Nye og ændrede danske DBO'er

Nye og ændrede danske DBO'er

Nye dobbeltbeskatningsoverenskomster med Japan og Armenien samt ændringer i overenskomsterne med Holland og de nordiske lande

1000

Related content

lars-terkilsen

Baggrund

Folketinget har for nylig godkendt ændringsprotokoller til dobbeltbeskatningsoverenskomsterne (DBO) med Holland og de nordiske lande. Derudover er to helt nye dobbeltbeskatningsoverenskomster med Japan og Armenien blevet vedtaget.  

 

Ændringerne

Ændringerne i de eksisterende DBO'er med Holland og de nordiske lande indebærer blandt andet, at der nu indføres en generel omgåelsesklausul. Dermed kan transaktioner, der har opnåelse af en skattefordel efter DBO'en som et af sine væsentligste formål, tilsidesættes, medmindre skatteyder kan godtgøre, at opnåelse af fordelen er i overensstemmelse med DBO'ens indhold og formål. 

Ændringerne i den eksisterende DBO med Holland indebærer desuden, at overenskomsten ikke længere omfatter formueskat. 

Den nye DBO med Japan erstatter den eksisterende fra 1968. Blandt de væsentligste ændringer er begrænsninger af kildeskatter. Muligheden for kildeskat på royalties bortfalder helt, og kildeskatten på udbytte begrænses. Den eksisterende regel om mulighed for indeholdelse af op til 10 pct. skat på udbytte ved ejerandele på over 25 pct. erstattes af en generel fritagelse for begrænset skattepligt af udbytte, hvis modtager er et selskab, der råder over mere end 10 pct. af stemmerettighederne (for udbytte udloddet fra et japansk selskab) eller ejer mere end 10 pct. af kapitalen (for udbytte udloddet fra et dansk selskab). Muligheden for at kildelandet beskatter op til 15 pct. af udbytte udloddet i andre tilfælde, er ikke ændret. 

 

Ikrafttræden

Det gælder for både de nye DBO'er samt protokollerne, at skatteministeren ved bekendtgørelse fastsætter tidspunktet for deres ikrafttræden. Proceduren for gennemførsel af nye DBO'er og ændringsprotokoller til eksisterende DBO'er er, at de kontraherende stater efter vedtagelse orienterer hinanden om, at overenskomsterne er blevet vedtaget i deres respektive parlamenter. Når dette er sket, vil DBO'en træde i kraft enten straks eller op til 30 dage efter orienteringen. Når DBO'en er trådt i kraft, udsender skatteministeriet en bekendtgørelse herom. 

 

KPMG's vurdering

De nyligt indgåede DBO'er bidrager til Danmarks allerede ganske omfattende netværk af dobbeltbeskatningsoverenskomster og vil bidrage til, at danske virksomheder nu får bedre muligheder for at kende deres skattemæssige position ved at drive forretning i de lande, som vi nu har indgået DBO'er med.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal