• Kirsi Saaristo, Expert |
2 mins read

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin yrityksiin suoraan tai epäsuorasti. Sen takia joka yrityksen kannattaa varautua sidosryhmien, markkinoiden ja asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin saada tietoa toiminnan ilmastovaikutuksista. Kehittyvä ilmastoraportointi ja strateginen liiketoiminnan kehitys auttavat tavoitteessa.

Useat yrityksen sidosryhmät odottavat ja vaativat luotettavaa tietoa yrityksen energian kulutuksesta, päästöistä ja ilmastovaikutuksista. Esimerkiksi pääomamarkkinat, omistajat, asiakkaat sekä omat työntekijät odottavat, että yritykset ovat analysoineet ilmastovaikutuksiaan ja raportoivat taloudellisista vaikutuksista.

Hyvissä ajoin aloitettu raportoitavan tiedon kerääminen, ennakoiva analytiikka sekä työkalujen systemaattinen kehittäminen ovat avainasemassa onnistuneessa ilmastoraportoinnissa.

Olen hiljattain puhunut yritysvastuuverkosto FIBS ry:n ja KPMG:n järjestämässä johdon aamiaisseminaarissa ilmastoraportoinnista. Raportoidun tiedon varmennuksien lisäksi työhöni on kuulunut palveluiden kehittäminen muun muassa automatisoidun CO2-päästöjen hankinta kolmansilta osapuolilta KPMG:n AIRBICS-sovelluksen avulla.

AIRBICS auttaa yritystä keräämään kolmansien osapuolien kasvihuonekaasupäästötietoja (CO2e). Tämä keinoälyyn ja koneoppimiseen perustuva ratkaisu mahdollistaa vastuullista pankkitoimintaa, vastuullista sijoittamista, hankintaa ja asiakashallintaa harjoittaville asiakkaillemme CO2e-tietojen keruun arvoketjun molemmista suunnista.

Ota nämä huomioon kehittäessäsi liiketoimintaa

KPMG on kehittänyt viisivaiheisen mallin, jonka avulla yritykset voivat ottaa liiketoimintalähtöisen mallin ilmastonmuutokseen.

1. Yrityksen kannattaa muodostaa käsitys siitä, mitä ilmastonmuutos sille merkitsee ja miten tärkeää siihen vastaaminen on liiketoiminnassa. Oli kunnianhimon taso mikä tahansa, vastuullisuutta kannattaa johtaa liiketoimintalähtöisesti ja tavoitteellisesti.

2. Yrityksen on syytä arvioida ilmastonmuutoksen vaikutuksia, riskejä ja mahdollisuuksia koko liiketoiminnan ja arvoketjun näkökulmasta.

3. Tärkeimpien riskien tai mahdollisuuksien tulisi näkyä yrityksen liiketoimintastrategiassa ja ennen kaikkea liiketoimintaprosesseissa.

4. Sidosryhmäviestinnän kannattaa keskittyä liiketoiminnan kannalta olennaisimpiin ilmastonäkökohtiin ja avaintunnuslukuihin. Vähintäänkin tarvitaan indikaattoreita sen seuraamiseksi, että yrityksessä edetään kohti ilmastotavoitteitaan.

5. Ilmastotavoitteita ja avaintunnuslukuja on seurattava johtoryhmätasolla. Selkeät strategiaan nivotut tavoitteet ja mittarit helpottavat tehtävää.

Taloudellisia vaikutuksia ja päästöraportointia

Ilmastoraportointi kannattaa painottaa kaikkein olennaisimpiin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin taloudellisiin vaikutuksiin päästöraportoinnin lisäksi. Näköpiirissä on, että suurimmissa yrityksissä Suomessa esimerkiksi TCFD-viitekehyksen (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) käyttö ilmastoraportoinnissa tulee yleistymään. TCFD-ohjeistuksen mukaan raportoinnin keskiössä ovat yrityksen hallintotapa, ilmastoriskit ja -investoinnit.

KPMG on ollut mukana ensimmäisenä liikkeenjohdon konsultointiyrityksenä TCFD-ilmastoraportoinnin viitekehyksen ja ohjeistuksen luonnissa. Annamme ohjeistusta ja koulutusta asiakkaillemme.

Joko sinun yrityksesi on aloittanut tarvittavan tiedon keräämisen ja valmistautunut raportoimaan ilmastovaikutuksistaan?