Practical retail and corporate NPL management (in Greek)

3 & 4 Δεκεμβρίου 2020 | 9:00 π.μ.- 13:00 μ.μ. | 7 CPD

3 & 4 Δεκεμβρίου 2020 | 9:00 π.μ.- 13:00 μ.μ. | 7 CPD

dac-6

Περιγραφή διαδικτυακού σεμιναρίου

Είναι αποδεδειγμένο ότι η Κύπρος διατηρεί ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικού χρέους και Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (MEX) ανά το παγκόσμιο. Επομένως, η ανθεκτικότητα και η ευημερία της τοπικής οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου των MEX λιανικής και επιχειρηματικής πίστης, τόσο από πιστωτικά ιδρύματα όσο και από εταιρείες εξαγοράς ή και διαχείρισης δανείων. Συνεπακόλουθα, η συνεχής εκπαίδευση των λειτουργών που χειρίζονται θέματα ΜΕΧ, κρίνεται ως μείζονος σημασίας για την αποδοτική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο εκπαιδευτής του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι Διοικητικός Σύμβουλος, έχοντας στο ενεργητικό του πέραν των 25 χρόνων εμπειρίας στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου θα παρέχει στους συμμετέχοντες σφαιρική ενημέρωση για τις ΜΕΧ λιανικής και επιχειρηματικής πίστης, καθώς και τον ορθό τρόπο διαχείρισής τους. 

Στόχοι διαδικτυακού σεμιναρίου

Με το τέλος του διαδικτυακού σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται, μεταξύ άλλων, να είναι σε θέση να:

1. Γνωρίζουν τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου  σε ό,τι αφορά στις ΜΕΧ, τις βασικές αρχές της Oδηγίας για τη διαχείριση των ΜΕΧ της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και τις κύριες πρόνοιες του Κώδικα Συμπεριφοράς

2. Κατανοούν τα βασικά συστατικά του πλαισίου αφερεγγυότητας και να είναι ενήμεροι για τις πρόνοιες της νομοθεσίας σχετικά με την εκποίηση ακινήτων

3. Προσδιορίζουν τα βασικά συστατικά στοιχεία για την αξιολόγηση της κατάστασης του δανειολήπτη

4. Επιλέγουν τις πιο πρόσφορες πηγές για τη συλλογή πληροφόρησης

5. Γνωρίζουν τις διαθέσιμες επιλογές αναδιάρθρωσης και τα χαρακτηριστικά τους

6. Προβαίνουν σε ποσοτική αξιολόγηση στη βάση της Καθαρής Παρούσας  Αξίας εκάστης εναλλακτικής επιλογής ρύθμισης.

Συμμετέχοντες*

Το διαδικτυακό σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη και λειτουργούς χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών εξαγοράς και διαχείρισης χρεών, που ασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο με τις ΜΕΧ λιανικής και επιχειρηματικής πίστης. Στο διαδικτυακό σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν και επαγγελματίες που χειρίζονται υποθέσεις ΜΕΧ, όπως επίσης στελέχη και διευθυντές επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία στη διαχείριση των δανείων των εταιρειών τους.

* Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και έχει οριστεί σε 28 θέσεις.

Περιεχόμενο διαδικτυακού σεμιναρίου

Σύνδεση με το διαδικτυακό σεμινάριο 8:30 π.μ. - 9:00 π.μ.)*

Ενότητες (9:00 π.μ. – 13:00 π.μ. συμπεριλαμβανομένου δύο 15-λέπτων διαλειμμάτων μεταξύ των ενοτήτων)

1. Εισαγωγή (15 λεπτά)

 • Ανάγκη κατάρτισης
 • Στόχοι προγράμματος
 • Ροή προγράμματος

2. Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) (30 λεπτά)

 • Ανάλυση της κατάστασης
 • Οι λόγοι των ΜΕΧ
 • Οι συνέπειες των ΜΕΧ
 • Το κόστος της χρεοκοπίας

3. Ευρωπαϊκό πλαίσιο και η περί της διαχείρισης καθυστερήσεων οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (1 ώρα)

 • Πρόνοιες Ευρωπαϊκού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για τις ΜΕΧ
 • Βασικές αρχές και πρόνοιες της Οδηγίας
 • Κώδικας συμπεριφοράς
 • Ερωτήσεις κατανόησης

4. Πλαίσιο αφερεγγυότητας (1 ώρα)

 • Φυσικά Πρόσωπα

             1. Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής

             2. Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών

             3. Πτώχευση

 • Νομικά Πρόσωπα

              1. Εξέταση

              2. Παραλαβή και Διαχείριση

              3. Εκκαθάριση

 • Τροποποιημένος περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως ακινήτων Νόμος

              1. Διαδικασίες και θεσμικό πλαίσιο για την εκποίηση ακίνητης περιουσίας

5. Μεθοδολογικό μοντέλο αξιολόγησης δανειοληπτών (2 ώρες & 45 λεπτά)

 • Πηγές και συλλογή πληροφόρησης

              1. Φυσικά πρόσωπα

              2. Νομικά πρόσωπα

 • Ανάλυση πληροφόρησης

              1. Φυσικά πρόσωπα:

 • Ανάλυση εσόδων – εξόδων
 • Ανάλυση περιουσιακής κατάστασης

              2. Νομικά πρόσωπα:

 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μεγεθών
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών
 • Επιχειρηματικά σχέδια και προβλέψεις μελλοντικών ταμειακών ροών
 • Προσδιορισμός επαναλαμβανόμενης ικανότητας αποπληρωμής
 • Σενάρια ευαισθησίας
 • Προσδιορισμός βιώσιμου δανεισμού (sustainable debt)
 • Λύσεις αναδιάρθρωσης χρέους
 • Ποσοτικοποίηση λύσεων – υπολογισμός Καθαρής Παρούσας Αξίας
 • Πρακτικά σενάρια

               1. Φυσικά πρόσωπα (συλλογή πληροφόρησης, ικανότητα αποπληρωμής)

               2. Νομικά πρόσωπα (ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μεγεθών, προβλέψεων, ικανότητα αποπληρωμής)

6.. Ανακεφαλαίωση – συμπεράσματα (15 λεπτά)

7. Μελέτες περιπτώσεων (case studies) (1 ώρα & 15 λεπτά)

Θα δοθούν δεδομένα για:

 • ένα νοικοκυριό το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα στην εξυπηρέτηση του δανεισμού του
 • μία μικρή επιχείρηση, ιδιοκτησία ζευγαριού, που αποτελεί τη μοναδική πηγή των εσόδων του, η οποία επίσης αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αξιολογήσουν σε ομάδες τα δεδομένα που θα τους δοθούν και την παρούσα βιωσιμότητα των οφειλετών, κάνοντας χρήση της γνωσιακής βάσης και των εργαλείων που θα διδαχθούν. Θα τους ζητηθεί επίσης να εισηγηθούν και να παρουσιάσουν, με σχετική τεκμηρίωση, αριθμό επιλογών που αποτελούν βιώσιμες και ανθεκτικές λύσεις, οι οποίες  θα μπορούσαν να συζητηθούν με τους πελάτες.

*Σημείωση: Παρακαλώ όπως συνδεθείτε στις 8:30 π.μ. (30 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης), προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή πρόβλημα σύνδεσης.

Κρατήσεις

Για να εγγραφείτε στο διαδικτυακό σεμινάριο, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής και προωθήστε την μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση academy@kpmg.com.cy ή μέσω φαξ στο  +357 22 513 294.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, επομένως εγγραφείτε το συντομότερο δυνατόν.

Εάν δεν λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης σχετικά με την εγγραφή σας, η εγγραφή σας δεν είναι εγγυημένη.

Κόστος  

€305 + Φ.Π.Α. Καθαρό κόστος μετά τη χορηγία της ΑΝΑΔ €119: €243,95 (συμπεριλ. Φ.Π.Α.) για τους δικαιούχους συμμετέχοντες*

*Τελική ημερομηνία για έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount): 12/11/2020

Πολιτική εκπτώσεων:

 • Προσφέρεται 10% έκπτωση για περισσότερους από δύο (3+) συμμετέχοντες από την ίδια επιχείρηση. Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ ενώ ισχύει για τους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το ίδιο διαδικτυακό σεμινάριο, την ίδια ημέρα. Η συγκεκριμένη έκπτωση μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα ή νομικές οντότητες που θα εγγραφούν ταυτόχρονα σε παραπάνω από δύο (3+) διαδικτυακά σεμινάρια εντός του ίδιου εξαμήνου (Ιανουάριος-Ιούνιος & Ιούλιος-Δεκέμβριος). Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα που ανήκουν στο πρόγραμμα alumni της KPMG. Η συγκεκριμένη έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ  ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Σε διαδικτυακά επιλεγμένα σεμινάρια κάθε συμμετέχοντας εφόσον εγγραφεί στο διαδικτυακό σεμινάριο μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία αναγράφεται πιο πάνω, είναι δικαιούχος έκπτωσης πρόωρης εγγραφής ύψους 10% , πριν από τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. και της χορηγίας της ΑνΑΔ . Αυτή η έκπτωση συνδυάζεται μόνο με την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύει.
 • Επιχορήγηση της ΑνΑΔ για όλα τα εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ διαδικτυακά σεμινάρια

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ειρήνη Αβραάμ στο +357 22 207 460 ή στο academy@kpmg.com.cy.

 

Μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης: Μετά τη λήξη του διαδικτυακού σεμιναρίου και εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν με ηλεκτρονικό μήνυμα πιστοποιητικό παρακολούθησης, στο οποίο θα αναγράφεται το σύνολο της καθαρής εκπαιδευτικής διάρκειας, που αντιστοιχεί με τον αριθμό των Μονάδων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (7 CPD).

Εκπαιδευτές

Ιωαννίδης Ρένος
Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Cyprus Credit Institute, KPMG Κύπρου

Ο Ρένος είναι Διοικητικός Σύμβουλος στην KPMG Κύπρου και ηγείται της ομάδας στη Λευκωσία, που επικεντρώνεται σε μελέτες για τη χρηματοδότηση νέων έργων, σε αναδιαρθρώσεις δανείων και στην αφερεγγυότητα επιχειρήσεων. Έχει συνδράμει καταλυτικά στη δημιουργία του KMPG Cyprus Credit Institute.

Ο Ρένος είναι κάτοχος πτυχίου στα Χρηματοοικονομικά, μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και μεταπτυχιακού διπλώματος με θέμα Marketing Management. Είναι μέλος (fellow) του Συλλόγου Ορκωτών Ελεγκτών (Association of Chartered Certified Accountants), κατέχει το δίπλωμα (associateship) του Ινστιτούτου Τραπεζιτών (Chartered Institute of Bankers) και είναι κάτοχος του διπλώματος Marketing από το Chartered Institute of Marketing. Είναι επίσης μέλος του INSOL Europe, του ACCA Cyprus Advisory Committee και του Executive Committee του Cyprus Economic Society.

Κατέχει εμπειρία πέραν των 20 ετών στον τραπεζικό τομέα, έχοντας διατελέσει Διευθυντής στη Διεύθυνση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Οφειλών (Corporate Banking) και στη Διεύθυνση Καθυστερήσεων (NPLs Management). 

anad

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. 

informative image