Motivatsioonipakettide maksustamine - KPMG | EE
close
Share with your friends

Uued reeglid mõjutavad motivatsioonipakettide maksustamist

Motivatsioonipakettide maksustamine

Valitsuse maksupakett, millest mitmed punktid jõustusid juba juulis, muudab märkimisväärselt töötajatele makstava töötasu ja pakutavate hüvede maksustamise reegleid ja annab seega mõtteainet nii tegev-, finants- kui personalijuhile. Töötaja järgmise aasta tulumaksukohustuse suurust võib märkimisväärselt mõjutada näiteks see, kas jõulupreemia ja detsembri eest arvestatud töötasu makstakse välja selle aasta detsembris või järgmisel aastal.

1000

Seotud teemad

Motivatsioonipakettide maksustamine

Tulumaksuvaba miinimum

Tõenäoliselt kõige laiema mõjuga on uuest aastast rakenduv tulumaksuvaba miinimumi arvestamise kord. Veidi lihtsustatult öeldes tähendab uus kord seda, et kõikide nende inimeste jaoks, kelle sissetulek on kuni 14 400 eurot, on tulumaksuvaba miinimum 6000 eurot aastas. Kui sissetulek jääb vahemikku 14 401 kuni 25 199 eurot, arvutatakse maksuvaba tulu summa järgmise valemi kohaselt: TMV = 6000 – 6000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400). Kõikide nende jaoks, kelle tulud on suuremad kui 25 200 eurot aastas, ei ole tulumaksuvaba miinimumi järgmisel aastal ette nähtud. Igakuise maksuarvestuse jaoks kasutatakse sisuliselt sama valemit: TMV = 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200). See valem annab tulemuseks 1/12 töötaja eeldatavast tulumaksuvabast miinimumist.

Tulumaksuvaba miinimumi arvesse võtmiseks on endiselt vaja töötaja vastavasisulist avaldust. Tähelepanu tasub pöörata sellele, et töötaja võib oma avalduses paluda maha arvata  väiksema summa. See on mõistlik, kui töötajale makstav tasu ei ole täpselt teada. Sissetuleku taset võib oluliselt tõsta näiteks aasta lõpus makstav preemia. Samuti võib töötajal olla muid sissetulekuallikaid, nagu näiteks üüritulu, dividendid, intressid jms, mida võetakse arvesse konkreetsele isikule kohaldatava tulumaksuvaba miinimumi arvutamisel. Sellistel juhtudel võib töötajat füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamisel tabada ebameeldiv üllatus, sest aasta jooksul on tulumaksuvaba miinimumi rakendatud suuremas ulatuses kui seadusega tegelikult ette on nähtud. See omakorda tähendab seda, et harjumuspärase tulumaksutagastuse asemel võib töötaja tulevikus saada maksuhaldurilt hoopis maksuteate.

Sõiduautod

Edumeelsemates ettevõtetes pakutakse töötajatele lisaks palgale ka muid hüvesid, millest üheks sagedasemaks on võimalus kasutada tööandja autot ka isiklikul otstarbel. Kui senise korra kohaselt ei saanud selle hüve andmisega kaasnev maksukulu olla suurem kui 170 eurot (käibemaksukulu arvestamata) ning sõidupäeviku pidamisel oli seda kulu võimalik ka vähendada, siis uuel aastal hakkab maksukulu sõltuma töötaja käsutusse antava auto võimsusest. Uuemate autode puhul on tulu- ja sotsiaalmaksu kulu kokku 1,30 eurot kilovati kohta ning vähemalt viie aasta vanustel autodel ca 1 euro kilovati kohta. Seega on, millele liisingu lõppedes mõelda.

Teisalt sisaldab maksupakett ka täiendavaid soodustusi. Alates juulist saab näiteks isikliku sõiduauto kasutamisel lisaks kilomeetripõhisele hüvitisele hüvitada töötajale maksuvabalt ka parkimiskulud. Endiselt ei loeta erisoodustuseks kulutusi töötajate transpordiks elu- ja töökoha vahel, kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga. Juulis jõustus seadusesse tehtud täiendus, mille kohaselt ei loeta erisoodustuseks tööandja kulutusi töölepingu alusel töötava töötaja transpordiks elu- ja töökoha vahel, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast või kui tööandja korraldab transporti vähemalt 8-kohalise auto või bussiga. Teine võimalus on üürida töökoha lähistel korter töötajatele, kelle elukoht on vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast. Ka sellised kulud on tööandja jaoks vähemalt osaliselt maksuvabad – Tallinnas ja Tartus kuni 200 eurot töötaja kohta kuus ning 100 eurot muudel juhtudel.

Spordikulud

Teine küllaltki sagedasti töötajatele pakutav hüve on spordikulude hüvitamine. Seni käsitleti selliseid kulusid reeglina erisoodustusena. Alates jaanuarist ei maksustata enam mõningaid töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi, kuid selleks, et kasutada maksusoodustust, tuleb nende kulude kohta esitada järgmise aasta 1. veebruariks vastav deklaratsioon.

Maksuvabastuse ülempiir on 100 eurot töötaja kohta kvartalis. Seda raha võib kulutada avalike rahvaspordiürituste osavõtutasude, spordiklubide liikmemaksude, tööandja spordirajatiste ülalpidamise, taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, logopeedi või psühholoogi teenuste või ravikindlustuslepingu kindlustusmaksete peale. Maksuvabastust saab rakendada siis, kui loetletud hüvesid pakutakse kõikidele töötajatele.

Optsiooniprogrammid

Rahvusvahelistes kontsernides, aga ka iduettevõtetes kasutatakse võtmetöötajate motiveerimiseks sageli optsioonilepinguid, mis võimaldavad töötajatel kokku lepitud ooteaja lõppedes omandada soodsatel tingimustel osalus kas enda tööandjas või kontserni emaettevõttes. Optsiooniprogrammide maksustamist puudutav eriregulatsioon kehtib Eestis juba alates 2011. aastast. Optsioonilepingute maksustamise eripäraks on see, et optsiooni andmist ega selle alusvara omandamist üldjuhul ei maksustata. Maksukohustus tekib reeglina alles siis, kui osaluse omandanud töötaja väärtpaberid maha müüb. Sel juhul maksustatakse tulumaksuga kasu, mille töötaja vara võõrandamisest teenis. Oluline on see, et optsiooni andmise ja realiseerimise vahele jääb vähemalt kolm aastat. Kui töötaja omandab osaluse tööandjas või temaga samasse kontserni kuuluvas ettevõttes varem, on tegemist erisoodustusega. Alates juulist näeb seadus ette teatud juhud, mil seda reeglit ei rakendata. Optsiooni alusvara muutumise korral arvestatakse näiteks kolmeaastast tähtaega esialgse optsiooni andmisest arvates. Samuti ei loeta erisoodustuseks optsiooni alusvaraks omandamist ulatuses, mis vastab proportsionaalselt optsiooni hoidmise ajale, kui optsioonilepingu kehtivuse ajal võõrandatakse kogu osalus tööandjas või temaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus. Sama kehtib ka alusvara võõrandamisel töötajale või tema lähedastele olukorras, kus töötaja muutub optsioonilepingu kehtivuse ajal täielikult töövõimetuks või sureb. Selleks et vältida kuritarvitusi, täiendati seadust ka nõudega, et digitaalselt allkirjastamata või notariaalselt kinnitamata optsioonilepingud tuleb maksuhaldurile edastada viie tööpäeva jooksul pärast nende sõlmimist.

Eespool kirjeldatud muudatused mõjutavad suuremal või vähemal määral nii töötajaid kui tööandjaid. Mõlemas grupis on nii võitjaid kui ka kaotajaid. Tööandjate jaoks tähendab muutunud õiguskeskkond eelkõige seda, et väljakujunenud motivatsioonipaketid tuleb uute reeglite valguses koos spetsialistidega üle vaadata ja vajadusel ümber kujundada.

Lisainfo:

Einar Rosin

Maksunõustajatel

626 8760

erosin@kpmg.com

© 2019 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

Küsi pakkumist