Üleminek ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemile - KPMG | EE
close
Share with your friends

Üleminek ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemile

Üleminek ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemile

2017.a. lõpus jõustus uus rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimise standard - ISO 9001:2015, mis on senise standardi ISO 9001 uus versioon.

1000

Seotud teemad

ISO 9001:2015 standard

Kvaliteedijuhtimissüsteemi kasutuselevõtt on organisatsiooni strateegiline otsus. Rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimise standard ISO 9001 on erinevate standardite hulgast kõige laialdasemalt rakendatud standard erinevates organisatsioonides. Antud standardit kasutavad nii suured kui ka väikesed ettevõtted, avalik- ja erasektor, tootjad ja teenusepakkujad kõikides tegevusvaldkodades kas oma ettevõttes kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamiseks või olemasoleva süsteemi täiendamiseks

2015. aasta septembris anti välja standardi ISO 9001 uus versioon 9001:2015, mis nägi ette kolmeaastase üleminekuperioodi organisatsioonidele, et uuendada ja täiustada varasema standardi (ISO 9001:2008) alusel sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteeme. 

ISO 9001:2015 aasta versiooni on tehtud mitmeid muudatusi nii mõistete kui ka kvaliteedijuhtimissüsteemi kirjeldamise osas. Uuendatud standardis on suurem rõhk väärtuste loomisel organisatsiooni ja klientide jaoks, riskipõhisel mõtlemisel ning protsessikesksel lähenemisel (planeeri-teosta-kontrolli-tegutse tsükkel).
Protsessikeskne lähenemine võimaldab organisatsioonil planeerida oma protsesse ja nende koostoimet. Planeerida ja tagada protsesside jaoks piisavad ressursid ning protsesside piisava juhtimise, parendamisvõimaluste kindlaksmääramise ja nende alusel tegutsemise.
Riskipõhine mõtlemine võimaldab organisatsioonil kindlaks määrata oma protsesside ning kvaliteedijuhtimissüsteemi planeeritud tulemustest kõrvalekaldumist põhjustada võivad tegurid, kehtestada ennetavad ohjemeetmed negatiivsete mõjude vähendamiseks ning tekkivad võimalused maksimaalselt ära kasutada.

Ühelt poolt aitab kvaliteedijuhtimissüsteemi järgimine parendada ettevõtte üldist tulemuslikkust ja luua kindla aluse jätkusuutliku arengu algatuste jaoks. Teiselt poolt näitab see klientidele, et ettevõtte jaoks on kaupade ja/või teenuste kvaliteet olulised, mis omakorda aitab kaasa kliendi rahulolu parandamisele. 

Selleks, et ettevõte saaks uuendada oma ISO 9001:2008 kohast kvaliteedijuhtimise sertifikaati, tuleb analüüsida uue standardi nõudeid ja vastata järgmistele küsimustele:

  • Kas ettevõtte juhtimissüsteemi seisukohast olulised valdkonnad on muutunud?
  • Kas juhtimissüsteemi struktuuri oleks vaja uuendada?
  • Kas kvaliteedijuhtimissüsteem on strateegiaga kooskõlas?
  • Kas on vaja teha muudatusi, et kvaliteedijuhtimissüsteem oleks riskipõhine, nagu näeb ette uus standard?
  • Kas standardi struktuuri ning kasutatavate mõistete ja nõuete muutumise tõttu tuleb muuta ka juhtimissüsteemi dokumentatsiooni?

KPMG töötajad tunnevad ISO 9001:2015 nõudeid hästi, meie spetsialistidel on ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi juhtivaudiitori sertifikaat. Seetõttu saame aidata Teie ettevõttel valmistuda ISO 9001:2008 sertifikaadi uuendamise auditiks. Aitame Teil hinnata, millised on Teie ettevõtte juhtimissüsteemi seisukohast olulised valdkonnad, kas ettevõttes juurutatud kvaliteedijuhtimissüsteem on riskipõhine ning kas juhtimissüsteemi struktuuri ja/või dokumentatsiooni oleks vaja uuendada. Kui hindamistulemused näitavad, et on vaja teha muudatusi, anname soovitusi, kuidas neid parimal viisil ellu viia.

Lisainfo:

Talvi Roosmaa

CIA, CGAP, Quality Management System Auditor (ISO 9001:2015)

Eesti Vabariigi atesteeritud siseaudiitor

siseauditi vanemnõustaja

T: 626 8732

E: troosmaa@kpmg.com

© 2019 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

Küsi pakkumist