IFRS 16 muudab arvestuspõhimõtteid rentnike jaoks - KPMG | EE
close
Share with your friends

IFRS 16 muudab oluliselt arvestuspõhimõtteid rentnike jaoks

IFRS 16 muudab arvestuspõhimõtteid rentnike jaoks

Uus rendiarvestuse standard IFRS 16 „Rendid” näeb ette, et alates 2019. aastast tuleb ettevõtetel enamikku rendilepingutest bilansis kajastada. See tähendab, et rentnike jaoks muutub rendiarvestus põhjalikult. Alates 2017. aastast võib IFRS 16 rendiarvestuse põhimõtteid rakendada ka Eesti Finantsaruandluse Standardi (EFS) kasutamisel, mis lihtsustab mõnede ettevõtete jaoks oluliselt raamatupidamisarvestust. Uued arvestuspõhimõtted võivad finantstulemuste võtmenäitajatele ning süsteemidele ja protsessidele märkimisväärset mõju avaldada.

1000

Seotud teemad

IFRS 16

Mida peaks teadma rendiarvestuse muudatustest uues rahvusvahelises finantsaruandluse standardis IFRS 16 ja Eesti Finantsaruandluse standardis RTJ 9?

Lühikokkuvõte muudatuste mõjust

  • Rentnikele kehtima hakkav üksainus bilansipõhine rendiarvestuse mudel suurendab aruannete läbipaistvust ja võrreldavust
  • Bilanssi tekivad uued varad ja kohustused ning kasumiaruandes muutub rendikulude arvestus – kasutusrendikulu asemel tuleb kajastada intressikulu ja amortisatsioonikulu. Uue mudeli kohaselt kajastatakse suurem osa rendikulusid rendisuhte alguses
  • Eesti Finantsaruandluse Standardi kasutajad saavad valida kahe erineva arvestuspõhimõtte vahel – IFRS 16 või vana meetod
  • Ettevõtetel tasub juba täna mõelda kohustusliku rakendamise tähtajale ja kuidas üleminekuks valmistuda 

Uus rendiarvestuse standard – IFRS 16 – näeb ette, et alates 2019. aastast tuleb valdavat osa rendilepingutest bilansis kajastada

Uue standardi nõuete kohaselt tuleb paljudel ettevõtetel kajastada uusi varasid ja kohustusi. See peaks suurendama bilansi läbipaistvust. Praegu peavad analüütikud finantsaruandeid korrigeerima, et võtta arvesse tehinguid, mida ettevõtted arvestavad bilansiväliselt.

Peale uue standardi rakendumist tekib aruannete kasutajatel esmakordselt võimalus näha ettevõtte enda hinnangut oma rendikohustuste kohta, kusjuures kõik IFRS-aruandeid koostavad ettevõtted peavad arvutamisel järgima sama metoodikat. 

Mida uut toob IFRS 16? 

Rentnike seisukohast muutub rendilepingute käsitlus põhjalikult. Praegune, kaht erinevat käsitlust võimaldav mudel, mille kohaselt rentnik kajastab kapitalirendilepinguid bilansis ja kasutusrendilepinguid bilansiväliselt, kaob. See asendub üheainsa, kõigi rendilepingute bilansis kajastamise mudeliga, mis oma olemuselt sarnaneb praegusele kapitalirendilepingute arvestamise korrale. 

Rendileandjate jaoks jääb arvestus samaks, st rendileandjad hakkavad endiselt rendilepingud kapitali- ja kasutusrentideks jaotama. 

Missugust mõju standard avaldab?

Rentnike jaoks muutub iga rendileping bilansis kajastatavaks kohustuseks, millelt tuleb arvestada intressi, ja teiselt poolt varaks, millelt tuleb arvestada amortisatsiooni. Teisisõnu – aruandeid vaadates näib, et rentnikel on rohkem vara, aga ka suuremad võlad.  

Bilanssi tekkiv rendimaksete kohustus on lihtsustatult öeldes rendimaksete  nüüdisväärtus. Rendiperioodi ning rendimaksete koosseisu kuuluvate summade leidmisel tuleb hakata tegema raamatupidamishinnanguid.

Millised kirjed aruannetesse tekivad?

Aruannete kirjed

Kõigil ettevõtetel, kes rendivad olulise väärtusega varasid, kasvavad nii varad kui ka kohustused. See mõjutab väga paljusid sektoreid alates lennufirmadest, kes rendivad lennukeid, kuni jaemüügiettevõteteni, kes rendivad kauplusepindasid. Mida suurem on ettevõtte rendiportfell, seda suuremat mõju avaldab see tema võtmenäitajatele. 

Kõik ettevõtted peaksid hindama uue standardi mõju ning olema valmis ka selleks, et see teema pakub huvi ka analüütikutele. Keskenduda võiks järgmistele aspektidele: 

  • standardi mõju finantstulemustele; 
  • rakendamisega kaasnevad kulud;
  • muudatused, mida tuleks teha äritavades. 

Millal peab standardit rakendama hakkama ja kuidas selleks valmistuda?

Uut standardit tuleb hakata rakendama 2019. aasta jaanuarist. Enne seda tuleks ettevõtetel oma rendilepinguid analüüsida, samuti anda hinnangud ja teha arvutused ning neid regulaarselt uuendada. Kui te pole seda veel teinud, siis nüüd on aeg hakata oma rendilepinguid üle vaatama.

Mis muutus Eesti Finantsaruandluse Standardis?

Kõik ettevõtted, kes kasutavad Eesti Finantsaruandluse Standardit (EFS, endine Eesti Hea Raamatupidamistava), võivad alates 1.1.2017 algavates aruandeperioodides valida kahe arvestuspõhimõtte vahel:

  1. rakendada IFRS 16 põhimõtteid rendilepingute arvestamisel - kõik rendilepingud loetakse kapitalirentideks ja kajastatakse bilansis sarnaselt IFRS 16-le
  2. jääda vana mudeli juurde, kus kasutusrendilepinguid bilansis ei kajastata

Täiendav info

Kui vajate põhjalikumat ülevaadet või asjatundlikku abi, siis võtke ühendust meie spetsialistidega. Aitame teid uute arvestuspõhimõtete mõju hindamisel ning valikute tegemisel, et üleminek uuele arvestuspõhimõttele võimalikult lihtne ja kuluefektiivne oleks.

 

Siim Kannistu

Vandeaudiitor

T: 626 8746

E: skannistu@kpmg.com

 

Kristi Randmäe

Vandeaudiitor

T: 667 6839

E: krandmae@kpmg.com

© 2019 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

Küsi pakkumist