close
Share with your friends

Dom fra EU-Domstolen: modregning af underskud i faste driftssteder

Modregning af underskud i faste driftssteder

EU-Domstolen har afsagt dom i en sag om adgang til modregning af underskud i danske faste driftssteder.

1000

Related content

Tax Matters Alert

Ny dom fra EU-Domstolen

I forlængelse af vores omtale af den såkaldte Bevola-sag i Tax Matters af 13. juni 2018 har EU-Domstolen nu også afsagt dom i en sag om adgang til modregning af underskud i danske faste driftssteder (sag C-28/17).  

Sagen vedrører de danske regler om sambeskatning, herunder navnlig SEL § 31, stk. 2, 2. pkt. Disse regler giver kun mulighed for at modregne underskud i faste driftssteder, hvis reglerne i det pågældende selskabs hjemland udelukker fradrag, eller hvis der er valgt international sambeskatning. 

Baggrund

I den pågældende sag kontrollerede et dansk moderselskab to svenske datterselskaber. Hvert af de svenske datterselskaber havde en dansk filial, og koncernen besluttede derfor at sammenlægge filialerne til en enkelt fortsættende filial. I Sverige behandledes sammenlægningen som en skattefri virksomhedsomstrukturering med succession, mens den i Danmark blev behandlet som en skattepligtig aktivitetsoverdragelse. Ved sammenlægningen blev goodwill fra den ene filial overdraget til – og aktiveret i – den anden filial, således at den modtagende filial i Danmark kunne foretage skattemæssige afskrivninger på den overførte goodwill. I Sverige var der ingen afskrivningsadgang grundet transaktionens gennemførsel som en skattefri transaktion. 

 

Den fortsættende danske filial indgik i sambeskatning med et dansk selskab, der i 2008 anmodede om, at filialens skattemæssige underskud blev modregnet i den danske sambeskatningsindkomst. Dette blev ikke imødekommet af SKAT, da den svenske skattelovgivning ikke er til hinder for, at svenske selskaber kan opnå skattefradrag for underskud i deres danske filialer. Selskabet indbragte herefter sagen for Landsskatteretten, der gav SKAT medhold (j.nr. 11-00576).

Sagen blev herefter indbragt for Østre Landsret, hvor selskabet blandt andet gjorde gældende, dels at de danske regler er i strid med den fri etableringsret, da de kun ”rammer” grænseoverskridende koncerner, og dels at diskriminationen ikke er begrundet i tvingende almene hensyn. Skatteministeriet gjorde heroverfor gældende, at dansk skattelovgivning helt generelt udelukker enhver mulighed for at udnytte et underskud eller et fradrag to gange, jf. blandt andet det generelle princip i LL § 5 G. I forbindelse med sagens behandling valgte Østre Landsret at forelægge sagen for EU-Domstolen, hvilket er baggrunden for den nye dom.   

EU-Domstolens afgørelse

EU-Domstolen slår for det første fast, at den fri etableringsret i artikel 49 TEUF skal fortolkes således, at den principielt ikke er til hinder for en lovgivning som den danske. Herefter tilføjer EU-Domstolen dog nok så vigtigt, at artikel 49 vil være til hinder for en sådan lovgivning, hvis anvendelsen heraf medfører, at den pågældende koncern fratages enhver reel mulighed for at fradrage det pågældende underskud i sin samlede indkomst, når en modregning af underskuddet ikke er mulig i det pågældende datterselskabs hjemland. Det tilkommer den forelæggende ret – her altså Østre Landsret – at efterprøve, om den pågældende koncern er frataget enhver mulighed for at modregne underskuddet.  

KPMG Acor Tax' vurdering

Med dommen er der lagt op til en konkret vurdering, men det må alligevel forventes, at der vil være behov for en justering af reglen i SEL § 31, stk. 2, 2. pkt. Og hvis det svenske selskab utvivlsomt – og bevisligt – har udtømt alle øvrige muligheder for fradrag, må det forventes, at det skattemæssige underskud kan modregnes i den danske sambeskatningsindkomst. Sagen kan dermed også få betydning for andre koncerner med både selskaber og faste driftssteder i Danmark. Da sagen vedrørte indkomståret 2008, vil det formentlig være muligt at få genoptaget skatteansættelser helt tilbage til dette indkomstår.  

© 2020 KPMG Acor Tax, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal