Skatteministeriet sender nyt lovforslag om forskerskatteordningen i høring

Nyt lovforslag om forskerskatteordningen i høring

Skatteministeriet sender nyt lovforslag om forskerskatteordningen i høring

1000

Related content

Tax Matters alert

Baggrund

Et nyt lovforslag om afbureaukratisering af forskerskatteordningen er blevet sendt i høring. I lovforslaget lægger Skatteministeriet, som har udarbejdet forslaget, op til, at der gøres op med nogle af de usikkerheder og uhensigtsmæssigheder, som de nuværende regler om forskerskatteordningen indebærer. Samtidig tilkendegiver ministeriet, at de ønsker at imødekomme erhvervslivets ønske om at gøre reglerne på området mere enkle og fleksible.

Lovforslaget

Lovforslaget indebærer blandt andet, at:

― en (højtlønnet) nøglemedarbejder får mulighed for at anvende forskerskatteordningen, selvom vedkommende har været ansat inden for samme juridiske enhed forud for ansættelsen hos den danske arbejdsgiver. Ændringen vil navnlig få betydning i tilfælde, hvor en medarbejder skifter arbejdssted fra et udenlandsk selskab til dets faste driftssted/filial i Danmark 

― vurderingen af, om der består et ansættelsesforhold med en dansk arbejdsgiver, vil blive afgjort efter samme kriterier, som gælder ved afgørelse af begrænset skattepligt efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1. Det vil sige situationer, hvor medarbejderen mangler en formel ansættelseskontrakt med en dansk arbejdsgiver, men hvor der efter praksis alligevel er mulighed for at anvende ordningen, hvis konkrete omstændigheder viser, at der er tale om et ansættelsesforhold

― en nøglemedarbejder ikke vil diskvalificeres for at kunne anvende forskerskatteordningen, selvom vedkommende – på grund af barselsorlov – i en periode ikke opfylder vederlagskravet i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3. Barselsorloven vil dog ikke kunne bevirke en forlængelse af den periode, hvor medarbejderen kan anvende forskerskatteordningen.

― en medarbejder ikke vil være afskåret fra at anvende forskerskatteordningen pga. 10 års-reglen, selvom medarbejderen får udbetalt en bonus efter ansættelsens ophør, som beskattes efter de almindelige skatteregler. Dette er en undtagelse til kravet om, at en medarbejder ikke inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen i Danmark har været fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark af lønindkomst m.v. 

KPMG Acor Tax' vurdering

KPMG Acor Tax ser meget positivt på de foreslåede ændringer til forskerskatteordningen, da de netop gør op med de regler, vi ofte ser skaber såvel administrative som praktiske udfordringer for de virksomheder, der ansætter udenlandsk arbejdskraft. Samtidig er de foreslåede ændringer i tråd med forskerskatteordningens oprindelige formål, som er at tiltrække og fastholde udenlandske forskere og andre højt kvalificerede nøglemedarbejdere og derved styrke Danmarks internationale konkurrenceevne.

Fristen for at komme med bemærkninger til lovforslaget er den 15. august 2018.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal