Basic VAT (in Greek)

18 & 19 February 2021 | 9:00 a.m. – 1:00 p.m. | 7 CPD

18 & 19 February 2021 | 9:00 a.m. – 1:00 p.m. | 7 CPD

basic-vat

Περιγραφή διαδικτυακού σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσφέρει επαρκείς γνώσεις στους συμμετέχοντες για τις αρχές της κυπριακής περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας. Ανώτερα διευθυντικά στελέχη της KPMG θα παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στους συμμετέχοντες, ώστε οι τελευταίοι να αποκτήσουν μια σφαιρική γνώση σχετικά με τη νομοθεσία του Φ.Π.Α. Μέσω του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα αντιληφθούν τη σωστή φορολογική μεταχείριση των συναλλαγών τις οποίες διεκπεραιώνουν καθημερινά στο εργασιακό τους περιβάλλον, αποφεύγοντας τυχόν κυρώσεις που μπορεί να προκύψουν λόγω λανθασμένης φορολογικής μεταχείρισης.

Στόχοι διαδικτυακού σεμιναρίου

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες της κυπριακής περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας
 • Ερμηνεύουν τις βασικές έννοιες της κυπριακής περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας
 • Χρησιμοποιούν τις γνώσεις που θα αποκομίσουν για να εφαρμόζουν τη Φ.Π.Α. νομοθεσία
 • Ελέγχουν τις διαδικασίες που άπτονται του Φ.Π.Α. στον εργασιακό τους χώρο
 • Eπιλύουν προβλήματα που προκύπτουν σε σχέση με αυτές τις διαδικασίες
 • Eφαρμόζουν ορθά τη Φ.Π.Α. νομοθεσία
 • Υιοθετούν τις ορθές διαδικασίες περί Φ.Π.Α. και να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα.

Συμμετέχοντες*

Οικονομικοί διευθυντές, αρχιλογιστές, λογιστές και επιστημονικό προσωπικό, το οποίο ασχολείται με οικονομικά θέματα ή/και εφαρμόζει στην πράξη τις πρόνοιες της κυπριακής νομοθεσίας Φ.Π.Α. ή/και είναι υπεύθυνο για τους φορολογικούς χειρισμούς της εταιρείας.

*Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και έχει οριστεί σε 28 θέσεις.

Περιεχόμενο διαδικτυακού σεμιναρίου

Σύνδεση με το διαδικτυακό σεμινάριο (8:30 π.μ. - 9:00 π.μ.)*

Ενότητες (9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ. συμπεριλαμβανομένων δύο 15-λεπτων διαλειμμάτων μεταξύ των ενοτήτων)

1. Εισαγωγή – βασικές αρχές Φ.Π.Α. (1 ώρα)

 • Εισαγωγή στις βασικές αρχές του Φ.Π.Α.
 • Τι είναι ο Φ.Π.Α.
 • Ιστορική αναφορά
 • Φ.Π.Α. ως φόρος κατανάλωσης

Φορολογητέες πράξεις 

 • Ποιες συναλλαγές υπόκεινται σε Φ.Π.Α.;
 • Τι συνιστά παράδοση αγαθών;
 • Τι συνιστά παροχή υπηρεσιών;
 • Τι συνιστά εισαγωγή αγαθών;
 • Τι συνιστά ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών;

2. Υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα (1 ώρα και 30 λεπτά)

 • Ποια θεωρούνται υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα για σκοπούς Φ.Π.Α.;
 • Ποια θεωρούνται ως μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα για σκοπούς Φ.Π.Α.;
 • Τι είναι οι οικονομικές και μη οικονομικές δραστηριότητες για σκοπούς Φ.Π.Α.;

Τόπος παροχής συναλλαγών

 • Τόπος παροχής φορολογητέων πράξεων
 • Τόπος παροχής αγαθών
 • Τόπος παροχής υπηρεσιών

3. Γενεσιουργός αιτία και απαιτητό του φόρου (2 ώρες)

 • Γενεσιουργός αιτία έναντι απαιτητό του φόρου
 • Βασικός κανόνας
 • Ειδικοί κανόνες
 • Παραδείγματα

Βάση επιβολής φόρου και Συντελεστές Φ.Π.Α.

 • Επεξήγηση της βάσης πάνω στην οποία επιβάλλεται ο Φ.Π.Α.
 • Επεξήγηση σημείων που χρήζουν προσοχής

Εξαιρέσεις και μηδενικός συντελεστής

 • Ποιες συναλλαγές εμπίπτουν στον μηδενικό συντελεστή;
 • Ποιες συναλλαγές εξαιρούνται για σκοπούς Φ.Π.Α.;

Εκπτώσεις

 • Προέλευση και πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος έκπτωσης
 • Εξαιρούμενες συναλλαγές με δικαίωμα και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης
 • Δικαίωμα υποκείμενου στον φόρο προσώπου για έκπτωση του Φ.Π.Α επί των εισροών του
 • Εκπτώσεις φόρου εισροών κατά αναλογία

                   1. 1ο Επίπεδο Επιμερισμού

                   2. 2ο Επίπεδο Επιμερισμού

4. Υποχρεώσεις υποκείμενων στο φόρο προσώπων (Υ.Φ.Π) (2 ώρες)

 • Υποχρεώσεις καταβολής Φ.Π.Α.
 • Υποχρέωση εγγραφής για σκοπούς Φ.Π.Α.
 • Φορολογικές Υποχρεώσεις

                     o Δηλώσεις Φ.Π.Α.
                     o Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες VIES (VAT Information Exchange System)

Τιμολόγια Φ.Π.Α.

 • Υποχρέωση έκδοσης τιμολογίων
 • Περιεχόμενα τιμολογίων

5. Πρακτικά παραδείγματα (30 λεπτά)

*Σημείωση: Παρακαλώ όπως συνδεθείτε στις 8:30 π.μ. (30 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης), προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή πρόβλημα σύνδεσης

Κρατήσεις

Για να εγγραφείτε στο σεμινάριο, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής. 

Αφού υποβάλετε την εγγραφή σας θα σας σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσό της συμμετοχής σας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εκπτώσεων, όπου αυτές ισχύουν. Σημειώστε ότι η πληρωμή πρέπει να διεκπεραιωθεί τουλάχιστον δύο μέρες πριν από την έναρξη του διαδικτυακού σεμιναρίου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εγγραφή σας.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, επομένως εγγραφείτε το συντομότερο δυνατόν.

Εάν δεν λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης σχετικά με την εγγραφή σας, η εγγραφή σας δεν είναι εγγυημένη.

Κόστος

€270 + Φ.Π.Α. Καθαρό κόστος μετά τη χορηγία της ΑΝΑΔ €119: €202,3 (συμπεριλ. Φ.Π.Α.) για τους δικαιούχους συμμετέχοντες*

*Τελική ημερομηνία για έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount): 28/01/2021

 

Πολιτική εκπτώσεων:

 • Προσφέρεται 10% έκπτωση για περισσότερους από δύο (3+) συμμετέχοντες από την ίδια επιχείρηση. Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ενώ ισχύει για τους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το ίδιο σεμινάριο, την ίδια ημέρα. Η συγκεκριμένη έκπτωση μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα ή νομικές οντότητες που θα εγγραφούν ταυτόχρονα σε παραπάνω από δύο (3+) σεμινάρια εντός του ίδιου εξαμήνου (Ιανουάριος-Ιούνιος & Ιούλιος-Δεκέμβριος). Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα που ανήκουν στο πρόγραμμα alumni της KPMG. Η συγκεκριμένη έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Σε επιλεγμένα σεμινάρια κάθε συμμετέχοντας εφόσον εγγραφεί στο σεμινάριο μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία αναγράφεται πιο πάνω, είναι δικαιούχος έκπτωσης πρόωρης εγγραφής ύψους 10% , πριν από τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. και της χορηγίας της ΑνΑΔ. Αυτή η έκπτωση συνδυάζεται μόνο με την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύει.
 • Επιχορήγηση της ΑνΑΔ για όλα τα εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ σεμινάρια.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ειρήνη Αβραάμ στο +357 22 207 460 ή στο academy@kpmg.com.cy.

Μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης: Το σεμινάριο αυτό μπορεί να συμβάλει στις προϋποθέσεις για Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη, εφόσον το περιεχόμενό του είναι σχετικό με τα καθήκοντα των συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη του διαδικτυακού σεμιναρίου και εντός σύντομου χρονικού διαστήματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν με ηλεκτρονικό μήνυμα πιστοποιητικό παρακολούθησης, στο οποίο θα αναγράφεται το σύνολο της καθαρής εκπαιδευτικής διάρκειας, που αντιστοιχεί με τον αριθμό των Μονάδων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (7 CPD).

Εκπαιδευτές

Γρέκας Μιχάλης
Διοικητικός Σύμβουλος, Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας, KPMG Κύπρου

Ο Μιχάλης είναι Διοικητικός Σύμβουλος και διευθύνει το τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην κυπριακή και ευρωπαϊκή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία, καθώς και σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΚ).
Ο Μιχάλης παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες σε μεγάλες πολυεθνικές και τοπικές επιχειρήσεις από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης, εστιάζοντας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στον τομέα των ακινήτων.
Ο Μιχάλης συμμετείχε σε διάφορα έργα σχετικά με λύσεις αυτοματοποίησης Φ.Π.Α., καθοδηγώντας τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κωδικοποίησης λογιστικών εφαρμογών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ηγείται της ομάδας ανάπτυξης Tax Technology της KPMG. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής Φ.Π.Α. του ΣΕΛΚ (Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου).
Επιπρόσθετα, ο Μιχάλης συμμετείχε ως εκπαιδευτής σε διάφορες παρουσιάσεις και σεμινάρια Έμμεσης Φορολογίας και έχει γράψει πολλά σχετικά άρθρα. Το 2015 ο Μιχάλης πιστοποιήθηκε από την ΑνΑΔ ως «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Λαγού Μούντη Ειρήνη 
Senior Manager, Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας, KPMG Κύπρου

Μετρώντας περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον τομέα, η Ειρήνη είναι Senior Manager στο Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η Ειρήνη συνεργάζεται με εξωτερικούς δικηγόρους αναφορικά με τη σύνταξη προσφυγών κατά αποφάσεων του Εφόρου Φορολογίας προς καταχώρηση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας, και αναλύει θέματα έμμεσης φορολογικής πολιτικής σε συνδυασμό με τον αντίκτυπο των σχετικών εξελίξεων στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους Κύπριους φορολογούμενους. Διατηρεί επίσης επαφές με τα Τμήματα Έμμεσης Φορολογίας και Τελωνείων της Κύπρου σχετικά με την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών.

Γεωργίου Φάνος
Senior Manager, Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας, KPMG Κύπρου

Ο Φάνος είναι Senior Manager στο Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου με εκτεταμένη εμπειρία στην κυπριακή και ευρωπαϊκή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία.
Από το 2011, ο Φάνος παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες σε μεγάλες πολυεθνικές και τοπικές επιχειρήσεις από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης, εστιάζοντας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στον τομέα ακινήτων και στις υπηρεσίες επισιτισμού και τουρισμού.
Συμμετείχε επίσης σε διάφορα έργα σχετικά με λύσεις αυτοματοποίησης Φ.Π.Α. και συνέβαλε στο σχεδιασμό και την εφαρμογή κωδικοποίησης λογιστικών εφαρμογών. Επιπλέον, ο Φάνος προσέφερε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλους εταιρικούς ομίλους εγκατεστημένους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενόψει της εφαρμογής του Φ.Π.Α. το 2018.
Επιπρόσθετα, ο Φάνος συμμετείχε ως εκπαιδευτής σε διάφορες παρουσιάσεις και σεμινάρια σχετικά με θέματα Έμμεσης Φορολογίας, τόσο σε πελάτες όσο και στο προσωπικό της KPMG Κύπρου.

anad2

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. 

informative image