Cyprus Employment Law during COVID-19 (in Greek)

11 & 12 Φεβρουαρίου 2021 | 9:00 π.μ. – 12:15 μ.μ. | 6 CPD

11 & 12 Φεβρουαρίου 2021 | 9:00 π.μ. – 12:15 μ.μ. | 6 CPD

Περιγραφή διαδικτυακού σεμιναρίου

Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, το εργατικό δίκαιο βρίσκεται για μία ακόμη φορά στην κορυφή της πυραμίδας των εξελίξεων.

Οι εκπαιδευτές του σεμιναρίου, δικηγόροι με σημαντική εμπειρία στο εργατικό δίκαιο, θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, με βάση τις γενικές αρχές του κυπριακού εργατικού δικαίου και των κυβερνητικών σχεδίων (τα οποία βρίσκονται σε ισχύ για την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας).

Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή, μεταξύ άλλων, με τα διάφορα εργαλεία και μηχανισμούς που υπάρχουν στη διάθεσή τους στα πλαίσια του κυπριακού εργατικού δικαίου. Επιπλέον, θα επιμορφωθούν αναφορικά με τον τρόπο που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να διαχειριστούν το προσωπικό τους με σύννομο τρόπο και να αποφύγουν τυχόν κόστη από παράνομες ενέργειες (π.χ. παράνομες απολύσεις, πλεονασμούς, παραβίαση νομοθεσίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κλπ.).

Μέσω αυτού του επίκαιρου και ιδιαίτερα χρήσιμου διαδικτυακού σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να μάθουν για το πώς η τηλεργασία ή η εργασία εξ αποστάσεως οργανώνεται και τυγχάνει διαχείρισης από τον εργοδότη. Προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχής και ομαλή λειτουργία της τηλεργασίας, πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες που αφορούν στο προσωπικό μιας επιχείρησης και τις ανάγκες κάθε εργοδοτουμένου, πάντοτε με σεβασμό στα δικαιώματα των ατόμων σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα. 

Στόχοι διαδικτυακού σεμιναρίου

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Εξηγούν τις βασικές αρχές του κυπριακού εργατικού δικαίου και των συγκεκριμένων αρχών των κυβερνητικών σχεδίων, που εκπονήθηκαν με σκοπό την αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιουργήθηκε λόγω της πανδημίας
 • Αναγνωρίζουν, προσδιορίζουν, κατηγοριοποιούν και περιγράφουν τις ανάγκες της επιχείρησής τους στα πλαίσια της σημερινής κατάστασης, ώστε να επιλέγουν και τις βέλτιστες πρακτικές που τους παρέχει το κυπριακό εργατικό δίκαιο για την καλύτερη δυνατή διαχείριση της κατάστασης, σύμφωνα με τα δεδομένα της εκάστοτε επιχείρησης
 • Επιλύουν τα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχείρησή τους, επιλέγοντας τη βέλτιστη λύση από την γκάμα εργαλείων που διαθέτει το κυπριακό εργατικό δίκαιο
 • Εφαρμόζουν την ισχύουσα εργατική νομοθεσία προκειμένου να είναι σύννομοι, θέτοντας τους στόχους και τις δυνατότητες της επιχείρησής τους στο πλαίσιο του σημερινού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα της πανδημίας
 • Επιλύουν τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής τους, επιδεικνύοντας τήρηση της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας και των διάφορων κανονισμών και επιλέγοντας τη βέλτιστη λύση για αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών
 • Αμφισβητήσουν και να απορρίψουν τυχόν παράνομες και/ή προβληματικές πρακτικές, που δυνατόν να υιοθέτησε ή πρόκειται να υιοθετήσει η επιχείρησή τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που πιθανόν να δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας
 • Υποστηρίξουν και να υιοθετήσουν νόμιμες πρακτικές επίλυσης των προκλήσεων που τυχόν να αντιμετωπίζει η επιχείρησή τους, εφαρμόζοντας την ισχύουσα εργατική νομοθεσία και τα οικεία εξαγγελμένα σχέδια από πλευράς κυβέρνησης.

Συμμετέχοντες*

Δικηγόροι, εργοδότες, διευθυντές επιχειρήσεων, διευθυντές και λειτουργοί ανθρώπινου δυναμικού, σύμβουλοι και παροχείς υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικοί διευθυντές επιχειρήσεων, μέλη επαγγελματικών οργανώσεων και συντεχνιών, προερχόμενα από οποιοδήποτε επιχειρησιακό τομέα και αντικείμενο.

* Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και έχει οριστεί σε 28 θέσεις.

Περιεχόμενο διαδικτυακού σεμιναρίου

Σύνδεση με το διαδικτυακό σεμινάριο (8:30 π.μ. - 9:00 π.μ.)*

Ενότητες (9:00 π.μ. – 12:15 μ.μ. συμπεριλαμβανομένου ενός 15-λεπτου διαλείμματος μεταξύ των ενοτήτων)

1. Ανάλυση γενικών αρχών κυπριακού εργατικού δικαίου και πρόσφατες εξελίξεις (1 ώρα)

 • Επεξήγηση βασικών εννοιών εργατικού δικαίου
 • Παρουσίαση νομικού πλαισίου στην Κύπρο
 • Παρουσίαση σχετικών νομοθεσιών

2. Θέματα που αφορούν στη διαχείριση του προσωπικού εν μέσω πανδημίας (1 ώρα)

Μέρος Α: 

 • Ασφάλεια και υγεία στην εργασία, με ειδική αναφορά σε θέματα ψυχικής υγείας
 • Τηλεργασία

3. Θέματα που αφορούν στη διαχείριση του προσωπικού εν μέσω πανδημίας (1 ώρα και 30 λεπτά)

Μέρος Β:

• Απολύσεις/ Ομαδικές απολύσεις/ Πλεονασμοί

 1. Λόγοι νόμιμης απόλυσης
 2. Νόμιμοι λόγοι πλεονασμού
 3. Το πλαίσιο των ομαδικών απολύσεων

4. Θέματα που αφορούν στη διαχείριση προσωπικού εν μέσω πανδημίας (1 ώρα)

Μέρος Γ:

• Αλλαγές στους όρους απασχόλησης και προστασία δικαιωμάτων εργαζομένων

 1. Όροι απασχόλησης εργοδοτουμένων στην Κύπρο
 2. Μονομερής αλλαγή των όρων εργοδότησης και συνέπειες
 3. Βέλτιστες πρακτικές για εργοδότες

5. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην εργασία - παρακολούθηση από τον εργοδότη της εργασίας και απόδοσης των εργοδοτουμένων (1 ώρα)

6. Ερωτήσεις – απαντήσεις (30 λεπτά)

*Σημείωση: Παρακαλώ όπως συνδεθείτε στις 8:30 π.μ. (30 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης), προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή πρόβλημα σύνδεσης.

Κρατήσεις

Για να εγγραφείτε στο σεμινάριο, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής.

Αφού υποβάλετε την εγγραφή σας θα σας σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσό της συμμετοχής σας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εκπτώσεων, όπου αυτές ισχύουν. Σημειώστε ότι η πληρωμή πρέπει να διεκπεραιωθεί τουλάχιστον δύο μέρες πριν από την έναρξη του διαδικτυακού σεμιναρίου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εγγραφή σας.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, επομένως εγγραφείτε το συντομότερο δυνατόν.

Εάν δεν λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης σχετικά με την εγγραφή σας, η εγγραφή σας δεν είναι εγγυημένη.

Κόστος

€240 + Φ.Π.Α. Καθαρό κόστος μετά τη χορηγία της ΑΝΑΔ €102: €183,60 (συμπεριλ. Φ.Π.Α.) για τους δικαιούχους συμμετέχοντες*

*Τελική ημερομηνία για έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount): 08/02/2021

 

Πολιτική εκπτώσεων:

 • Προσφέρεται 10% έκπτωση για περισσότερους από δύο (3+) συμμετέχοντες από την ίδια επιχείρηση. Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ ενώ ισχύει για τους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το ίδιο σεμινάριο, την ίδια ημέρα. Η συγκεκριμένη έκπτωση μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα ή νομικές οντότητες που θα εγγραφούν ταυτόχρονα σε παραπάνω από δύο (3+) σεμινάρια εντός του ίδιου εξαμήνου (Ιανουάριος-Ιούνιος & Ιούλιος-Δεκέμβριος). Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα που ανήκουν στο πρόγραμμα alumni της KPMG. Η συγκεκριμένη έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ  ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Σε επιλεγμένα σεμινάρια κάθε συμμετέχοντας εφόσον εγγραφεί στο σεμινάριο μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία αναγράφεται πιο πάνω, είναι δικαιούχος έκπτωσης πρόωρης εγγραφής ύψους 10% , πριν από τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. και της χορηγίας της ΑνΑΔ . Αυτή η έκπτωση συνδυάζεται μόνο με την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύει.
 • Επιχορήγηση της ΑνΑΔ για όλα τα εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ σεμινάρια

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ειρήνη Αβραάμ στο +357 22 207 460 ή στο academy@kpmg.com.cy.

Μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης: Το σεμινάριο αυτό μπορεί να συμβάλει στις προϋποθέσεις για Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη, εφόσον το περιεχόμενό του είναι σχετικό με τα καθήκοντα των συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη του διαδικτυακού σεμιναρίου και εντός σύντομου χρονικού διαστήματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν με ηλεκτρονικό μήνυμα πιστοποιητικό παρακολούθησης, στο οποίο θα αναγράφεται το σύνολο της καθαρής εκπαιδευτικής διάρκειας, που αντιστοιχεί με τον αριθμό των Μονάδων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (6 CPD).

Εκπαιδευτές

Παναγιώτου Nίκος
Ανώτερος δικηγόρος, Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

Ο Νίκος είναι ανώτερος δικηγόρος στο Τμήμα Εργατικού και Συνταξιοδοτικού Δικαίου στη Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε., με πολυετή εμπειρία στο κυπριακό εργατικό δίκαιο.

Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως δικηγόρος σε δικηγορικά γραφεία στην Κύπρο, καθώς και στο Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εκπρόσωπος του Ταμείου Πλεονασμού ενώπιον των Δικαστηρίων Εργατικών Διαφορών ανά το παγκύπριο.

Ο Νίκος είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M) European Business Law (με έμφαση στο Εργατικό Δίκαιο) από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Επίσης, είναι Υποψήφιος Διδάκτορας (Ph.D) στο πεδίο του Εργατικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Έχει διδάξει μαθήματα στα πλαίσια προπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και έχει συμμετάσχει ως εκπαιδευτής σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια με αντικείμενο το Εργατικό Δίκαιο. Ο Νίκος έχει συγγράψει πληθώρα άρθρων σε νομικές εκδόσεις και έχει εκδώσει το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Σχέσεις Εξαρτημένης Εργασίας και Μέτοχοι Ιδιωτικών Εταιρειών» από τις εκδόσεις Hippasus τον Ιούλιο του 2019.

Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας και του ευρωπαικού συνδέσμου European Employment Lawyers Association (EELA).
 

Χριστοδούλου Πωλίνα
Ανώτερη Δικηγόρος & Επικεφαλής Τμήματος Προσωπικών Δεδομένων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

Η Πωλίνα είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει δεκαετή πείρα ως εσωτερικός νομικός σύμβουλος σε διεθνές πιστωτικό ίδρυμα. Από το 2015 εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. και συμβουλεύει οργανισμούς και εταιρείες διαφόρων δραστηριοτήτων σε σχέση με τη διαμόρφωση προγραμμάτων διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, θέματα που άπτονται της ιδιωτικότητας, της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.

Είναι μέλος του International Association of Privacy Professionals (IAPP) και είναι Certified Information Privacy Manager (CIPM). Η Πωλίνα είναι επίσης μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, του Συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας Πληροφοριών και Ιδιωτικότητας Κύπρου (CAIPP) και του «Ius Laboris Data Privacy Expert Group».

Συμμετέχει ως εκπαιδεύτρια σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια με αντικείμενο το Δίκαιο της Ιδιωτικότητας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

anad2

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.
 

informative image