Muudatused siirdehindade määruses

1. jaanuaril 2022 hakkas kehtima uuendatud siirdehindade määrus, millega täiendati ja täpsustati siirdehindade dokumentatsiooni nõudeid. Määrust muudeti, et viia see kooskõlla üldpõhimõtetega, mille Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon avaldas 2017. aastal dokumendis „Juhised siirdehinna turuväärtuse kindlaksmääramiseks hargmaistele ettevõtjatele ja maksuhalduritele“.

Määruse järgi hõlmab siirdehindade dokumentatsioon nüüd kolme komponenti: kontserni teabega põhitoimikut, Eesti äriühingu kohta käivat maksumaksja toimikut ning riikidepõhist aruannet, mis vastab maksualase teabevahetuse seaduse nõuetele. Määruses täpsustati, millist infot tuleb esitada nii põhitoimikus kui ka maksumaksja toimikus. Näiteks peab põhitoimik sisaldama kontserni majandusaasta aruannet ning kirjeldusi kontserni suurimate toodete ja teenuste tarneahela, oluliste teenuste pakkumise suutlikkuse ning kontserni rahastamise kohta (sh olulisemad rahastamiskokkulepped mitteseotud isikutega). Märkimisväärselt täpsustati ka andmeid, mis on vaja põhitoimikus ära tuua kontserni mittemateriaalse vara kohta.

Maksumaksja toimikus on uuendusena vajalik esitada kõikide maksumaksja sõlmitud oluliste kontrollitud tehingute lepingute koopiad ning maksumaksja majandusaasta aruanne. Tehingute võrdlusandmete analüüsi nõudeid täiendati: uue määruse alusel loetakse nüüd hinnavahemikuks võrdlusandmete tulemuste jada alumisest kvartiilist ülemise kvartiilini, kui varem oli võimalik võrreldava hinnavahemikuna käsitleda kogu tulemuste jada (st miinimumtulemusest maksimumini). Ühtlasi täpsustati määruses loetelu asjaoludest, millega arvestada finantstehingute turuväärtuse määramisel, ning esitati täiendavad võrdluskriteeriumid mittemateriaalse varaga tehtud tehingute turuväärtuse määramiseks.

Määrusesse lisati uus mõiste „väikese lisandväärtusega kontsernisisesed teenused“, mille puhul ei ole vaja võrdlusandmetega tõendada viie protsendi suuruse hinnalisandi vastavust turuväärtusele.

Lisainfo: maksunõustaja Maike Leppik, mleppik@kpmg.com