Elena Sevostyanova

Elena Sevostyanova

Manager

KPMG ACOR TAX