Share with your friends

Osakkeiden myyntiin liittyvien kulujen arvonlisävero vähennyskelpoista liiketoiminnan lopettamisen yhteydessä

Liiketoiminnan lopettamiskulujen alv vähennyskelpoista

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen KHO:2017:129 mukaan yhtiö sai vähentää yleiskuluina konsernin liiketoiminnan lopettamisen yhteydessä myytyjen tytäryhtiöiden osakkeiden myyntiä varten hankkimiinsa palveluihin sisältyneen arvonlisäveron.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Verohallinnon mukaan osakkeiden myyntiin liittyneisiin asiantuntijapalveluihin sisältynyt arvonlisävero oli vähennyskelvotonta, koska ostetut palvelut kohdistuivat suoraan ja välittömästi verottomiin osakkeiden myynteihin. Hallinto-oikeus totesi sen sijaan, että koska oli pidettävä uskottavana, etteivät asiantuntijapalveluiden kulut sisältyneet tytäryhtiöiden osakkeiden markkinoilla määräytyviin myyntihintoihin, kulut eivät kohdistuneet suoraan ja välittömästi osakkeiden myynteihin.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan konsernin toiminnan loppuessa asiantuntijapalveluiden hankintahinnat eivät tule sisältymään minkään myöhemmänkään liiketoimen hintaan. Kustannukset ovat siten osa koko yhtiön liiketoimintaa ja niihin sisältyneet arvonlisäverot vähennyskelpoisia yleiskuluina.

Asia palautettiin hallinto-oikeuden toimesta verohallinnon ratkaistavaksi yhtiön vähennysoikeuden laajuuden selvittämiseksi ja korkeimman hallinto-oikeuden toimesta myös sen selvittämiseksi, tuliko yhtiön suorittaa käännettyä arvonlisäveroa yhtiön ulkomaisille palvelun tuottajille maksamista osakkeiden myynteihin liittyvistä palkkioista.

Merkitys yrityksille

Corporate finance -palvelujen tarjoajien osakekauppoihin liittyvät laaja-alaiset neuvontapalvelut ovat arvopapereita koskevien liiketoimien välityksenä verottomia (ks. KHO:2016:137) eikä niistä siten aiheudu ostajalle arvonlisäverokustannusta.

Osakkeiden myyntikustannuksia pidettiin yleiskuluina, jotka voitiin vähentää

Osakekauppoihin liittyy kuitenkin myös verollisia kustannuksia (mm. juridisten neuvonantajien laskut). Verohallinnon kantana on ollut jo jonkin aikaa, että myös tytäryhtiöiden osakkeiden myynti on veroton arvopaperien myynti ja myyntiin liittyvät kustannukset ovat nimenomaan tähän verottomaan myyntiin liittyvinä kuluina arvonlisäverotuksessa vähennyskelvottomia. Korkein hallinto-oikeus vaikuttaa kuitenkin nyt hyväksyneen perusteluikseen sen jo ennestään yleisesti tunnetun seikan, ettei markkinoilla tapahtuvissa osakekaupoissa transaktiokustannuksilla käytännössä ole vaikutusta hinnanmuodostukseen. Näin ollen osakkeiden myyntikustannuksilla ei ollut suoraa ja välitöntä yhteyttä osakkeiden myyntiin, vaan osakkeiden myyntikustannuksia voitiin pitää yleiskuluina. Näin myyjällä oli oikeus vähentää kustannuksiin liittyvä arvonlisävero yleiskuluvähennysprosenttinsa mukaisesti.

Verohallinnon reagointia KHO:n päätökseen odotetaan

Koska Verohallinto on kuitenkin aiemmin ohjeessaan 11.3.2016 ”Arvonlisäveron vähennysoikeudesta” ollut virallisesti eri linjoilla tytäryhtiöiden myynnin kulujen vähennyskelpoisuudesta, Verohallinnon voidaan odottaa pikaisesti reagoivan uuteen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun ja toivottavasti silloin vahvistavan ryhtyvänsä välittömästi noudattamaan uutta linjaa. KHO:n ratkaisun perusteluissa viitatuilla muilla olosuhteilla, kuten sillä, että myyjäpuolena ollut konserni oli lopettamassa liiketoimintaansa, ei käsityksemme mukaan pitäisi olla vaikutusta asiassa silloin, kun myynnin kuluja ei muutoinkaan ole voitu sisällyttää osakkeiden myyntihintoihin.

Jos osakkeiden myyntiin liittyvistä asiantuntijapalveluhankinnoista on aiheutunut vähennyskelvotonta arvonlisäveroa, on perusteltua tarkasti arvioida, voidaanko KHO:n nyt antaman päätöksen perusteella vaatia alv-vähennyksiä hankintojen arvonlisäveroista, tai vaihtoehtoisesti katsoa KHO:n aiemman arvopapereiden välitystä koskevan ratkaisun perusteella, että palveluhankinta on arvonlisäveroton arvopapereiden välityksenä. Autamme mielellämme selvitysten tekemisessä ja tarvittavissa jatkotoimenpiteissä.

KHO:2017:129

 

Lisätietoja:

Ari Nielsen, p. 020 760 3661

Marko Ojala, p. 020 760 3341

Mika Kallio, p. 020 760 3375

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö