VAT on the sale & leasing of immovable properties (in Greek)

23 & 24 Νοεμβρίου 2020 | 9:00 π.μ. – 12:15 π.μ. | 6 CPD

23 & 24 Νοεμβρίου 2020 | 9:00 π.μ. – 12:15 π.μ. | 6 CPD

φπα

Περιγραφή διαδικτυακού σεμιναρίου

Πώς επηρεάζονται οι επιχειρήσεις από τις πρόσφατες τροποποιήσεις της περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας αναφορικά με τα ακίνητα; Τι αλλαγές έχουν επέλθει σε ό, τι αφορά την παράδοση μη οικοδομήσιμης γης και τις μισθώσεις ακινήτων; Ποιες είναι οι νέες ερμηνευτικές εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί από το Τμήμα Φορολογίας και την Υπηρεσία Φ.Π.Α.;  Οι απαντήσεις θα δοθούν από τους επικεφαλής του Τμήματος Έμμεσης Φορολογίας της KPMG, οι οποίοι θα αναλύσουν τις επιδράσεις των νέων αλλαγών στη νομοθεσία που αφορούν τα ακίνητα, θα επεξηγήσουν το τι προνοεί η νέα νομοθεσία και θα εφοδιάσουν τους συμμετέχοντες με σημαντικές γνώσεις, ώστε να αποφύγουν τυχόν επιβολή κυρώσεων και επιβαρύνσεων από λανθασμένη ή μη εφαρμογή του νόμου. Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και εποικοδομητικό διαδικτυακό σεμινάριο, απαραίτητο για επαγγελματίες που καταπιάνονται με οικονομικά θέματα και με την υλοποίηση των όρων της περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας.  

Στόχοι διαδικτυακού σεμιναρίου

Με το πέρας του διαδικτυακού σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Εξηγήσουν τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην περί Φ.Π.Α. νομοθεσία αναφορικά με τα ακίνητα, αλλά και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους, που εκδόθηκαν από το Τμήμα Φορολογίας
 • Εφαρμόσουν νέες πρακτικές αντιμετώπισης των επιπτώσεων, που απορρέουν από τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις της περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας
 • Αντιλαμβάνονται με ποιο τρόπο επηρεάζονται οι εργασίες τους
 • Εφαρμόσουν στην πράξη τις πρόνοιες της νομοθεσίας σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί από την Υπηρεσία Φ.Π.Α. αναφορικά με τα ακίνητα, ώστε να μπορούν να επιλύσουν τυχόν καθημερινά προβλήματα.

Συμμετέχοντες*

Το διαδικτυακό σεμινάριο απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Λογιστηρίου, Λογιστές, Βοηθούς Λογιστές και Επαγγελματίες, που είναι υπεύθυνοι για οικονομικά θέματα ή/και εφαρμόζουν στην πράξη τις πρόνοιες της κυπριακής περί Φ.Π.Α νομοθεσίας.

* Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και έχει οριστεί σε 28 θέσεις.

Περιεχόμενο διαδικτυακού σεμιναρίου

Σύνδεση με το διαδικτυακό σεμινάριο (8:30 π.μ. - 9:00 π.μ.)*

Ενότητες (9:00 π.μ. – 12:15 π.μ. συμπεριλαμβανομένου ενός 15-λεπτου διαλείμματος μεταξύ των ενοτήτων)

1. Φορολόγηση γης και μισθώσεις (1 ώρα)

 • Σύντομη αναδρομή στις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας
 • Πότε και πού επιβάλλεται o Φ.Π.Α.;
 • Παραδείγματα και σενάρια

2. Διευκρινίσεις για μισθώσεις και μη ανεπτυγμένη οικοδομήσιμη γη

(μ.α.ο.γ) (3 ώρες)

 • Τι ελέγχει η Υπηρεσία Φ.Π.Α.;
 • Πότε εξασκείται «οικονομική δραστηριότητα»;
 • Πότε δεν εξασκείται «οικονομική δραστηριότητα»;
 • Παραδόσεις γης από νομικά πρόσωπα
 • Ειδικές περιπτώσεις

Μισθώσεις

 • O μισθωτής δεν είναι εγγεγραμμένο πρόσωπο
 • Αξία μίσθωσης
 • Συνιδιοκτησία εγγεγραμμένων προσώπων
 • Αλυσιδωτές μισθώσεις
 • Άλλες διευκρινίσεις

3. Αντίστροφη χρέωση σε σχέση με τη μεταβίβαση κεφαλαιουχικών στοιχείων στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης δανείων (1 ώρα)

 • Τροποποιήσεις στη νομοθεσία αναφορικά με την αντίστροφη χρέωση στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης δανείων
 • Πού εφαρμόζεται η αντίστροφη χρέωση;
 • Ορθή μεταχείριση για σκοπούς Φ.Π.Α.
 • Διεύρυνση του περιεχομένου των ορισμών αναδιάρθρωσης δανείων και δανειολήπτη
 • Διευκρινίσεις στους ορισμούς του δανειστή και δανειολήπτη

4. Ανακαινίσεις (30 λεπτά)

 • Υφιστάμενη ερμηνεία του όρου «ανακαίνιση»
 • Αντικατάσταση του ορισμού της ανακαίνισης
 • Φορολογική μεταχείριση
 • Ανάλυση ερμηνευτικών εγκυκλίων

5. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (30 λεπτά)

 • Τι είναι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες;
 • Κεφαλαιουχικές δαπάνες μετά την ανέγερση κτηρίου
 • Φορολογική μεταχείριση.

*Σημείωση: Παρακαλώ όπως συνδεθείτε στις 8:30 π.μ. (30 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης), προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή πρόβλημα σύνδεσης.

Κρατήσεις

Για να εγγραφείτε στο διαδικτυακό σεμινάριο, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής και προωθήστε την μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση academy@kpmg.com.cy ή μέσω φαξ στο  +357 22 513 294.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, επομένως εγγραφείτε το συντομότερο δυνατόν.

Εάν δεν λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης σχετικά με την εγγραφή σας, η εγγραφή σας δεν είναι εγγυημένη.

Κόστος

€294 + Φ.Π.Α. Καθαρό κόστος μετά τη χορηγία της ΑΝΑΔ €102: €247,86 (συμπεριλ. Φ.Π.Α.) για τους δικαιούχους συμμετέχοντες*

*Τελική ημερομηνία για έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount): 03/11/2020

Πολιτική εκπτώσεων:

 • Προσφέρεται 10% έκπτωση για περισσότερους από δύο (3+) συμμετέχοντες από την ίδια επιχείρηση. Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ ενώ ισχύει για τους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το ίδιο διαδικτυακό σεμινάριο, την ίδια ημέρα. Η συγκεκριμένη έκπτωση μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα ή νομικές οντότητες που θα εγγραφούν ταυτόχρονα σε παραπάνω από δύο (3+) διαδικτυακά σεμινάρια εντός του ίδιου εξαμήνου (Ιανουάριος-Ιούνιος & Ιούλιος-Δεκέμβριος). Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα που ανήκουν στο πρόγραμμα alumni της KPMG. Η συγκεκριμένη έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ  ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Σε επιλεγμένα σεμινάρια κάθε συμμετέχοντας εφόσον εγγραφεί στο διαδικτυακό σεμινάριο μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία αναγράφεται πιο πάνω, είναι δικαιούχος έκπτωσης πρόωρης εγγραφής ύψους 10% , πριν από τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. και της χορηγίας της ΑνΑΔ . Αυτή η έκπτωση συνδυάζεται μόνο με την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύει.
 • Επιχορήγηση της ΑνΑΔ για όλα τα εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ διαδικτυακά σεμινάρια

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ειρήνη Αβραάμ στο +357 22 207 460 ή στο academy@kpmg.com.cy.

 

Μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης: Μετά τη λήξη του διαδικτυακού σεμιναρίου και εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν με ηλεκτρονικό μήνυμα πιστοποιητικό παρακολούθησης, στο οποίο θα αναγράφεται το σύνολο της καθαρής εκπαιδευτικής διάρκειας, που αντιστοιχεί με τον αριθμό των Μονάδων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (6 CPD).

Εκπαιδευτές

Χαραλάμπους Χάρης
Διοικητικός Σύμβουλος, Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας, KPMG Κύπρου

Ο Χάρης είναι Διοικητικός Σύμβουλος και επικεφαλής συνέταιρος στο τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου. Έχει πολυετή και πολύπλευρη εμπειρία σε θέματα κυπριακής και ευρωπαϊκής περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας.

Μεταξύ άλλων, προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες έμμεσης φορολογίας σε πλήθος εγχώριων αλλά και πολυεθνικών οργανισμών, ανεξαρτήτως μεγέθους και τομέα δραστηριοποίησης. Ανάμεσα στους πελάτες του συμπεριλαμβάνονται και ημικρατικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς ανάπτυξης γης, εργοληπτικής, τουρισμού, μεταφορών, λιανικό εμπόριο, χρηματοοικονομικών και τηλεπικοινωνιών, καθώς και σε διάφορους άλλους εμπορικούς και βιομηχανικούς τομείς.

Ο Χάρης διορίστηκε πρόεδρος της επιτροπής Φ.Π.Α. του ΣΕΛΚ για δύο περιόδους, η πρώτη από το 2008-2010 και η δεύτερη από το 2016-2019. Τα καθήκοντά του περιλάμβαναν, εκτός από την προεδρία των τακτικών συνεδριάσεων της επιτροπής, συχνή επικοινωνία με τον Έφορο Φ.Π.Α. και προώθηση των θέσεων του ΣΕΛΚ στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Το 2015 o Χάρης πιστοποιήθηκε από την ΑνΑΔ ως «Εκπαιδευτής της Επαγγελματικής Κατάρτισης».

 

Γρέκας Μιχάλης
Διοικητικός Σύμβουλος, Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας, KPMG Κύπρου

Ο Μιχάλης είναι Διοικητικός Σύμβουλος και διευθύνει το τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην κυπριακή και ευρωπαϊκή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία, καθώς και σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΚ).

Ο Μιχάλης παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες σε μεγάλες πολυεθνικές και τοπικές επιχειρήσεις που προέρχονται από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης, εστιάζοντας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στον τομέα των ακινήτων.

Ο Μιχάλης συμμετείχε σε διάφορα έργα σχετικά με λύσεις αυτοματοποίησης Φ.Π.Α., καθοδηγώντας τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κωδικοποίησης λογιστικών εφαρμογών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ηγείται της ομάδας ανάπτυξης Tax Technology της KPMG. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής Φ.Π.Α. του ΣΕΛΚ (Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου).

Επιπρόσθετα, ο Μιχάλης συμμετείχε ως εκπαιδευτής σε διάφορες παρουσιάσεις και σεμινάρια Έμμεσης Φορολογίας και έχει γράψει πολλά σχετικά άρθρα. Το 2015 ο Μιχάλης πιστοποιήθηκε από την ΑνΑΔ ως «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης».

 

Γεωργίου Φάνος
Senior Manager, Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας, KPMG Κύπρου

Ο Φάνος είναι Senior Manager στο Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου με εκτεταμένη εμπειρία στην κυπριακή και ευρωπαϊκή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία.

Από το 2011 ο Φάνος παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες σε μεγάλες πολυεθνικές και τοπικές επιχειρήσεις που προέρχονται από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης, εστιάζοντας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στον τομέα ακινήτων και στις υπηρεσίες επισιτισμού και τουρισμού.

Συμμετείχε επίσης σε διάφορα έργα σχετικά με λύσεις αυτοματοποίησης Φ.Π.Α. και συνέβαλε στον σχεδιασμό και την εφαρμογή κωδικοποίησης λογιστικών εφαρμογών. Επιπλέον, ο Φάνος προσέφερε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλους εταιρικούς ομίλους εγκατεστημένους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενόψει της εφαρμογής του Φ.Π.Α. το 2018.

Επιπρόσθετα, ο Φάνος συμμετείχε ως εκπαιδευτής σε διάφορες παρουσιάσεις και σεμινάρια σχετικά με θέματα Έμμεσης Φορολογίας, τόσο σε πελάτες όσο και στο προσωπικό της KPMG Κύπρου.

anad2

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

informative image