InfoKuller - juuni 2020

InfoKuller - juuni 2020

InfoKuller on KPMG uudiskiri, mis ilmub kord kuus ning annab asjatundliku ülevaate peamistest muudatustest maksu- jm seadustes ning ettevõtjale olulistest kohtulahenditest.

1000
Joel Zernask

Partner, maksuteenuste juht

KPMG Baltics OÜ

E-post

Seotud teemad

Infokuller

Seekordses numbris kajastame järgmisi teemasid:

  • Välismaalaste seaduse muutmise seadus
  • Kohtulahendi kokkuvõte: Tulumaks kinnistu müügilt

Välismaalaste seaduse muutmise seadus

Riigikogu võttis vastu välismaalaste seaduse muudatused, ajakohastamaks regulatsiooni, mille järgi välismaalased elavad, õpivad ja töötavad Eestis. Muudatused soodustavad eelkõige selliste välismaalaste ajutist viibimist ja elamist Eestis, kes on valmis ning võimelised panustama Eesti arengusse.
Peamine muudatus puudutab loodavat diginomaadi viisat, mille alusel saavad Eestis töötada inimesed, kelle töö ei sõltu sellest, kus nad parasjagu asuvad. Diginomaadideks nimetatakse inimesi, kes töötavad (näiteks IT-s, finantsvaldkonnas või turunduses) veebi kaudu ja reisivad samal ajal eri riikides ringi. Varem pidi diginomaadidel olema Eestisse tööle tulemiseks Eesti tööandja, mistõttu tulid nad tihti Eestisse turistiviisaga, kuigi soovisid siin teha ka kaugtööd. Kuna diginomaadid ei mahu klassikalise töötamise reeglite alla, takistab Eesti tööandja olemasolu nõue nende Eestisse tulekut ja Eestis eesmärgipärase viibimisaluse valimist.
Diginomaadi viisa võib olla nii lühi- kui ka pikaajaline ning selle puhul rakenduvad viisa andmise üldised tingimused. Diginomaad saab kaugtöö tegemiseks Eestisse tulla üksnes vahendaja kaudu, kes vastutab tema siin viibimise eest.
Lisaks määratakse seaduse muudatusega kutsuja kohustused tööandjale, kes registreerib välismaalase lühiajalise töötamise, ning korrastatakse pikaajalise viisa taotlemise süsteemi.

Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu ja menetlusprotsessiga saab tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Einar Rosin, erosin@kpmg.com 

Kokkuvõte Tallinna Ringkonnakohtu 28. veebruari 2020 otsusest haldusasjas nr 3-19-1279 Tulumaks kinnistu müügilt

Ringkonnakohus analüüsis olukorda, kus füüsiline isik ei tasunud tulumaksu kinnisasja müügilt teenitud kasult, tuginedes tulumaksuseaduse § 15 lõike 5 punktis 1 või 4 sätestatud tulumaksuvabastusele. Punkti 1 järgi ei maksustata tulumaksuga kinnisasja võõrandamisest saadud kasu, kui kinnisasja oluliseks osaks on eluruum, mida maksumaksja kasutas kuni võõrandamiseni oma elukohana, ja punkti 4 järgi ei maksustata samasugust kasu, kui suvila või aiamaja on vallasasjana või kinnisasja olulise osana olnud maksumaksja omandis üle kahe aasta ning kinnistu suurus ei ületa 0,25 hektarit.
Ringkonnakohtu otsuse järgi ei asunud kinnistu müügi hetkel kinnistu territooriumil suvilat, suvemaja ega muud hoonet, mida oleks saanud kasvõi hooajalise elukohana kasutada, mistõttu tulumaksuvabastuse kohaldamine ei olnud korrektne. Lisaks tuletas kohus meelde mitut kinnisasja maksustamise seisukohalt olulist põhimõtet:

  • Tulumaksuvabastust saab kohaldada siis, kui müüdud kinnisasjal asub selline suvila või aiamajana käsitatav hoone (katuse ja siseruumidega ehitis), mis on mõeldud vähemalt hooajaliseks elamiseks. Suvila või aiamaja on hooajaliseks, meie kliimas suveajal kasutamiseks kohandatud hoone, millel võib olla kergem konstruktsioon ning väiksem soojapidavus kui elamul (seega varikatused on reeglina välistatud).
  • Määravat tähtsust ei ole sellel, kas rahvastikuregistri andmetel oli kaebaja elukoht vastaval kinnistul, sest tulumaksuvabastus ei sõltu formaalsetest registrikannetest, vaid sellest, kas isik tegelikult kasutas eluruumi enne selle võõrandamist oma alalise või peamise elukohana.
  • Maksumaksja on kohustatud pidama tulude ja kulude arvestust sellisel viisil, et oleksid selgelt fikseeritud maksustatava tulu kindlaksmääramiseks vajalikud andmed. Kuna vara soetamismaksumust tõendavate dokumentide säilitamiseks ei ole määratud kindlat tähtaega, siis soetamismaksumuse arvestamiseks peavad dokumendid olemas olema vara võõrandamise ajal.

Kohtulahendiga saab tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Ave Rego, averego@kpmg.com

© 2022 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist