Folketinget vedtager lovforslag om afbureaukratisering af forskerskatteordningen

Afbureaukratisering af forskerskatteordningen

Afbureaukratisering af forskerskatteordningen - de vigtigste ændringer

1000

Related content

tax-matters

Folketinget vedtager lovforslag om afbureaukratisering af forskerskatteordning i kildeskattelovens §48E

Vedtagelsen indebærer, at følgende ændringer vil træde i kraft pr. 1. januar 2019:

  • En (højtlønnet) nøglemedarbejder får mulighed for at anvende forskerskatteordningen, selvom vedkommende har været ansat inden for samme juridiske enhed forud for ansættelsen hos den danske arbejdsgiver. Ændringen vil navnlig få betydning i tilfælde, hvor en medarbejder skifter arbejdssted fra et udenlandsk selskab til dets faste driftssted/filial i Danmark – og omvendt. "Samtidighedskravet", som pr. 1. januar 2019 fjernes, betød, at der skulle være samtidighed mellem ansættelsens påbegyndelse og skattepligtens indtræden, hvorfor Skattestyrelsen frem til og med 31. december 2018 ikke anerkender, at der er tale om påbegyndelse af et nyt ansættelsesforhold, når skiftet af arbejdssted sker inden for samme juridiske enhed.
 
  • Vurderingen af, om der består et ansættelsesforhold med en dansk arbejdsgiver, forenkles, således at den foretages på baggrund af de samme kriterier, som gælder ved afgørelse af begrænset skattepligt efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1. Forenklingen har betydning i de situationer, hvor medarbejderen mangler en formel ansættelseskontrakt med en dansk arbejdsgiver ved ansættelsens begyndelse.
 
  • En nøglemedarbejder vil ikke diskvalificeres for at kunne anvende forskerskatteordningen, selvom vedkommende – på grund af barselsorlov – i en periode ikke opfylder vederlagskravet i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3. Barselsorloven vil dog ikke kunne bevirke en forlængelse af den periode, hvor medarbejderen kan anvende forskerskatteordningen.
 
  • En medarbejder vil ikke være afskåret fra at anvende forskerskatteordningen pga. 10 års-reglen, selvom medarbejderen får udbetalt en bonus (eller et andet vederlag, der udbetales på baggrund af en forskerskatteperiode) efter ansættelsens ophør, som beskattes efter de almindelige skatteregler. Dette er en undtagelse til kravet om, at en medarbejder ikke inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen i Danmark har været fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark af lønindkomst m.v. Der blev – i forbindelse med høringen af lovforslaget – efterspurgt en udvidelse af den indkomst, der gøres til genstand for forskerbeskatning, således at også en bonus udbetalt efter ansættelsens ophør kunne beskattes i henhold til forskerskattereglerne. Dette blev imidlertid afvist. En sådan bonusudbetaling vil derfor fortsat skulle beskattes i henhold til de almindelige skatteregler.

 

Ændringsloven kan læses her (PDF: 250,6 KB). 

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal