Finantsriskid on nüüdisaegse ärikeskkonna lahutamatu osa. Pettus, ettevõttesisesed kuriteod, äri- ja kohtuvaidlused võivad heita varju organisatsiooni mainele ja õõnestada usaldust. Riskide juhtimise muudavad veelgi raskemaks üha keerukamaks ja nõudlikumaks muutuvad järelevalvemeetmed.

KPMG pettuste uurimise valdkonna nõustajad aitavad teid majandus- ja finantsküsimustes, mis võivad enesega kaasa tuua õiguslikke meetmeid või kohtuvaidlusi.

Kuidas me aidata saame?

Pettuste uurimine

 • Aitame uurida juhtumeid, kus on tegemist kas pettusekahtlusega teie organisatsioonis või mõne muu ebaeetilise või ebaseadusliku finants- või majandustoiminguga.

Pettuseriskide juhtimine

 • Analüüsime põhjalikult teie organisatsiooni väärkäitumise ja pettuse riske, sh ka riskide tuvastamiseks, ennetamiseks ja juhtimiseks kasutatavaid kontrolle.
 • Aitame organisatsioonil sisse seada, ellu viia ja hinnata pettuste vältimise ning eetilise käitumise edendamise põhimõtteid ja meetmeid.

Korruptsiooni tõkestamine

 • Abistame teie organisatsiooni korruptsiooni ennetavates tegevustes (riskihinnangud, seadustele vastavuse tagamiseks vajalike meetmete väljatöötmine ning hindamine, auditid, aruandlussüsteemide kujundamine ja hindamine, koolitused,).

Vaidluste lahendamine

 • Pakume sõltumatu spetsialisti tuge, kui teie organisatsioonil on käsil kohtuvaidlus või muud vaidlused, mis võivad viia kohtuprotsessini.
 • Aitame välja arvutada kahju või saamata jäänud kasumi.
 • Võime täita ühe või mitme osapoole poolt määratud eksperttunnistaja rolli kohtuvaidluste, arbitraaži jms juhtumite korral.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine

 • Aitame teie organisatsioonil hinnata rahapesu alaseid riske, tuvastada mittevastavusi õigusaktide nõuete ning hea tavaga, üle vaadata või koostada rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseid meetmeid ning neid meetmeid ellu viia.
 • Hindame olemasolevate rahapesuvastaste meetmete rakendamist, keskendudes vastavalt vajadusele kas tehingutele või klientidele.
 • Teeme rahapesu tõkestamise alaseid koolitusi.

IT-lahendused pettuste uurimisel

 • Koostöös KPMG võrgustiku ekspertidega aitame tuvastada, koguda ja säilitada uurimisteks ja kohtuasjadeks vajalikku elektroonilist informatsiooni.
 • Aitame analüüsida uurimisteks või juurdlusteks vajalikku elektroonilist informatsiooni, vajaduse korral filtreerime ja menetleme elektroonilist informatsiooni uurimiste ning kohtuasjade tarbeks.

Taustauuringud

 • Kogume ja analüüsime eraisikute ja organisatsioonide tausta, reputatsiooni, kõlbelise käitumise ning ärialase mineviku kohta käivat teavet, et anda taustainfot olemasoleva või potentsiaalse ärisuhte kohta.
 • Vajaduse korral aitame koguda taustainfot käimasolevate uurimiste ning potentsiaalsete kohtuasjade jaoks.