EU-Domstolen fastsætter betingelserne for momsfritagelse for EU-varehandel

Momsfritagelse for EU-varehandel

EU-Domstolen fastslår, at Danmark ikke kan gøre momsfritagelse for levering af varer til andre EU-lande betinget af, at modtagerens momsnummer er anført på fakturaen. Det gælder under den forudsætning at danske leverandør ikke aktivt deltager i, er vidende om, eller burde have været vidende om, at leverancen var et led i afgiftssvig. EU-Dommen må få SKAT til at revurdere praksis og en række allerede afgjorte sager bør tages op til fornyet behandling.

1000

Contact Us

Related content

eu

Når en dansk virksomhed leverer varer til et andet EU-land, kan varerne under visse nærmere betingelser leveres momsfrit.

 

Der er to overordnede – såkaldte materielle - betingelser for denne momsfritagelse:

  1. Varerne skal fysisk sendes ud af Danmark, og
  2. Varerne skal leveres til en afgiftspligtig person.

 

I tilknytning hertil gælder der regler om, at den danske leverandør skal anføre modtagerens momsnummer på fakturaen, salget skal angives i momsangivelsen samt på listeindberetning. Disse regler er af formel karakter. Det vil sige, at reglerne er en følgevirkning af ovennævnte materielle regler.

 

EU-Domstolen har afsagt dom i en tysk sag, hvor de tyske myndigheder havde forlangt tysk moms af en EU-leverance til Spanien, fordi den tyske sælger på leveringstidspunktet ikke havde anført spansk momsnummer på modtageren.

 

Det følger af EU-dommen, at et medlemsland kun kræve moms af en EU-leverance, hvis de materielle regler ikke er opfyldt. Det vil sige, hvis enten varerne ikke fysisk er udført fra Danmark eller modtageren ikke er en afgiftspligtig person. Det betyder omvendt, at en manglende opfyldelse af de formelle regler ikke har nogen betydning for momsfritagelsen. Denne slutning dog under forudsætning af, at leverandøren har handlet i god tro og ikke har medvirket til, været vidende eller burde have været vidende om, at transaktionen var et led i afgiftssvig.

 

Dansk praksis har været en hel del mere restriktiv, idet de formelle fejl har været tillagt afgørende betydning. Det må derfor forventes, at SKAT tager en række afgørelser op til revurdering over for de virksomheder, der uretmæssigt er blevet efteropkrævet moms af EU-handler på grund af manglende formalia.
 

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal