Practical Retail and Corporate NPL Management (in Greek)

15 & 16 Απριλίου 2021 | 9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ. | 7 CPD

15 & 16 Απριλίου 2021 | 9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ. | 7 CPD

npl

Σημαντική σημείωση

Το παρόν διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διά φυσικής παρουσίας στα γραφεία της KPMG στη Λευκωσία, αν παρατηρηθεί σημαντική μείωση των κρουσμάτων COVID-19 στην Κύπρο και εφόσον τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και κυβερνητικά μέτρα επιτρέπουν τις κοινωνικές συναθροίσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 15 Απριλίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο.

Περιγραφή διαδικτυακού σεμιναρίου

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία του τόπου και στους παραγωγικούς φορείς της οικονομίας (νοικοκυριά και επιχειρήσεις), η επιβίωση και η αποκατάσταση του τοπικού οικονομικού συστήματος εστιάζεται στην αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (MEX) λιανικής όσο και επιχειρηματικής πίστης. Συνεπώς, κρίνεται μείζονος σημασίας η επιμόρφωση των λειτουργών που απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο με τις ΜΕΧ. Ο εκπαιδευτής, συνέταιρος με εμπειρία άνω των 25 χρόνων στον Τραπεζικό και στον Συμβουλευτικό Τομέα, θα εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στο πώς να διαχειρίζονται ορθά τις ΜΕΧ και θα παρουσιάσει μελέτες περίπτωσης, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη αφομοίωση των γνώσεων.

Στόχοι διαδικτυακού σεμιναρίου

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Εξηγούν τις βασικές αρχές της Οδηγίας για τη Διαχείριση των ΜΕΧ της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και τις κύριες πρόνοιες του Κώδικα Συμπεριφοράς και άλλων κανονιστικών οδηγιών
 • Απαριθμούν τα βασικά συστατικά του πλαισίου αφερεγγυότητας και τις πρόνοιες της νομοθεσίας σχετικά με την εκποίηση ακινήτων
 • Επιλέγουν τις πιο πρόσφορες πηγές για τη συλλογή πληροφόρησης
 • Αναγνωρίζουν τις διαθέσιμες επιλογές αναδιάρθρωσης και τα χαρακτηριστικά τους
 • Επιλέγουν τα βασικά συστατικά στοιχεία για την αξιολόγηση της κατάστασης του δανειολήπτη
 • Εφαρμόζουν ποσοτική αξιολόγηση στη βάση της Καθαρής Παρούσας Αξίας έκαστης εναλλακτικής επιλογής ρύθμισης.

Συμμετέχοντες*

Στελέχη και λειτουργοί χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που ασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο με τις ΜΕΧ λιανικής και επιχειρηματικής πίστης. Το πρόγραμμα απευθύνεται, επίσης, σε επαγγελματίες που χειρίζονται υποθέσεις ΜΕΧ και σε στελέχη επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία στη διαχείριση των ΜΕΧ.

*Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και έχει οριστεί σε 28 θέσεις.

Περιεχόμενο διαδικτυακού σεμιναρίου

Σύνδεση με το διαδικτυακό σεμινάριο (8:30 π.μ. - 9:00 π.μ.)*

Ενότητες (9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ. συμπεριλαμβανομένων δύο 15-λεπτων διαλειμμάτων μεταξύ των ενοτήτων)

1. Εισαγωγή (15 λεπτά)

 • Ανάγκη κατάρτισης
 • Στόχοι προγράμματος
 • Ροή προγράμματος

2. Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) (30 λεπτά)

 • Ανάλυση της κατάστασης
 • Οι λόγοι και οι συνέπειες των ΜΕΧ
 • ο κόστος της χρεοκοπίας

3. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο και η Περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (1 ώρα)

 • Ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές
 • Βασικές αρχές και πρόνοιες της Οδηγίας
 • Κώδικας συμπεριφοράς
 • Λύσεις αναδιάρθρωσης
 • Ερωτήσεις κατανόησης

4. Πλαίσιο αφερεγγυότητας (1 ώρα)

 • Φυσικά πρόσωπα

                  1. Προσωπικά σχέδια αποπληρωμής

                  2. Διατάγματα απαλλαγής οφειλών

                  3. Πτώχευση

 • Νομικά πρόσωπα

                  1. Εξέταση

                  2. Παραλαβή και διαχείριση

                  3. Εκκαθάριση

 • Τροποποιημένος περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος

                  o Διαδικασίες και θεσμικό πλαίσιο για την εκποίηση ακίνητης περιουσίας

5. Μεθοδολογικό μοντέλο αξιολόγησης δανειοληπτών (2 ώρες & 45 λεπτά)

 • Πηγές και συλλογή πληροφόρησης

                   1. Φυσικά πρόσωπα

                   2. Νομικά πρόσωπα

 • Ανάλυση πληροφόρησης

                   1. Φυσικά πρόσωπα

                        Ανάλυση εσόδων – εξόδων

                        Ανάλυση περιουσιακής κατάστασης

                   2. Νομικά πρόσωπα

                        Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μεγεθών

                        Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών

                         Επιχειρηματικά σχέδια και προβλέψεις μελλοντικών ταμειακών ροών

 • Προσδιορισμός επαναλαμβανόμενης ικανότητας αποπληρωμής
 • Προσδιορισμός βιώσιμου δανεισμού (sustainable debt)
 • Σενάρια ευαισθησίας
 • Ποσοτικοποίηση λύσεων και αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών – υπολογισμός Καθαρής Παρούσας Αξίας
 • Πρακτικά σενάρια

                   1. Φυσικά πρόσωπα (συλλογή πληροφόρησης, ικανότητα αποπληρωμής)

                   2. Νομικά πρόσωπα (ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και  μεγεθών, προβλέψεων, ικανότητα αποπληρωμής)

6. Ανακεφαλαίωση – συμπεράσματα (15 λεπτά)

7. Μελέτες περιπτώσεων (case studies) (1 ώρα & 15 λεπτά)

Θα δοθούν δεδομένα για:

α) ένα νοικοκυριό το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα στην εξυπηρέτηση του δανεισμού του

β) μία μικρή επιχείρηση, ιδιοκτησία ζευγαριού, που αποτελεί τη μοναδική πηγή των εσόδων του, η οποία επίσης αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αξιολογήσουν σε ομάδες τα δεδομένα που θα τους δοθούν και την παρούσα βιωσιμότητα των οφειλετών, κάνοντας χρήση της γνωσιακής βάσης και των εργαλείων που θα διδαχθούν. Θα τους ζητηθεί επίσης να εισηγηθούν και να παρουσιάσουν, με σχετική τεκμηρίωση, αριθμό επιλογών που αποτελούν βιώσιμες και ανθεκτικές λύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να συζητηθούν με τους πελάτες.

*Σημείωση: Παρακαλώ όπως συνδεθείτε στις 8:30 π.μ. (30 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης), προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή πρόβλημα σύνδεσης

Κρατήσεις

Για να εγγραφείτε στο σεμινάριο, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής.

Αφού υποβάλετε την εγγραφή σας θα σας σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσό της συμμετοχής σας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εκπτώσεων, όπου αυτές ισχύουν. Σημειώστε ότι η πληρωμή πρέπει να διεκπεραιωθεί τουλάχιστον δύο μέρες πριν από την έναρξη του διαδικτυακού σεμιναρίου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εγγραφή σας.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, επομένως εγγραφείτε το συντομότερο δυνατόν.

Εάν δεν λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης σχετικά με την εγγραφή σας, η εγγραφή σας δεν είναι εγγυημένη.

Κόστος

€275 + Φ.Π.Α. Καθαρό κόστος μετά τη χορηγία της ΑΝΑΔ €119: €208,25 (συμπεριλ. Φ.Π.Α.) για τους δικαιούχους συμμετέχοντες*

*Τελική ημερομηνία για έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount): 05/04/2021

 

Πολιτική εκπτώσεων:

 • Προσφέρεται 10% έκπτωση για περισσότερους από δύο (3+) συμμετέχοντες από την ίδια επιχείρηση. Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ενώ ισχύει για τους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το ίδιο σεμινάριο, την ίδια ημέρα. Η συγκεκριμένη έκπτωση μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα ή νομικές οντότητες που θα εγγραφούν ταυτόχρονα σε παραπάνω από δύο (3+) σεμινάρια εντός του ίδιου εξαμήνου (Ιανουάριος-Ιούνιος & Ιούλιος-Δεκέμβριος). Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα που ανήκουν στο πρόγραμμα alumni της KPMG. Η συγκεκριμένη έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Σε επιλεγμένα σεμινάρια κάθε συμμετέχοντας εφόσον εγγραφεί στο σεμινάριο μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία αναγράφεται πιο πάνω, είναι δικαιούχος έκπτωσης πρόωρης εγγραφής ύψους 10% , πριν από τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. και της χορηγίας της ΑνΑΔ. Αυτή η έκπτωση συνδυάζεται μόνο με την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύει.
 • Επιχορήγηση της ΑνΑΔ για όλα τα εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ σεμινάρια.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ειρήνη Αβραάμ στο +357 22 207 460 ή στο academy@kpmg.com.cy.

Μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης: Το σεμινάριο αυτό μπορεί να συμβάλει στις προϋποθέσεις για Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη, εφόσον το περιεχόμενό του είναι σχετικό με τα καθήκοντα των συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη του διαδικτυακού σεμιναρίου και εντός σύντομου χρονικού διαστήματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν με ηλεκτρονικό μήνυμα πιστοποιητικό παρακολούθησης, στο οποίο θα αναγράφεται το σύνολο της καθαρής εκπαιδευτικής διάρκειας, που αντιστοιχεί με τον αριθμό των Μονάδων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (7 CPD).

Εκπαιδευτές

Ιωαννίδης Ρένος
Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Cyprus Credit Institute, KPMG Κύπρου

Ο Ρένος είναι Διοικητικός Σύμβουλος στην KPMG Κύπρου και ηγείται της ομάδας στη Λευκωσία, που επικεντρώνεται σε μελέτες για τη χρηματοδότηση νέων έργων, σε αναδιαρθρώσεις δανείων και στην αφερεγγυότητα επιχειρήσεων. Έχει συνδράμει καταλυτικά στη δημιουργία του KMPG Cyprus Credit Institute.

Ο Ρένος είναι κάτοχος πτυχίου στα Χρηματοοικονομικά, μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και μεταπτυχιακού διπλώματος με θέμα Marketing Management. Είναι μέλος (fellow) του Συλλόγου Ορκωτών Ελεγκτών (Association of Chartered Certified Accountants), κατέχει το δίπλωμα (associateship) του Ινστιτούτου Τραπεζιτών (Chartered Institute of Bankers) και είναι κάτοχος του διπλώματος Marketing από το Chartered Institute of Marketing. Είναι επίσης μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, του INSOL Europe, του Turnaround Management Association και του Executive Committee του Cyprus Economic Society.

Κατέχει εμπειρία πέραν των 20 ετών στον τραπεζικό τομέα, έχοντας διατελέσει Διευθυντής στη Διεύθυνση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Οφειλών (Corporate Banking) και στη Διεύθυνση Καθυστερήσεων (NPLs Management). 

anad2

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. 

informative image