close
Share with your friends

Skatteministeren afskaffer besynderlig momspraksis for fertilitetsbehandling

Afskaffer momspraksis for fertilitetsbehandling

I kølvandet på den seneste tids kritik af SKATs praksis for momsbehandlingen af fertilitetsydelser skrider skatteministeren til handling for at gøre op med nuværende praksis. I henhold til SKATs praksis er alene fertilitetsbehandlinger, hvor kvinden er infertil, momsfri lægebehandling med den konsekvens, at fertilitetsbehandling grundet forringet sædkvalitet skal pålægges 25 % moms. Denne praksis er i henhold til EU-Kommissionen ikke i overensstemmelse med bagvedliggende EU-direktiver.

1000

Contact Us

Related content

Momspraksis for fertilitetsbehandling

Skatteministeren har efter pres fra samtlige partier i folketinget og en øget mediebevågenhed rettet henvendelse til EU-Kommissionen for at få afklaret, hvorvidt der er hold i den danske momspraksis på området for fertilitetsbehandling. I henhold til EU-Kommissionen er svaret et klart nej, idet der i henhold til EU-Kommissionen er en tilstrækkelig sammenhæng mellem en sundhedsmæssig uregelmæssighed i form af dels infertilitet hos kvinden og fertilitetsbehandlingen af kvinden, dels infertilitet hos manden og fertilitetsbehandlingen hos kvinden. Betingelserne for momsfritagelse er således opfyldt ved fertilitetsbehandlinger, uanset om behandlingen skyldes kvindelige eller mandlige forhold, så længe der er tale om infertilitet ved én af parterne.

Momsbehandlingen af fertilitetsbehandlinger af lesbiske og enlige er dog fortsat præget af stor usikkerhed og afventer på nuværende tidspunkt at blive behandlet i EU's momskomité, hvorefter skatteministeren vil tage stilling til, hvorvidt disse fertilitetsbehandlinger også skal omfattes af momsfritagelsen.  

Skatteministeren har udtalt i åbent samråd i Folketinget, at der alene vil blive tale om en praksisændring med fremadrettet virkning. Hvis det står til skatteministeren er der således ikke mulighed for at få tilbagebetalt den uretmæssigt opkrævede moms.

Det er vores opfattelse, at der er tale om en praksisændring, som skal tillægges tilbagevirkende kraft, Dette er i overensstemmelse med de gængse forvaltningsretlige regler og principper på området. Det er i den forbindelse vores opfattelse, at momsfritagelsen også bør gælde for lesbiske og enlige.

KPMG Acor Tax anbefaler derfor, at par, der uretmæssigt inden for de seneste 3 år er blevet opkrævet moms af fertilitetsbehandlinger, retter et direkte krav mod SKAT om tilbagebetaling. 

© 2020 KPMG Acor Tax, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal