close
Share with your friends

InfoKuller - oktoober 2019

InfoKuller - oktoober 2019

InfoKuller on KPMG uudiskiri, mis ilmub kord kuus ning annab asjatundliku ülevaate peamistest muudatustest maksu- jm seadustes ning ettevõtjale olulistest kohtulahenditest.

1000
Joel Zernask

Partner, maksuteenuste juht

KPMG Baltics OÜ

Võta ühendust

Seotud teemad

InfoKuller - oktoober 2019

Kohus tõlgendab kitsalt eluaseme võõrandamisest saadud kasu maksuvabastust

Kevadel jõudsid Tallinna Ringkonnakohtus lõpule kaks kohtuasja, milles vaieldi tulumaksuseaduse (TuMS) § 15 lg 5 punkti 1 tõlgendamise üle. Nimetatud sätte järgi ei maksustata tulumaksuga sellise kinnisasja müügist saadud tulu, mille oluline osa on eluruum, mida võõrandaja kasutas kuni võõrandamiseni enda elukohana. Mõlemas lahendis leidis kohus, et kõnealust maksuvabastust tuleb tõlgendada kitsalt.

Kohtuasjas nr 3-18-1861/16 ei olnud kohus nõus kaebaja seisukohaga, et tema kasutuses olnud garaažiboksi võõrandamisest saadud kasu peaks olema tulumaksuvaba. Kaebaja, kes müüs esmalt korteri ning seejärel garaažiboksi, väitis, et garaaži müügist saadud kasu maksustamisel ei kohelda teda võrdselt majaomanikega, kelle eluase ja garaaž asuvad samal kinnistul, mistõttu peaks mõlema müügist saadud kasu olema maksuvaba. Kohus põhjendas enda seisukohta asjaoluga, et apellant ei müünud korterit ja garaažiboksi ühe tervikuna, vaid sõlmis iseseisvad müügitehingud eri aegadel eri isikutega. Sellel põhjusel puudus ka igasugune alus käsitada korteri ja garaaži müüki ühe tervikuna. TuMS-i § 15 lg 5 punkti 1 rakendamiseks ei piisa asjaolust, et kaebaja omas garaažiboksi ainult selle pärast, et see asus tema elukoha lähedal.

Kohtuasjas nr 3-17-1884/25 oli kaebaja ostnud mitu kõrvuti asetsevat kinnistut, millest ühel oli tema eluase. Üks soetatud kinnistutest jagati hiljem neljaks kinnistuks. Seejärel võõrandas kaebaja kõik kinnistud ühel ajal, kuid ei deklareerinud ühegi kinnistu müügist saadud kasu. Kaebaja väitel oli tegemist terviklikul maaüksusel asunud elukoha müügiga. Nii maksuhaldur kui ka kohus leidis, et maksuvabastus kohaldub ainult sellele kinnistule, millel asus müüja elukoht. Kuna ülejäänud kinnistud olid kinnistusraamatusse kantud eraldi üksustena, siis ei kohaldata neile maksuvabastust ning müüjal tuleb kinnistute võõrandamisest saadud kasult tasuda tulumaks.

Ringkonnakohtu lahenditega saab tutvuda siin ja siin.

Lisainfo: maksunõustaja Einar Rosin, erosin@kpmg.com

Fiktiivne töösuhe

Kohtuasjas nr 3-18-1876 analüüsis Tallinna Ringkonnakohus väidetava töösuhte olemasolu. Maksu- ja Tolliameti (MTA) seisukoht oli, et töötajana deklareeritud isik ei olnud tegelikult äriühingus töötanud, ning MTA koostas äriühingule maksuotsuse tööjõumaksude vähendamiseks. Väidetavalt töötasu maksnud äriühing oli esitanud tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioonid, aga jätnud deklareeritud tööjõumaksud riigile tasumata. Lisaks ei olnud väljamakseid saanud isik töötamise registris registreeritud.

Kohus leidis, et äriühingu ja töötaja vahel sõlmitud tööleping oli üldsõnaline ning ei sisaldanud tööülesannete täpsemat kirjeldust ega töötasu suurust. Kohus pidas oluliseks sedagi, et isikul puudus väidetavalt tehtud tööks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus.

Samuti leidis kohus, et väljamakstav töötasu oli lepingus toodud tööülesandeid arvestades ebaproportsionaalselt suur ning väljamakseid oli tehtud summadest, mis laekusid äriühingule samal päeval sisuliselt samas summas ettevõttelt, mille juhatuse liige oli tuttav väljamakseid saanud isikuga. Maksumenetluse käigus tuvastati, et erinevate isikute koostöös deklareeriti väljamakseid saanud isikule töötasu selleks, et luua talle võimalus saada suuremat sünnitus- ja vanemahüvitist, ning ilmselt ka selleks, et saada krediidiasutustelt suuremat eluasemelaenu.

Nii halduskohus kui ka ringkonnakohus otsustas, et vaidlusalune töösuhe oli fiktiivne, kuna deklaratsioonid esitati korraga ja hilinemisega, maksud jäeti töötasult tasumata ning töötaja ei olnud töötamise registris registreeritud.

Kohtulahendiga saab tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Einar Rosin, erosin@kmpg.com

© 2021 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist