Organisatsiooni siseauditi üksuse ülesanne on anda juhtkonnale kindlustunne, et langetatud otsused ja kavandatavad tegevused on õiged, kooskõlas õigusaktidega ning et organisatsiooni ressursse kasutatakse säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt. Hästitoimiva ja tulemusliku siseauditi üksuse loomine nõuab aga juhtkonnalt aega, jõudu ja kogemusi, seetõttu on mõnikord kasulikum teenust sisse osta. Teenust võib sisse osta täies mahus või osalisel, st teie siseauditi meeskond saab vajaduse korral toe ja abi saamiseks pöörduda organisatsioonivälise kogenuma meeskonna poole. 

KPMG siseauditi spetsialistidel on laialdased kogemused organisatsioonide töökorralduse tõhustamisel ja riskide hindamisel nii avalikus kui ka erasektoris. Et aidata juhtkonnal mõista strateegiast tulenevaid ohtusid ning leida võimalusi tegevuse tõhustamiseks, kasutame organisatsiooni äristrateegiate ning äriprotsesside analüüsimisel KPMG-s väljatöötatud siseauditi metoodikat.

Kuidas me aidata saame?

Siseauditi üksuse loomine, selle tegevuse täiustamine

 • Lähtudes organisatsiooni juhtkonna ootustest, tegevuskeskkonnast ning riskiprofiilist, aitame teil sõnastada organisatsiooni siseauditi eesmärgid ja luua siseauditi üksuse.
 • Aitame leida sobivaid siseaudiitori kandidaate ning oleme valmis abistama nende väljaõpetamisel ja edasisel koolitamisel.

Siseauditi täielik või osaline sisseostmine

 • Teeme teie organisatsiooni siseauditi. Tehniliselt keerukates valdkondades kasutame lisaks siseauditi asjatundjatele ka KPMG teiste valdkondade eksperte.
 • Siseauditi teenuse osalise sisseostmise korral tuleme appi, kui teie siseaudiitorid vajavad ajutiselt lisajõudu, kui teie organisatsioonis jääb mõne valdkonna pädevusest puudu või kui vajate professionaalse kõrvaltvaataja hinnangut.

Organisatsiooni valitsemise hindamine

 • Aitame hinnata, üles ehitada ja täiustada organisatsiooni valitsemisstruktuuri.
 • Aitame vähendada juhtimistühikuid ning kõrvaldada ebamäärasust ja kommunikatsioonihäireid.

Ettevõtte riskijuhtimine ja õigusnormide järgimine

 • Aitame tuvastada teie organisatsiooni jaoks olulisi riske.
 • Aitame luua riskijuhtimise raamistiku, sõnastada riskijuhtimise põhimõtted ja koostada juhendmaterjalid.
 • KPMG riskijuhtimise küpsusmudelit kasutades hindame organisatsiooni riskijuhtimise tulemuslikkust ning aitame tõhustada riskijuhtimise protsesse.
 • Aitame teil õigusnormidega kursis olla ja tagada teie organisatsiooni tegevuse vastavuse õigusaktide nõuetele.

Siseauditi üksuse töö hindamine

 • Võrdleme teie organisatsiooni siseauditi üksuse tegevust rahvusvaheliste siseauditi kutsetegevuse raampõhimõtetega, samuti heade näidetega teie tegevusvaldkonna teiste organisatsioonide siseauditi praktikast.
 • Abistame siseauditi tõhustamiseks vajalike muudatuste tuvastamisel ja elluviimisel.