close
Share with your friends

InfoKuller - märts 2018

InfoKuller - märts 2018

InfoKuller on kord kuus ilmuv KPMG e-uudiskiri, mis annab ülevaate viimastest olulisematest muudatustest Eesti seadusandluses ja kohtulahendites.

1000

Seotud teemad

InfoKuller märts 2018

E-kaubanduse regulatsiooni muudatused

2017. aasta lõpus võttis EL vastu nõukogu direktiivi nr 2017/2455 ning rakendusmäärused nr d 2017/2459 ja 2017/2454, mis sätestavad üldpõhimõtted e-kaubanduse ja -teenuste maksustamiseks EL-is. Muudatused puudutavad peamiselt tehinguid lõpptarbijatega ( business to consumer ).

Muudatuste eesmärk on soodustada väike- ja keskmise suurusega ettevõtete tegevust. Selleks nähakse ette lihtsustatud võimalus erinevatesse riikidesse toimuvatelt müükidelt tekkiva maksukohustuse täitmiseks. Enam ei pea ettevõtted maksukohustuse täitmiseks end registreerima eraldi igas riigis, kuhu nad kaupu või teenuseid müüvad.Liikmesriikidel on kohustus viia 2019. aastaks siseriiklikku õigusse sisse muudatused, mis puudutavad elektrooniliste teenuste maksustamist. Ülejäänud täiendused tuleb liikmesriikidel teha 2021. aastaks.

Peamised muudatused:

  • Kehtivate reeglite kohaselt maksustatakse telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektroonilised teenused mittemaksukohustuslasest teenuse saaja asukohariigis. Direktiiv võimaldab neid teenuseid kuni 10 000 euro ulatuses maksustada teenuse osutaja asukohariigis.
  • Laieneb võimalus registreerida käibemaksukohustuslaseks üksnes ühes liikmesriigis ja täita kõiki EL-is tekkivaid käibemaksukohustusi ühe riigi kaudu. Muudatus kohaldub ka nendele teenustele, mida ei ole eelmises punktis mainitud, kaugmüügile ja kolmandatest riikidest imporditud kauba müüjale või tema nimel tegutsevale isikule.
  • Ettevõtteid, kes teevad kolmandatest riikidest imporditud kauba kättesaadavaks elektroonilise liidese (platvorm, portaal vms) kaudu, võidakse pidada müügi teostajateks.
  • Kaupade kaugmüügile kehtestatakse EL-is ühtne piirmäär - 10 000 eurot (seni on piirmäärad olnud riigiti erinevad, kas 35 000 eurot või 100 000 eurot).Väikse väärtusega imporditavate kaupade (saadetised, mille väärtus on kuni 22 eurot) käibemaksuvabastus tühistatakse. See tähendab, et kolmandatest riikidest imporditud kaupadelt tuleb EL-is tasuda käibemaksu sõltumata nende väärtusest.

Direktiiviga on võimalik tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Merike Oja, moja@kpmg.com 

Käibemaksuseaduse muudatused

Riigikogus on menetluses käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (556SE), mida tutvustasime jaanuarikuises InfoKulleris. Rahandusministeerium on esitanud eelnõule täiendavad muudatusettepanekud:

1) täpsustada ehitusmaa mõistet nii, et elamumaana käsitletava maatüki maksustamist ei mõjuta sellel olevad tehnovõrgud ja –rajatised. Rahandusministeerium soovib täpsustada ehitusmaa mõistet ka selgitusega, et katastriüksuse sihtotstarve peab olema üle 50% elamumaa või ärimaa või need ühiselt;

2) tunnistada kehtetuks käibemaksuseaduse rakendussäte (paragrahv 46 lõige 3), milles on sätestatud maksuvabastus kruntidele, mis on soetatud enne 1. maid 2004;

3) täiendada eelnõud punktidega, mille kohaselt ei rakendu maksuvabastus kasvuhoonegaaside heitekoguse ühiku võõrandamisele ja sellega seotud tehingutele.

Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu menetlusega on võimalik tutvuda siin

Lisainfo: maksunõustaja Merike Ojamoja@kpmg.com 

© 2020 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist