close
Share with your friends

EU-dom om tab på udenlandske aktiviteter

EU-dom om tab på udenlandske aktiviteter

1000

Related content

Tax Matters Alert

Ny dom fra EU-Domstolen

I Tax Matters Alert af 23. januar 2018 – Tab på udenlandske aktiviteter omtalte vi den såkaldte Bevola-sag (C-650/16), hvor SKAT har nægtet A/S Bevola (Bevola) fradrag for akkumulerede driftstab på 2.843.039 kr. i indkomstårene 2005-2008. Driftstabene havde selskabet konstateret i forbindelse med ophøret af driften af en filial i Finland. Landsskatteretten gav SKAT medhold, hvorefter sagen endte i Østre Landsret, der har stillet EU-Domstolen et præjudicielt spørgsmål. 

 

Det centrale spørgsmål i sagen er, om det er i strid med retten til fri etablering efter EU-traktatens artikel 49 om, at et dansk selskab, der indgår i en tvungen national sambeskatning, og som har fravalgt international sambeskatning, er afskåret fra at få fradrag for tab ved driften af en filial i udlandet.

 

Da vi omtalte sagen tilbage i januar, havde Generaladvokaten netop udsendt forslag til afgørelse. Det var herved Generaladvokatens opfattelse, at den manglende danske fradragsret er i strid med den fri etableringsret i artikel 49. 

EU-Domstolens afgørelse

EU-Domstolen har i går afsagt dom i sagen, og dommerne nåede frem til samme konklusion som Generaladvokaten. Ifølge EU-Domstolen er artikel 49 således til hinder for en lovgivning, der nægter et selskab fradragsret, når alle andre muligheder for at fradrage tabet er udtømte. Årsagen er, at der i så fald ikke længere er mulighed for dobbelt fradrag, og regler, der nægter fradrag i en sådan situation, er dermed for vidtgående. Det tilkommer den nationale domstol – her Østre Landsret – at efterprøve, hvorvidt mulighederne for fradrag rent faktisk er udtømte.

KPMG Acor Tax' vurdering

Sagen skal nu afgøres endeligt af Østre Landsret, hvor landsretten blandt andet skal tage stilling til, hvorvidt alle muligheder for fradragsret har været udtømte. Uanset udfaldet heraf er det dog vores vurdering, at der vil være danske koncerner, der har lidt et endeligt driftstab ved likvidation af datterselskaber/filialer inden for EU/EØS, og som vil være i stand til at dokumentere, at alle øvrige muligheder for fradragsret er udtømte. Og i så fald vil det formentlig være muligt at få genoptaget selvangivelsen og dermed opnå fradragsret for de pågældende tab – muligvis helt tilbage til indkomståret 2009.

 

SKAT udsender normalt en meddelelse med de nærmere retningslinjer for genoptagelse, men vi anbefaler, at der allerede nu foretages en vurdering af, hvorvidt genoptagelse kan være aktuel. Vi bistår naturligvis gerne med en vurdering heraf, såfremt der måtte være behov for det.

© 2020 KPMG Acor Tax, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal