InfoKuller jaanuar 2020

InfoKuller jaanuar 2020

InfoKuller on KPMG uudiskiri, mis ilmub kord kuus ning annab asjatundliku ülevaate peamistest muudatustest maksu- jm seadustes ning ettevõtjale olulistest kohtulahenditest.

1000
Joel Zernask

Partner, maksuteenuste juht

KPMG Baltics OÜ

E-post

Seotud teemad

Infokuller jaanuar 2020

Tulumaksuseadus

 • 23 lg 4. Maksuvaba tulu – maksustamisperioodi neljandas kvartalis (sh aasta lõpus) väljamakstud sünnitushüvitise saajatel on nüüd võimalus osa hüvitisest kanda üle järgnevasse aastasse. Sel viisil ei vähene nende maksuvaba tulu ja nad ei pea täiendavalt tulumaksu maksma. 
 • 23 1 lg 1. Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral – täiendav maksuvaba tulu alates kolmandast lapsest on nüüdsest 3048 eurot aastas (varasemast 1200 eurot suurem).
 • 23 1 lg 2. Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral – olukorras, kus laps saab toitja kaotuse korral toitjakaotuspensioni või rahvapensioni, ei vähene vanema täiendav maksuvaba tulu lapse eest.
 • 34. Tulumaksuga ei maksustata enam maksuhalduri poolt ajatatud maksuvõlalt tasutud intresse.
 • 44. Tuludeklaratsioonid – tuludeklaratsiooni esitamise tähtaega pikendati 30. aprillini.
 • 45. Välismaal tasutud tulumaksu arvestamine – residendi välismaalt saadud tulule (ka pensionile) kehtivad alates 2020. aastast Eestis saadud tuluga võrdväärsed maksustatavast tulust tehtavad mahaarvamised. Mahaarvamisi on võimalik teha täies ulatuses ka olukorras, kus suurem osa tulust on saadud välisriigist.
 • 46. Tulumaksu tasumine ja tagastamine – tulumaksu tasumise ja tagastamise tähtaega pikendati 1. oktoobrini.
 • 47. Avansilised maksed – füüsilisest isikust ettevõtja avansiliste maksete tasumise piirmäära tõsteti 300 euroni (varem 64 eurot).
 • 48. Tulumaks erisoodustustelt – erisoodustusena ei maksustata töötajate elu- ja töökoha vaheliseks transpordiks kasutud ühistranspordi piletihinna hüvitamist.
 • 54 5 . Tulumaks lahkumisel (ingl exit tax ) – vara väljaviimisel tuleb Eesti ettevõtjal, kes soovib viia Eestis asuvat vara teises riigis asuvasse püsivasse tegevuskohta või Eestis asuvast püsivast tegevuskohast välismaisesse peakorterisse, tasuda tulumaksu vara turuväärtuse alusel. 
 • § 54 7 . Tulumaks maksustamise ebakõla põhjustavalt summalt – muudatustega välditakse topeltmaksustamist, mida põhjustab ebakõla finantsinstrumentide, maksete ja üksuste kvalifitseerimisel eri riikides või maksete omistamise reeglite erinevus peakontori ja püsiva tegevuskoha vahel või sama üksuse kahe või enama püsiva tegevuskoha vahel.

Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ja menetlusprotsessiga saab tutvuda siin.

Maksukorralduse seadus

 • 11. peatükk. Maksuhalduril on õigus tagantjärele vähendada ajatatavalt maksuvõlalt arvestatavat intressi 50% maksuvõla tekkimise päevast arvates.
 • 14 1 . peatükk. Topeltmaksustamise kaebuse lahendamine – kehtestati üksikasjalikum kord, et lahendada Euroopa Liidu riikide vahel maksulepingute kohaldamisest ja tõlgendamisest tulenevad topeltmaksustamise vaidlused.

Käibemaksuseadus

 • Muudeti piiriülese kauba käibe maksustamisreegleid seoses nõudmiseni varuga (kaup viiakse kokkuleppel ostjaga teise liikmesriigi lattu ootele). Kui nõudmiseni varu viiakse teise liikmesriiki kuni 12 kuuks, ei teki ettevõtjal seal maksu- ega aruandluskohustust.
 • Samuti muudeti aheltehingute maksustamist.

Neid muudatusi tutvustasime ka novembrikuu Infokulleris.

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus

 • Sigarettide ja suitsetamistubaka aktsiisimäär tõusis vastavalt 5 ja 8%.
 • Väiketootja õlle aastane tootmismaht, millele kohaldatakse 50% soodsamat aktsiisimäära, tõusis 6000 hektoliitrilt 15 000-le.
 • Intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja aktsiisisoodustus laienes ka ettevõtjale, kes toodab oma põhitegevusalal toodetavate toodete tootmiseks elektri- ja soojusenergiat kõrvaltegevusena (nt katmikaiandid). Neid muudatusi tutvustasime ka novembrikuu Infokulleris.

Väärtpaberituru seadus

 • Jõustunud muudatuse järgi täpsustatakse edaspidi, et juhul kui tarbijakrediidileping viitab indeksile (nt Euribor), millega määratakse kindlaks lepingu järgi tasumisele kuuluv summa, tuleb tarbijale antavas infos välja tuua ka selle indeksi täpne nimi, indeksi halduri nimi ning indeksi kasutamisest tulenev võimalik mõju tarbijale.

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seadus

Riigikogus on teisel lugemisel laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga täpsustatakse laevandussektori ettevõtete tulumaksu erirežiimi, mis võeti seadusega vastu 2019. aasta veebruaris, ja viiakse see kooskõlla Euroopa Liidu riigiabi reeglitega.

Täpsete seadusemuudatustega saab tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Einar Rosin, erosin@kpmg.com

Maksualase teabevahetuse seaduse muutmine

Riigikogus võeti vastu maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seadus. Sellega võetakse Eesti õigusesse üle halduskoostöö direktiivi muudatus, millega Euroopa Liidu liikmesriigid leppisid kokku maksuskeemide alases automaatses teabevahetuses. Selle eesmärk on suurendada maksuplaneerimise ja maksusüsteemide läbipaistvust.

Seadus puudutab eelkõige isikuid, kes on oma äritegevuse raames välja töötanud piiriüleseid maksuplaneerimise skeeme, ning ettevõtjaid, kes teevad piiriüleseid tehinguid. Skeemidest peavad eelkõige teada andma maksunõustajad ja advokaadid, samuti krediidiasutused, kuid teavitamise kohustus võib teatud juhtudel üle minna ka maksukohustuslasele endale.

Teavet tuleb anda kolme liiki piiriüleste skeemide kohta:

 • skeemid, mis võivad mõjutada maksustamist; 
 • skeemid, millega on võimalik kõrvale hoida finantskontode alasest teabevahetusest; 
 • skeemid, millega on võimalik varjata tegelikke kasusaajaid.

Aru peab andma sellise skeemi kohta, mille kirjelduses kajastub piiriülene aspekt ja mis vastab vähemalt ühele ministri määrusega kehtestatud kriteeriumile. Samuti on määrusega kehtestatud nimekiri infost, mis tuleb maksuhaldurile esitada.

Oluline on tähele panna, et teavitamiskohustus puudutab otseseid makse (eelkõige tulumaks). Käibemaksule, tollimaksule, aktsiisidele, sotsiaalkindlustusmaksetele, lõivudele ja teenustasudele direktiiv ei laiene.

Seadusemuudatus jõustus 1. jaanuaril 2020.

Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse ja menetlusprotsessiga saab tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Einar Rosin, erosin@kpmg.com

© 2022 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist