• Samuel J. Pierce, Author |
  • Dmitri Ševoldajev, ekspert |
4 mins read

Kui keemiatööstuse käekäik 2020. aastal tuleks ühe mõttega kokku võtta, siis see  oleks muutuste keerises. Kui ühel pool nõudluse järsk kasv tekitas võimalusi saavutada rekordilist kasvu, siis teisel pool oli neid, kes võitlesid ellujäämise nimel. See paiskas tööstuse tervikuna pea peale.

Keemiatööstuse väärtusahelad on pidevas ümber kujundamises, kuna jätkusuutlikkus, majanduslikud ja geopoliitilised muutused, uued tehnoloogiad ja muutuvad tarbimiseelistused mõjutavad tugevalt ettevõtete tegevust. See loob pidevalt võimalusi ettevõttetele, kel on valmisolek ja paindlikkus kiireks kohanemiseks. Veelgi kompleksemaks on muutnud olukorda COVID-19 pandeemia põhjustades märkimisväärseid šokke pakkumisele ja nõudlusele.

Valmisolek nõudlusega kohanema

COVID-19 pandeemia on oluliselt suurendanud nõudlust desinfektsioonivahendite ja farmaatsiatoodete järele, mida kinnitab nende segmentidega kokku puutuvate tootjate märkimisväärne aastast aastasse (YoY) kasv. Seistes silmitsi soodsa regulatiivse keskkonna ning kaitsevahendite ja hügieenitoodete äkitselt suurenenud nõudlusega on eksponentsiaalset kasvu näinud ettevõtted, kes on tarneahela positsioneerimise kaudu suutnud tulla toime nõudluse hüppelise kasvuga. Üks edukaim näide on Chemi-Pharm AS, kes aastatel 2019–2020 on tänu ärimudeli ja tarneahela optimeerimisele ning innovatsioonile suutnud rahuldada tarbijate nõudlust ja suurendanud seeläbi ettevõtte kasumit 35 korda ja tulu 170% võrra.

Plastides, toiduainetes ja hügieenitoodetes kasutatavate kemikaalide tuluvoogusid on suurendanud järsk e-kaubanduse ja toiduainetööstuse kasv, laialdane ühiskonna teadlikkuse tõus tervishoiuvaldkonna osas ja muutus igapäevases hügieenivahendite tarbimises, mida on kindlasti soodustanud nii COVID-19 pandeemia kui ka soodne poliitiline ja regulatiivne keskkond. Sestap ei ole üllatus, et 2020. aastal kasvatasid hügieenivaldkonna tippfirmad tulusid 98% võrreldes 2019 aastaga. Mõned näited ettevõtetest, kes on oma tegevust nõudluse kasvu rahuldamiseks edukalt ümber korraldanud ja optimeerinud ning selle läbi märkimisväärset kasvu saavutanud, on Icosagen Cell Factory OÜ, T-Puhtax OÜ ja TBD-Biodiscovery OÜ.

Pandeemia ja nafta hinna kõikumise tagajärjed

2020. aastal oleme olnud tunnistajaks muutuva turu dünaamika ja rangema regulatiivse keskkonna tugevale mõjule mitmele keemiatööstuse alamsektorile. Seda ennekõike nende osas, mida mõjutab nafta hinna kõikumine, aga ka eriolukorrast ja liikumispiirangutest tingitud aeglustunud nõudlus.

Ehitussektoris kasutatavad kemikaalid oli üks segmentidest, kus tekkis 2020. aastal enim raskusi ning suurimad langused finantstulemustes. See oli osaliselt tingitud ebakindlusest ja teadmatusest tuleviku suhtes, teisalt mõjutas ehitussektorit erasektori poolt füüsilisse infrastruktuuri tehtavate investeeringute edasi lükkamine (COVID-19 pandeemia tõttu). Segmendi raskustes mängis oma rolli ka eriolukordade kehtestamisest tulenevad objektide sulgemised. Lisaks toorainete märgatav hinnatõus (14,3% YoY) ja välja antud ehituslubade langus (24.5% YoY 3. kvartali võrdlus) võib olla märk, et üleüldine ehitusturg on jahtumas, mis omakorda vähendab nõudlust ehituskemikaalide vastu.

Raskustega on pidanud silmitsi seisma ka ettevõtted, kelle väärtusahelad on seotud põlevkivitööstusega ja keda mõjutab otseselt nafta hinna kõikumine. Nende hulka kuuluvad suurettevõtted nagu näiteks VKG Group ja KKT Oil, kelle kasum vähenes 2020. aastal vastavalt 75% ja 10%. Languse taga olid pandeemia poolt põhjustatud üldise majandustegevuse langemine (eriti aasta esimeses pooles) ning muutuv keskkonnapoliitika, näiteks Euroopa roheline kokkulepe kooskõlastamine. Need tegurid tõid kaasa  rekordmadalad nafta hinnad ja kasvavad CO2 kvootide ostukulud, mis langetasid ettevõtete 2020. aasta marginaale ja tõid Eesti suurimasse kemikaalide alamsektorisse veelgi enam teadmatust.

Võidavad need, kes uue reaalsusega lepivad

Et muutuste keeris kaasa ei viiks ja olukorrast hoopis tugevamana välja tulla, peavad keemiatööstuse organisatsioonid kohanema uue normaalsusega – digitaliseerimise ja automatiseerimise omaks võtmine, tarneahela optimeerimise ja piirkondlikumaks muutmine, tooteportfelli mitmekesistamine ja jätkusuutlikkuse (ESG) prioritiseerimine. Sellega luuakse äritegevuse järjepidevus ja veelgi konkurentsivõimelisem sektor tervikuna.

Keemiatööstuse ettevõtted on ajalooliselt jäänud püsima ja kasvanud jõudsalt nii suurte šokkide, kaubandussõdade, poliitiliste kriiside, turulanguste kui ka muude ootamatuste korral. Sellegipoolest võib öelda, et tänase olukorra ulatus ja keerukus nõuab konkreetseid otsuseid ja samme juba täna, et olukorrast võitjana välja tulla. Pandeemia-järgne taastumine on üks pikk, raske ja käänuline tee, mille läbimise jooksul senine arusaam keemiasektoris äri tegemisest peab muutuma. Need, kes juba arendavad välja tasakaalustatud tarneahela ja ettevõtte kasvu strateegiatega vastupidavust ning kohanevad uue reaalsusega, omavad pandeemiast taastumisega kaasnevate turuvõimaluste enda kasuks pööramisel märkimisväärset eelist.