close
Share with your friends

New Danish Financial Statements Act

New Danish Financial Statements Act

Welcome to our publication about the new Danish Financial Statements Act. The publication is in Danish.

1000

Related content

overview

Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov

Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre næsten alle virksomhe-der, der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven. Loven træder i kraft for regn-skabsår, der påbegynder 1. januar 2016 eller senere med mulighed for førtidsimplemen-tering.

Formålene er at modernisere den nuværende årsregnskabslov, så den i et stort omfang tilpasses IFRS for så vidt angår indregning og måling. Som følge af nyt EU-direktiv tvin-ges desuden en række ændringer igennem, og der implementeres en række lempelser primært for små virksomheder. Til gengæld er der ikke ændret i den helt grundlæg-gende måde, som årsregnskabsloven er opbygget på med hensyn til regnskabsklasse-systemet.

Publikationen er opbygget i en række kapitler med fokus på de forskellige regnskabs-klasser. På højre side finder du uddybende beskrivelser af de væsentligste ændringer i de enkelte regnskabsklasser, mens du på venstre side bl.a. finder korte forklarende no-ter og et samlet overblik over ændringerne til den pågældende regnskabsklasse, som kapitlet vedrører. Hvert kapitel er opdelt i indregnings- og målingsmæssige ændringer samt ændringer til præsentations- og oplysningskrav.

Hvis en ændring til loven er relevant for flere regnskabsklasser, findes beskrivelsen i den mindste regnskabsklasse, som ændringen vedrører. Det betyder, at ændringerne til kravene for regnskabsklasse C(stor) både fremgår af det pågældende kapitel samt af alle foregående kapitler vedrørende kravene til alle regnskabsklasser, B og C(mellem).

Publikationen uddyber udelukkende de ændringer, som vi har vurderet som værende væsentlige. Loven indeholder en række andre ændringer, som også kan berøre din virk-somhed. Disse er præsenteret i overbliksform i publikationen. Regnskabsklasse A be-handles ikke.

I appendiks 1 giver vi et samlet overblik over ændringerne til årsregnskabsloven med paragrafhenvisninger. Det er desuden angivet, hvilke(n) regnskabsklasse(r), der berøres af ændringen.

I appendiks 2 giver vi et overblik over forskellene mellem den nye årsregnskabslov og IFRS.

I appendiks 3 giver vi et overblik over tilvalgsmuligheder fra en højere regnskabsklasse, samt de valgmuligheder loven nu indeholder.

KPMG er eksperter i regnskabsaflæggelse og kan assistere med gennemgang af årsrap-porter og regnskabspraksis for at vurdere, hvilke ændringer loven giver, herunder også på jeres registreringssystemer. Vi udarbejder særskilte værktøjer, der kan benyttes i for-bindelse med regnskabsaflæggelsen efter den nye lov, herunder CSR-forhold. Du er vel-kommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger, eller hvis du har be-hov for at drøfte konkrete forhold.

© 2020 KPMG P/S, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal