InfoKuller - märts 2017 | KPMG | EE
close
Share with your friends

InfoKuller - märts 2017

InfoKuller - märts 2017

InfoKuller on kord kuus ilmuv KPMG e-uudiskiri, mis annab ülevaate viimastest olulisematest muudatustest Eesti seadusandluses ja kohtulahendites.

1000

Partner, maksuteenuste juht

KPMG Baltics OÜ

Võta ühendust

Seotud teemad

InfoKuller - märts 2017

Maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmine

 

Riigikogus võeti vastu maksukorralduse seaduse muudatused, mis hõlmavad järgmist:

  • laiendatakse avalike andmete ringi, mis tähendab seda, et edaspidi avalikustatakse maksuhalduri veebilehel töötamise registri andmetel töötajate arv ning kvartalis deklareeritud käibemaksusumma;
  • täpsustatakse maksuhalduri õiguseid vaatluse läbiviimisel siis, kui vaadeldakse vallasasja, mis asub vaatluse hetkel väljaspool maksukohustuslase majandustegevuse asukohta ja vara, mis on kolmanda isiku omandis või valduses;
  • maksuhalduril tekib õigus küsida sideettevõtjalt maksumenetluses vajamineva teabe saamiseks teavet sideteenuse eest esitatud arve kohta;
  • maksuvõla ajatamine muutub paindlikumaks, mis tähendab seda, et edaspidi saab taotleda ka teadaoleva eesseisva tähtajaga maksukohustuse ajatamist. Lisaks tekib maksuhalduril õigus tühistada maksuvõla tasumise ajatamine, kui maksudeklaratsioonid jäetakse õigeaegselt esitamata;
  • täpsustatakse pärimise õigusjärglust puudutavaid sätteid.

Muudatused jõustuvad 1. aprillil 2017. 

Eelnõuga on võimalik tutvuda siin.

Lisainfo: maksuvaldkonna juht Joel Zernask jzernask@kpmg.com

 

 

Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

 

Riigikogu võttis 15. märtsil vastu maksualase teabevahetuse seaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse.

Sellega viidi seadustesse sisse täiendused, mille järgi alustatakse automaatset teabevahetust maksuhalduri siduvate eelotsuste ning suurkontserne puudutava riikidepõhise aruandluse osas.

Eelotsuste puhul hakatakse vahetama ainult äriühingute maksustamisega seotud teavet ja välistatud on teabe andmine selliste füüsiliste isikute kohta, kes võivad olla eelotsusega seotud. Teavet vahetatakse alates 1. jaanuarist 2012 väljastatud eelotsuste kohta riikidega, millega Eestil on sõlmitud maksuleping. Esimest korda peavad andmed olema eelotsuste kohta edastatud 31. detsembriks 2017. Esialgne andmete koosseis, mis tuleb edastada, on määratletud ja see selgitab muu hulgas seda, kuidas võib eelotsus välisriiki puudutada ning sisaldab viidet välisriigis asuvale või tegutsevale isikule, keda eelotsus puudutab.

Riikidepõhise aruandlusega pannakse suurkontsernidele kohustus esitada maksuhaldurile iga-aastaselt kontserniülene aruanne tulumaksukohustuse, kasumi, osa- või aktsiakapitali, materiaalse vara, tegevusalade ja töötajate kohta. Aruandekohustuslik üksus on kontserni emaettevõte või muu kontserni poolt määratud aruandekohustuslik üksus. Eestis esitab selline üksus maksuhaldurile riikidepõhise aruande aruandeaastaks olevale majandusaastale järgneva kalendriaasta 31. detsembriks. Uue regulatsiooni kohaselt tuleb esimest korda esitada aruanne 2016. aasta majandusaastat puudutavate andmete kohta hiljemalt 2017. aasta lõpuks.

Seaduste muutmise eelnõuga on võimalik tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Maike Leppik mleppik@kpmg.com 

 

 

Tööandja maksuvabastus transpordi- ja majutuskulude hüvitamisel

 

Rahandusministeerium on algatanud eelnõu, mille eesmärgiks on suurendada tööjõu kättesaadavust ning luua tööandjale maksusoodustus olukorras, kus töötajad peavad tööülesandeid täitma elukohast eemal viibides.

Eelnõuga on kavas muuta tulumaksuseaduse erisoodustuste osa, mis puudutab eluasemekulude ning transpordikulude katmist.

Eelnõu võimaldab tööandjal katta töötajate majutuskulud. Seda saab teha eeldusel, et majutus on vajalik ettevõtluseks, kulud ei ületa seadusega kehtestatud piirmäärasid, töötaja elukoht on vähemalt 50 km kaugusel töökoha asula piirist ja tal ei ole oma tööpiirkonnas eluaset.

Lisaks ei käsitleta planeeritava muudatuse kohaselt tööandja kulutusi töötajate transpordile erisoodustusena, kui transport on korraldatud M2- või M3-kategooria sõidukiga (buss). Samuti võib tööandja hüvitada töötajale maksuvabalt transpordikulud tingimusel, et töötaja elukoht asub vähemalt 50 km kaugusel asula piirist, kus paikneb tema töökoht. Siinkohal on oluline märkida, et transpordikulude maksuvaba katmine peab olema vastavuses tööandja ettevõtlusvajadustega.

Eelnõuga on võimalik tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Einar Rosin erosin@kpmg.com

© 2019 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Küsi pakkumist

 

Täida vorm