Datakvalitet i aktuarfunktionen

Datakvalitet i aktuarfunktionen

Implementering af Solvens II-reguleringen pr. 1 januar 2016 har budt på mange forskellige typer udfordringer for danske forsikringsselskaber. Få her indsigt i, hvorledes Danica Pension fik værktøjer til en struktureret gennemgang af dataflowet for alle relevante data i opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser.

1000
Kristoffer Bork

Partner, Advisory

KPMG i Danmark

E-mail

Relateret indhold

Datakvalitet

Af Kristoffer Bork, Director, Advisory

Implementering af Solvens II-reguleringen pr. 1 januar 2016 har budt på mange forskellige typer udfordringer for danske forsikringsselskaber. Alene kravene til governancestruktur i den nye ledelsesbekendtgørelse har ført til ændringer i branchen. Udgangspunktet har været forskelligt, idet mange mindre selskaber har skullet etablere de fire nye kontrolfunktioner helt forfra, mens mange af de store selskaber mere eller mindre eksplicit har haft alle fire funktioner i forvejen.

Alle har imidlertid oplevet forandringer eller nye krav til ansvarsfordeling i selskabets kontrolstruktur i større eller mindre grad. Et eksempel på dette gælder ansvar for fuldstændighed og kvalitet af de data, der benyttes til opgørelsen af forsikringsmæssige hensættelser.
Den nye ledelsesbekendtgørelse specificerer i Bilag 8, §1, punkt c), at aktuarfunktionen skal vurdere tilstrækkeligheden og kvaliteten af de data, der benyttes til opgørelsen af forsikringsmæssige hensættelser.

Danica Pension er et godt eksempel på et selskab med et veletableret aktuariat med godt 20 ansatte, hvor lederen af aktuariatet, Vicedirektør Bo Søndergaard, både er ansvarshavende aktuar og nøgleperson for aktuarfunktionen.
Aktuariatet i Danica Pension har historisk opfattet det som en del af arbejdet ved opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser at forholde sig til både kvalitet og fuldstændighed af de underliggende data, men har ikke haft et formaliseret ansvar for datakvaliteten endsige for at dokumentere, at funktionen har forholdt sig til datakvaliteten.

Hvad er det nye i denne situation, og hvad er anderledes end tidligere?

Det spørgsmål stillede aktuariatet i Danica Pension sig selv hen over sommeren 2016. Bo Søndergaard opsummerede tidligere på året: "Danica Pension har et godt udgangspunkt for at kontrollere data til brug for opgørelse af hensættelser. Vi har gennem en årrække automatiseret de månedlige kontofremregninger og kører en meget stabil proces med få manuelle korrektioner, som løbende er blevet fintunet. Vi føler os overbevist om, at vi har godt styr på data, men vi mangler værktøjer til at dokumentere, at vi løbende har vurderet datakvaliteten. Yderligere er der efter mange år, hvor de samme mennesker har været ansvarlige for de samme processer, en risiko for at rutinerne tager over, så vi mangler friske øjne på for at sikre, at vi ikke overser noget."

Som konsekvens af den nye ledelsesbekendtgørelse så Danica Pension dermed et behov for struktureret at gennemgå dataflowet for alle relevante data, der indgår i opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser. Yderligere ønskede aktuariatet værktøjer til at kunne dokumentere deres gennemgang og kommunikere resultaterne, så Danica Pension kunne prioritere eventuelle behov for forbedringer.

KPMG har en struktureret tilgang til at følge dataflow gennem de forskellige kildesystemer og den efterfølgende manipulering af data i forbindelse med opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser.

I tillæg hertil har KPMG udviklet et "heat map", som bl.a. ved hjælp af farvekoder enkelt og pædagogisk illustrerer datakvaliteten for forskellige dataflow i forhold til nøjagtighed, hensigtsmæssighed, fuldstændighed, begrænsninger og justeringer mv. Alle disse parametre er yderligere sat i forhold til betydningen af de enkelte dataflow for de samlede hensættelser.

heatmap

"Vi blev heldigvis bekræftet i, at Danica Pension overordnet har godt styr på datakvaliteten, og vi fik ligefrem ros for mange af vores løsninger. Alligevel har det skabt værdi at få en uafhængig tredjepart til at vurdere kvaliteten, og på enkelte områder har øvelsen givet os inspiration til at forbedre vores set-up og øge datakvaliteten", siger Bo Søndergaard.

Dermed giver værktøjet en værdifuld oversigt over områder, hvor Danica Pension kan optimere dataflowet eller forbedre kontrollerne.
Den største gevinst er imidlertid, at Danica Pension har fået en metode og et sprog at diskutere datakvalitet ud fra, så selskabet på egen hånd kan gentage vurderingen af datakvalitet, kommunikere resultatet af vurderingen og dokumentere de overvejelser, der ligger bag vurderingen.

"Vi har fået en metode til at løfte det ansvar for datakvalitet, som aktuarfunktionen pålægges i henhold til den nye ledelsesbekendtgørelse, og vi kan kommunikere resultaterne effektivt og dokumentere processen, så det har været en super proces, som vi nemt kan følge op på og gentage f.eks. i en årlig rutine eller efter større forandringer i systemer og processer", afslutter Bo Søndergaard.
 

KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2022 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel