Poradenství při řešení sporů

O nás

Soudní spory a mezinárodní arbitráže mají na společnosti negativní finanční dopad a mohou být hrozbou pro samotnou její existenci. Je proto nezbytné v případě sporu shromáždit a analyzovat důležitá fakta
a finanční a účetní data, zhodnotit pozici obou stran a připravit strategii, jak ve sporu postupovat.

Naše pomoc při sporech zahrnuje poskytování odborného
a objektivního účetního poradenství a, je-li to vyžadováno, také přípravu znaleckých posudků pro potřeby soudního řízení.

Naše služby mohou mít konkrétně podobu výpočtu náhrady škody, ocenění vlastnických podílů a celých podniků nebo kritického rozboru nároků protistrany. V závislosti na procesním vývoji můžeme před soudem podat svědectví v roli soudního znalce. Pokud strany usilují
o mimosoudní urovnání sporu, působíme také jako mediátoři či rozhodci.