close
Share with your friends

Korkein hallinto-oikeus palautti asian hallinto-oikeuteen suullisen käsittelyn toimittamista varten

KHO palautti asian HAO:on suulliseen käsittelyyn

Suullinen käsittely hallinto-oikeuksissa on veroasioissa perinteisesti ollut harvinaista eikä niitä yleensä järjestetä edes asianosaisten pyynnöstä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Korkein hallinto-oikeus antoi 18.7.2017 päätöksen, jolla se kumosi hallinto-oikeuden ratkaisun ja palautti asian hallinto-oikeudelle vaatien suullista käsittelyä ja asian uudelleen ratkaisemista. Koska asian ratkaisemisen kannalta oli keskeistä esitetyn selvityksen luotettavuuden arvioiminen, asian asianmukainen selvittäminen olisi edellyttänyt, että hallinto-oikeus olisi oma-aloitteisesti tiedustellut valittajan halukkuutta suullisen käsittelyn toimittamiseen sekä harkinnut sen toimittamisen tarvetta, vaikka valittaja ei ollut itse vaatinut suullista käsittelyä hallinto-oikeudessa.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko suomalaisella yhtiöllä velvollisuus suorittaa ennakonpidätys työntekijälleen maksamistaan palkoista sillä perusteella, että työntekijä oli katsottava Suomessa yleisesti verovelvolliseksi eikä hänelle maksettuun palkkaan tulisi myöskään sovellettavaksi ulkomaantyötuloa koskeva ns. kuuden kuukauden verovapaussäännös. Yhtiön työntekijänsä asumisesta ja työskentelystä antama kirjallinen selvitys poikkesi maksuunpanojen perusteena olevasta selvityksestä, eli asiassa oli erimielisyyttä asian ratkaisun kannalta keskeisistä tosiseikoista. 

Suullinen käsittely hallinto-oikeuksissa on veroasioissa perinteisesti ollut harvinaista eikä niitä yleensä järjestetä edes asianosaisten pyynnöstä. Kuitenkin tilanteissa, joissa kirjallisen selvityksen perusteella asian ratkaisun kannalta merkitykselliset tosiseikat jäävät epäselviksi ja ristiriitaisiksi, suullisen käsittelyn toimittaminen olisi usein ainoa keino selvittää ne.  

Hallintolainkäytössä vallitseva viranomaisperiaate kuitenkin edellyttää valitusviranomaiselta oma-aloitteista asian selvittämistä, ja tarvittaessa valitusviranomaisen on osoitettava asianosaiselle tai päätöksen tehneelle hallintoviranomaiselle, mitä lisäselvitystä asiassa tulee esittää. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asian palauttamisesta hallinto-oikeuteen suullisen käsittelyn toimittamiseksi onkin tervetullut linjaveto tilanteisiin, joissa veronsaajien oikeudenvalvontayksikön ja verovelvollisen näkemykset asian tosiseikoista eroavat toisistaan. 

Lisätietoja:

Hanna Höglund

020 760 3278

Antti Leppänen

020 760 3247

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö