Něco navíc od auditora

Něco navíc od auditora

Auditory, kteří ověřují, jestli firmy v účetní závěrce neklamou, čeká velká změna v základním výstupu jejich práce. Po více než dvaceti letech se podstatným způsobem mění formát zprávy auditora.

1000
Karel Charvát

Partner

KPMG Česká republika

E-mail

Související

a gift

Novela zákona o auditorech rozšiřuje u vybraných společností zprávu
o část „Hlavní záležitosti auditu“, která popisuje některé zkoumané oblasti a vysvětluje důvody, proč se auditor zaměřil právě na ně. Jinými slovy: dočkáme se vysvětlení, které záležitosti považoval za významné a jak autor zprávy provedl jejich ověření.

Detailnější zprávy by měli ocenit investoři, věřitelé či obchodní partneři auditovaných firem. Ze zemí, kde se rozšířené zprávy pro vybrané společnosti vyžadují už dva roky (například Velká Británie, Austrálie), přicházejí vesměs pozitivní ohlasy. Statistiky tam ukazují, že k nejčastěji popisovaným tématům patří ocenění dlouhodobého majetku, zdanění
a výnosy.

Britské zkušenosti ukázaly, že se investoři začali více zajímat o zprávy společností z podobných oborů podnikání. Auditoři se zároveň od investorů dozvídají, které oblasti považují u svých klientů za důležité či které informace by ocenili například pro posouzení hospodaření mezi konkurenty.

Konec nudného čtení

Doposud nebylo čtení zpráv auditora velmi záživnou činností. Nebyla-li společnost na hraně přežití, nebo pokud z pohledu auditora netrpěla zásadními nedostatky ve svých výkazech, jen stěží se dalo ze zprávy vyčíst něco podstatného. Revize auditorských standardů, které se používají ve více než 100 zemích světa, si tedy klade za cíl zlepšit informovanost uživatelů finančních výkazů.

Zvýšit by se měla i transparentnost práce auditora. Jakkoli jednoduše to může znít, proces přípravy trval léta. Teprve události po finanční krizi daly prvotní teoretické snaze více dynamiky a rozšíření zprávy je účinné u kotovaných korporací již pro rok 2016.

Pravděpodobnost, že zpráva nebude obsahovat žádné hlavní záležitosti, je mizivá. Nyní by se to dokonce mohlo zdát podezřelé. Sdělit emitentovi cenných papírů, že z pohledu auditora není v podstatě zajímavý, bude vyžadovat notnou dávku odhodlání.
 

Nové možnosti

Auditor získává díky novým předpisům svým způsobem poprvé volnost při sestavování části textu zprávy, doposud velmi svazovaného mezinárodními nebo lokálními předpisy. Stále sice budou platit obecná pravidla o důvěrnosti informací, neboť zpráva auditora by skutečně neměla být prvním veřejným textem, v němž bude poprvé zmíněna plánovaná akvizice.

Musí být stále založena na faktech, srozumitelná a prosta technického žargonu. Může ale dojít k tomu, že se v ní objeví nejen suchý popis, ale i hodnocení, subjektivní výrazy, tabulky nebo jiná grafická znázornění skutečností – zkrátka něco, na co doposud uživatelé nebyli zvyklí.

Nové možnosti zvýší snahu auditorů odlišit se od konkurence formou
a obsahem vyjádření, které použijí při popisech své práce. Na britských ostrovech šly některé asociace sdružující investory dokonce tak daleko, že vyhlašují ceny za nejinovativnější texty auditorů. Se šerpou pro autora.

Řízený rozlet

Aby auditor ve svém tvůrčím rozletu svou zprávou a novými sděleními nepřekvapil kromě veřejnosti i samotnou společnost, vyžadují mezinárodní standardy dodržení určitého procesu informování odborně zdatných osob v rámci účetní jednotky.

Kotované společnosti k tomuto účelu mají v drtivé většině zřízen tzv. výbor pro audit. Jeho členům se musí předem sdělit, kterých témat se budou hlavní záležitosti týkat, a konečný výběr musí být odůvodněn. Výbory ovšem nemají právo vetovat rozhodnutí auditora.

Orgány Evropské unie nezůstaly ve své paralelní snaze o zvýšení přidané hodnoty auditu jen u prostého přijetí změn celosvětových. Působnost změn rozšířila EU povinně i na národně definované subjekty veřejného zájmu, v Česku to znamená zejména banky, pojišťovny
a penzijní společnosti.

Zhruba od poloviny roku 2017 bude auditor povinně zveřejňovat kromě výše uvedených hlavních záležitostí auditu také informace o délce trvání smlouvy, neauditních poplatcích a použité hladině významnosti. Tato částka či způsob jejího odvození budou indikovat uživatelům,
s jakou mírou přesnosti daný auditor pracoval.

V našich podmínkách se budou nové povinnosti týkat více než 140 společností. Několik desítek jejich auditorů si již teď připravuje a ladí vhodná rámcová témata, diskutuje se svými klienty a hledá vhodné výrazivo. Bude zajímavé sledovat, do jaké míry se očekávání o vyšší transparentnosti a pochopení činnosti auditora naplní.

Co je auditní zpráva

Zprávy jsou klíčovým výsledkem auditu účetní závěrky společností. Novinka se týká subjektů veřejného zájmu a kotovaných účetních jednotek v Česku i celé EU. Subjekty veřejného zájmu definuje zákon
o účetnictví, jde například o banky, penzijní společnosti, pojišťovny nebo zdravotní pojišťovny a také všechny firmy s cennými papíry veřejně obchodovanými v EU.

© 2021 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka