close
Share with your friends

Veebruaris avaneb ettevõtetel võimalus EAS-is taotleda toetust digitaliseerimise edendamiseks.

Toetuse andmise eesmärk on toetada digitaliseerimise teekaartide koostamist, seeläbi suureneb ettevõtja teadlikkus oma ettevõtte digitaliseerituse hetkeolukorrast ning võimekus parendustegevuste abil tõsta oma toodete ja teenuste lisandväärtust.

Digitaliseerimise teekaart on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang digitaliseerimise mõjule, eesmärkide saavutamiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale. Digitaliseerimise teekaart toob välja tehnoloogiliste protsesside kitsaskohad ning vähemalt ühe kitsaskoha lahendamiseks ka lähteülesande, mis on sisendiks lahendust loovatele arendajatele. 

Digitaliseerimisega võtab ettevõtja kasutusele senisest ulatuslikumalt digitaalsed tehnoloogiad ja seda toetava innovaatilise ärimudeli. Digitaalsed tehnoloogiad on tehnoloogiad, mis võimaldavad ülekandeprotokollide ja standardite abil luua läbipaistvuse ja usalduse ning seeläbi kontrollida ühendatud seadmeid ja nendes liikuvaid andmeid.

Maksimaalne toetus projekti kohta on 15 000 eurot, 70% projekti maksumusest (50% Tallinnas ja Harjumaal).

Digitaliseerimise teekaardi tulemid:

  • ülevaade ettevõtja ärimudelist, tarneahelast ning tootmise või teenuse osutamise protsessist;
  • hinnangud, milliseid tarneahela ning tootmise või teenuse osutamise protsessi kitsakohti saab lahendada digitaalsete tehnoloogiate abil;
  • hinnang punktis 2 nimetatud lahenduste tasuvusajale ja mõjule ettevõtja ärimudelile ning majandustulemustele;
  • vähemalt ühe lahenduse jaoks lähteülesande koostamine. 

Soovime omalt poolt, et meie kliendid naudiksid püsivat kasvu ja oleksid konkurentsivõime tipus. Oleme valmis toetama Teid eelkirjeldatud meetme abil oma äritegevuse kaasajastamisel.

  • Aitame kaardistada ja kindlaks teha Teie ettevõtte digiteerimisvajadused EAS-ilt toetuse taotlemiseks. Lisainfo: Kristel Velleste, KPMG nõustamisteenuste digiteerimise valdkonna juht
  • Digiteerimise tööprotsesside kaasajastamine andmeanalüütika, tarkvaralise robotiseerimise ja tehisintellekti abil. Lisainfo: Raul Nugis, KPMG andmeanalüütika ja targa automatiseerimise keskuse Lighthouse juhtiv andmeteadlane
  • Ettevõtte küberturvalisuse tagamine, infoturbe planeerimine ja haldamine, küberkaitse meetmete rakendamine, ärijätkuvuse tagamine. Lisainfo: Mihkel Kukk, KPMG küberturvalisuse valdkonna juht