Regnskabsnyt nr. 10, november 2016

Regnskabsnyt nr. 10, november 2016

Velkommen til nyhedsbrev nr. 10, november 2016. Regnskabsnyt giver indsigt i aktuelle emner inden for regnskab, revision og selskabsretlige forhold.

1000

Relateret indhold

air ballon

Ændringsforslag, notater og vejledninger

Ændringsforslag til årsregnskabsloven (lovforslag nr. L 23)

Folketinget har fremsat lovforslag om ændringer af årsregnskabsloven.
Ændringen er relevant for virksomheder i regnskabsklasse C og D med datter- og associerede virksomheder. Modervirksomheder skal give en række oplysninger om datter- og associerede virksomheder, herunder om navn, hjemsted, retsform samt om egenkapitalen og resultatet ifølge den senest godkendte årsrapport.
 

Forslaget genindfører den tidligere lempelse, hvorefter oplysningerne om egenkapital og resultat vil kunne udelades, hvis:

 • den pågældende datter- eller associerede virksomhed ikke er forpligtet til at offentliggøre årsrapport, og virksomheden ejer mindre end 50 % af egenkapitalen, eller
 • hvis den pågældende virksomheds regnskab indgår ved konsolidering i virksomhedens koncernregnskab eller indregnes efter indre værdis metode i årsregnskabet. 
   

Vedtages ændringen, kan lempelsen igen anvendes til ikke at oplyse egenkapital og resultat for datter- og associerede virksomheder.

Ændringerne vil have virkning for regnskaber, som aflægges 1. januar 2017 eller senere.

 

Ændringsforslag til selskabsloven (lovforslag nr. L 23)

Folketinget har fremsat lovforslag om ændring af selskabsloven. Ændringen er relevant for virksomheder, der ønsker at yde kapitalejerlån. Ændringen giver mulighed for, at kapitalejerlån kan ydes lovligt, hvis visse betingelser opfyldes, herunder at lånet kan rummes inden for virksomhedens frie reserver.

Ændringen ændrer ikke i de skattemæssige regler (Ligningslovens § 16 E). Således vil et kapitalejerlån til fysiske personer med bestemmende indflydelse som hovedregel blive beskattet som løn eller udbytte.

Loven træder i kraft 1. januar 2017 med overgangsbestemmelser for lån, der er ydet forud for den 1. januar 2017.

Vejledning fra Erhvervsstyrelsen om overgangsbestemmelser i årsregnskabsloven

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort et notat, der beskriver og forklarer, hvordan de nye regler i årsregnskabsloven skal anvendes første gang.


Læs notatet ved at klikke her.

Notat fra Erhvervsstyrelsen om regnskabskrav til klasse A-virksomheder

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort et notat, der beskriver en række regnskabsmæssige problemstillinger for aflæggelse af regnskab efter årsregnskabslovens klasse A:

 • Afskrivninger på bygninger
 • Måling af investeringsaktiver
 • Måling af gæld
 • Udskudt skat 
 • Renteswaps 
 • Tilvalg fra hørere regnskabsklasse.

Læs notatet ved at klikke her.

Ændringer til IFRS 10, 12 og IAS 28 er godkendt at EU

EU-kommissionen har godkendt ændringer til IFRS 10, 12 og IAS 28, der indebærer, at visse mellemliggende selskaber, der er dattervirksomheder af investeringsvirksomheder, kan undlade at udarbejde koncernregnskab.

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2016 eller senere. Bestemmelserne kan førtidsimplementeres.


Læs mere om ændringerne til IFRS 10, 12 og IAS 28 ved at klikke her.

IFRS 15 er godkendt af EU

EU-kommissionen har godkendt IFRS 15 Revenue from contracts with customers.

IFRS 15 erstatter de nuværende standarder for omsætning og indeholder én samlet, men mere omfattende model for indregning af omsætning.

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2018 eller senere. Bestemmelserne kan førtidsimplementeres.

Læs mere om godkendelsen ved at klikke her.

ESMAs prioriteringer for kontrollen af 2016-årsregnskaber

ESMA, som bl.a. koordinerer resultaterne af de enkelte EU-landes regnskabskontrol, har udmeldt deres prioriteringer for regnskabskontrollen af 2016-årsregnskaber. Disse prioriteringer vil også blive lagt til grund for den danske regnskabskontrol i 2017.

Prioriteringer for kontrollen af 2016-årsregnskaberne omfatter følgende:

 • Præsentation af regnskabsmæssigt resultat
 • Finansielle instrumenter – sondring mellem egenkapitalinstrumenter og finansielle forpligtelser
 • Oplysning om vedtagne, ikke-ikrafttrådte IFRS-standarders indvirkning på årsregnskaber.

Læs prioriteringerne ved at klikke her.
 

Nye publikationer

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2016

Vi har opdateret vores publikation "Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2016". Publikationen illustrerer de ændringer, der skal indarbejdes i en IFRS-årsrapport for 2016 i forhold til 2015.

 

Nye oplysningskrav i IFRS Disclosure Checklist for 2016

Publikationen "Nye oplysningskrav i IFRS Disclosure Checklist for 2016" er en tjekliste over de nye oplysningskrav for danske  IFRS-aflæggere, der er gældende for 2016 samt de krav, der er bortfaldet i forhold til 2015 i både IFRS-standarderne og i IFRS-bekendtgørelsen.
 

 

Amendments to IFRS 4 – Applying IFRS 9 Financial instruments with IFRS 4 Insurance Contracts

Amendments to IFRS 4 Insurance Contracts giver forsikrings- selskaber mulighed for at udskyde fuld anvendelse af IFRS 9 Financial Instruments til 2021.

I vores nye internationale publikation "Amendments to IFRS 4" kan du læse om ændringerne til standarden og væsentlige overvejelser, som virksomheden skal gøre sig, når der træffes beslutning om, hvornår IFRS 9 skal implementeres.

Hvordan kan KPMG hjælpe dig?

Rådgivning om bæredygtighed

KPMG er pioner inden for rådgivning om bæredygtighed – nogle KPMG-medlemsfirmaer begyndte at tilbyde denne type rådgivning allerede for 20 år siden.

Vores Global Centre of Excellence (CoE) udgiver Thought Leadership-publikationer, som er med at til sætte dagsordenen inden for bæredygtighed og giver indsigt i et stadig vigtigere emne. Desuden vil følgende flyer give dig et samlet overblik over vores ydelser og ekspertise inden for bæredygtighed, og hvordan vi kan skabe bæredygtige forretningsmodeller sammen. Tøv ikke med at kontakte vores team for yderligere information og afklaring.

 

KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2022 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel