Afskaffelse af PSO-afgiften

Afskaffelse af PSO-afgiften

Den langvarige politiske proces blev tilendebragt i aftes, og der er nu indgået aftale om gradvis afskaffelse af PSO-afgiften fra 2017-2022. Fremover skal støtten til vedvarende energi finansieres over finansloven.

1000

Contact Us

Related content

Vindmøllepark_PSO

Moms

Afskaffelsen af PSO-afgiften betyder en stor lettelse af erhvervslivets elregning, som i gennemsnit vil blive reduceret med ca. 25 % ved fuld indfasning. En kæmpe håndsrækning til at styrke erhvervslivets konkurrenceevne, om end det sker på den baggrund, at PSO-afgiften fra EU's side er blevet kendt ulovlig.

Men hvordan skal afskaffelsen så finansieres?
En del af finansieringen kommer fra en forhøjelse af bundskattesatsen, og derved kommer alle danskere til at bidrage til afskaffelsen. Men erhvervslivet skal også bidrage til finansieringen, bl.a. ved at tilskudspuljen "VE til proces" bliver afskaffet fra og med 2017. Dette betyder, at der ikke længere kan opnås tilskud til omkonvertering af procesenergi fra fossilt til vedvarende energi eller fjernvarme. Så sidste chance for at opnå tilskud fra puljen er i 2016!

Hvad betyder afskaffelsen så i forhold til PSO-tilskudsordningerne?
PSO-tilskudsordningerne er indført for at lempe elintensive virksomheders belastning fra PSO-afgiften, så logisk set vil en gradvis afskaffelse af PSO-afgiften få betydning for disse ordninger. Det umiddelbare svar vil være, at PSO-tilskudsordningerne gradvist bliver udfaset i takt med afskaffelsen af PSO-afgiften. Men muligheden for at tilskudsordningerne fastholdes, er ikke utænkelig, om end det vil være nødvendigt med en justering af dem, så de ikke er knyttet op på en ikke-eksisterende afgift.

 

Den mere konkrete udmøntning vil fremgå af lovforslag mv., der forventes i nær fremtid. Det skal bemærkes, at indfasningsmodellen kræver accept fra Europa-Kommissionen.

Personskat

Ifølge aftalen finansierers afskaffelsen af PSO afgiften til dels igennem indkomstskatterne, hvor den grønne check reduceres gradvist hen i mod 2025 startende med 280 kr. i 2018 og slutteligt en samlet reduktion på 380 kr. i 2025. Den supplerende grønne check nedsættes parallelt med førnævnte. Det er samtidig vedtaget, at tillægget til den grønne check for personer med lave indkomster fastholdes uændret samtidig med at folkepensionister og førtidspensionister slipper for at blive berørt af beskæringen af den grønne check. Dertil forlyder det at bundskatten forhøjes med 0,05 pct. point startende i 2018 og vil stige til 0,09 pct. point i 2022. Det skrå skatteloft for personlig indkomst forhøjes parallelt.

Kontakt KPMG Acor Tax

Vi kan hjælpe med spørgsmål omkring procesenergi, PSO-afgift og tilskudsordning, VE til proces og andre afgiftsspørgsmål. Ring eller skriv endelig: +45 5077 0938 eller bettina.mikkelsen@kpmg.com

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal