close
Share with your friends

Særlig rådgivning til styrkelse af virksomhedens fundament

Særlig rådgivning til styrkelse af virksomheden

Selskabsskat

Med vores effektive skatterådgivere kan I til enhver tid holde styr på udviklinger og vigtige problemstillinger. Når der gennemføres ændringer i skatteregler, kan vores hurtige analyser hjælpe jer med at forstå, hvordan jeres virksomhed vil blive påvirket, så I har tid til at tilpasse jeres skatteprocesser i overensstemmelse dermed.
KPMG Enterprises rådgivere i alle KPMG's medlemsfirmaer samarbejder med iværksættervirksomheder ligesom jeres for at kunne udarbejde omfattende planer til at håndtere eller mindske jeres skattebetalinger. Vores rådgivere kan vurdere effektiviteten af jeres forretningsmæssige strukturer og identificere mulige skattebesparelser og i samarbejde med jer udvikle en skræddersyet skattemodel, der passer til jeres virksomhed.

Sikkerhed

Behovet for effektiv risikostyring og -håndtering er altafgørende i et miljø, der er præget af høj grad af granskning fra myndigheders side. Det er vigtigt at få minimeret disse risici i en iværksættervirksomhed; ikke kun for virksomhedens egen skyld, men også af hensyn til familien, ejendomme og kapital. At få implementeret kontroller og sikret ny finansiering, effektiv skattehåndtering og -optimering vil have positiv indvirkning på jeres virksomheds bundlinje.

Håndtering af risiko for svindel

Svindel, virksomhedskriminalitet, erhvervsmæssige tvister og retssager. Alle disse forhold kan påvirke jeres omdømme negativt og underminere jeres interessenters tillid. Uanset jeres størrelse skal I have overblik over jeres største risici og have planer parat til at mindske dem, hvis de opstår.
KPMG Enterprises rådgivere benytter sig af efterforskningsteknikker, specialiserede teknologier og "forensic accounting" for at hjælpe jer med at undgå og løse tvister. Er skaden sket, kan vi gennemføre både nationale og internationale undersøgelser for at sikre beviser, hjælpe med udbedringer og planlægge et handlingsforløb. Under en retssag eller erhvervsmæssig tvist kan vi også sørge for en uafhængig, objektiv analyse af alle de pågældende regnskabsmæssige og finansielle problemstillinger.

Cybersikkerhed

Når det gælder cybersikkerhed, er verden i konstant forandring. Der dukker nye trusler op hver eneste dag, og myndighederne lægger mange kræfter i at værne om informationssikkerhed. Er I bekendt med jeres største cybertrusler? Håndterer og beskytter I jeres fortrolige kundedata på en hensigtsmæssig måde?
I tænker måske, at som følge af jeres størrelse og beliggenhed er I ikke udsat for nogen risici. Sådan forholder det sig imidlertid ikke. Alle virksomheder står over for cybertrusler. Vores rådgivere kan hjælpe jer med at forstå jeres største cybertrusler og få udarbejdet en rentabel løsning, så I sikrer, at jeres data forbliver beskyttede, og at jeres omdømme ikke lider skade.

Likviditets- og arbejdskapitalstyring

Når det gælder driftsomkostninger, har mange iværksættere vanskeligt ved at forstå deres behov for arbejdskapital, og hvordan de kan tilpasse deres aktiviteter for at maksimere likviditeten og minimere gældsomkostninger. I er måske ikke klar over, at der findes værktøjer og processer, der kan hjælpe jer med at styre jeres arbejdskapital på en langt mere effektiv måde end nogensinde før.
KPMG Enterprises rådgivere i medlemsfirmaer over hele verden kan hjælpe jer med få overblik over og udarbejde prognoser for jeres pengestrømme, optimere jeres processer og udarbejde rapporteringspolitikker for at understøtte og fremme en bedre likviditetsstyring. KPMG's medlemsfirmaer kan også tilbyde undervisning og sikre videndeling, således at alle forbedringer kan fastholdes i jeres organisation.

Finansiering og fusioner & overtagelser

Fusioner og overtagelser kan være en nyttig måde at opnå vækst eller diversificering på, men at kunne gennemskue alle muligheder kan vise sig temmelig udfordrende, navnlig for iværksættervirksomheder. Hvordan kan I være sikre på, at den handel, I er ved at lave, vil kunne sikre, at I opnår jeres ønskede resultater?
KPMG Enterprises rådgivere kan hjælpe jer med at få størst muligt udbytte af en handel ved at yde uvildig rådgivning gennem alle transaktionens stadier – lige fra strategiudvikling og målidentificering til implementering. Vores medlemsfirmaer kan også hjælpe jer med at vurdere forskellige finansieringsmuligheder og sammensætte låneordninger, der giver jer det økonomiske råderum, I skal bruge, for at få realiseret jeres vækstplaner.

International ekspansion

Når det gælder vækst, skal man tænke i grænseoverskridende baner. Et ønske om at udvide internationalt kan være foranlediget af alt fra at udvide markedet til at nedsætte omkostningerne. Der følger dog også nogle risici med i købet, f.eks. forskellige regler og krav, skattemæssige virkninger foruden kulturmæssige og sproglige barrierer.
KPMG Enterprise har rådgivere i 156 lande, hvilket sikrer, at I får adgang til lige netop de ressourcer og oplysninger, som I skal bruge for at føle jer trygge ved jeres ekspansionsstrategi. Vi udnytter vores globale ekspertise gennem lokale eksperter for at hjælpe jer med at forstå de risici, der påvirker jer, og hvordan I kan mindske dem, således at I kan indtage lige præcis de markeder, som I gerne vil vækste på.

Forretningsstrategi

Når der skal gøres forretninger, er status quo ikke langtidsholdbar. Der er ingen tvivl om, at I vil stå over for en lind strøm af trusler, f.eks. i form af nye teknologier, konkurrence eller branchemæssige omvæltninger. Som ejerledere skal I have styr på fremtiden i dag, så I kan opbygge en bæredygtig model for jeres virksomhed.
Vores rådgivere kan hjælpe jer med at gennemgå jeres forretningsmodel og bistå med at identificere strategiske tiltag, som vil understørre jeres målsætninger. Det gør vi gennem rådgivningsforløb, der fokuserer på at hjælpe jer med at udvikle den rette strategi til jeres virksomhed. Efterfølgende hjælper vi jer med at gennemføre, kontrollere og løbende tilpasse jeres strategi.

IT

Et effektivt og velfungerende IT-system er en af de mest værdifulde forretningsmæssige fordele, en virksomhed kan have. Den optimale teknologi, som er implementeret korrekt, kan med den rette styring og overvågning sikre væsentlige fordele, når det gælder vækst og effektivitet. Og det er vigtigt at få den rette rådgivning for at sikre, at der er styr på alle teknologiske risici. Det kan være noget af en udfordring at ramme rigtigt med sit IT-system, men meget dyrt at ramme forkert. Ikke kun ud fra en økonomisk betragtning, men også i form af mistet effektivitet og mulige lovovertrædelser. KPMG's medlemsfirmaer hjælper kunderne med at analysere de teknologiske problemstillinger i deres virksomheder.

Dataanalyse

Nye teknologier og opfindelser har gjort det nemmere end nogensinde at indhente data om jeres aktiviteter og kunder. Spørgsmålet er: Hvordan kan I udnytte disse data for at opnå indsigter, der kan handles på, og bruge data til at styre jeres risici, mindske jeres omkostninger og opnå vækst i jeres forretning?
Vores rådgivere kan hjælpe jer med at få dataene til at give mening og vise jer, hvor jeres virksomhed befinder sig i forhold til jeres konkurrenter, både lokalt og globalt. Ved at bruge dataanalyse kan I reagere hurtigt på jeres kunders skiftende behov og træffe beslutninger på en oplyst grundlag, når I skal nå jeres fremadrettede mål.

Skatterådgivning i forbindelse med transfer pricing

Skattemyndigheder i mange lande strammer op om reglerne i forhold til transfer pricing og skærper straffen for overtrædelser. Uanset om I allerede har aktiviteter i forskellige lande eller overvejer at ekspandere som led i jeres strategiske målsætninger, er forståelsen af skattereglerne for multinationale selskaber en meget væsentlig faktor for at sikre, at jeres virksomhed er bæredygtig rent kommercielt og har den rette skattestruktur.
KPMG Enterprises rådgivere kan hjælpe jer med at skabe en bæredygtig, global skattemodel, som tager højde for globale forhold, lokal viden og relevante krav. Vi har rådgivere i alle vores medlemsfirmaer, der kan hjælpe jer med at gennemskue skatteregler på tværs af grænserne og håndtere problemstillinger med transfer pricing på en effektiv måde.

Skat i forbindelse med fusioner og overtagelser

Der er skattemæssige konsekvenser ved hver eneste transaktion. Uanset om I overvejer en overtagelse, en fusion eller omstrukturering, kan I ved at forstå de relevante skatteforhold opnå langt større udbytte af mulige skattefordele, mens I samtidig mindsker jeres transaktionsrisici. Overvejer I at gennemføre en fusion eller overtagelse uden for jeres hjemmebane, kan specialiseret skatterådgivning være med til at sikre, at I gør en god handel.
KPMG Enterprises rådgivere kan hjælpe jer med at gennemskue skattekonsekvenserne ved de handler, I overvejer, og bistå jer med at strukturere transaktionerne på måder, der giver de bedste skattefordele. Uanset hvilket stadie af handlen I befinder jer i, kan KPMG Enterprise hjælpe jer med at finde frem til de bedste skattemodeller for jeres aktiviteter.

Incitamenter for forskning og udvikling

Som iværksættere ved I, hvor vigtigt beliggenhed er for virksomhedens succes. Når det gælder incitamenter for forskning og udvikling, kan beliggenheden have stor indflydelse på jeres omkostninger som følge af udbuddet af incitamenter samt indvirkningen af de relaterede omkostninger på andre skattefordele.
KPMG Enterprises rådgivere i KPMG's medlemsfirmaer kan hjælpe jer med at gennemgå incitamenterne og de skattemæssige konsekvenser, således at I bedre kan vurdere nettoomkostningerne ved at få udført jeres forskning og udvikling i et land eller område frem for et andet. Vores rådgivere kan også informere jer om andre offentlige tilskud og incitamenter, som I kan drage fordel af. Og de kan også hjælpe jer med at finde frem til den bedste beliggenhed til jeres aktiviteter, så I kan fokusere på fremtiden.

Udlandsophold

Uanset om I sender medarbejdere på forretningsrejser eller flerårige udstationeringer i udlandet, kan den rette skatteplanlægning, optimale compliance services og relevante teknologiske funktioner hjælpe jer med at opnå højere effektivitet i driften og mindske skatteomkostningerne forbundet med disse ophold. For at opnå dette skal I kende de skattemuligheder og -udfordringer, der gør sig gældende i de forskellige lande. Manglende overholdelse kan resultere i store bøder og uigennemskuelige tab.
KPMG Enterprises rådgivere i alle KPMG's medlemsfirmaer kan hjælpe jer med at udarbejde skattemodeller, der understøtter jeres strategi og som samtidig overholder de lokale skatteregler. De kan også hjælpe jer med at gennemgå jeres aktuelle modeller for at mindske jeres skattebyrde og give jer konkrete svar om skattekonsekvenserne ved det arbejde, som jeres medarbejdere udfører i udlandet.

Personskat

Som ejerleder af en virksomhed eller som ny iværksætter vil selskabsskat ikke være jeres eneste bekymring. For effektivt at kunne håndtere skattebyrden er det vigtigt at forstå, hvordan skatteregler og -ændringer kan påvirke både jeres egen skattesituation såvel som jeres familiers.
Udfordringen ligger i, at personskattelovgivningen ofte er kompleks, og at reglerne hurtigt kan ændre sig. KPMG Enterprises rådgivere kan hjælpe jer med at vurdere de skatteregler og problemstillinger, der påvirker, eller kan påvirke, beskatningen af jer som personer samt jeres familier, således at I står bedre rustet til at håndtere jeres samlede skattebyrde og samtidig overholder alle skattelove.
 

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel