close
Share with your friends

Hoe kan u genieten van de fiscale voordelen voor onderzoek en ontwikkeling in België?

Fiscale voordelen voor Onderzoek & Ontwikkeling

Haal de maximale waarde uit uw O&O-activiteiten!

Haal de maximale waarde uit uw O&O-activiteiten!

De uitdaging

België is al jaren de locatie bij uitstek voor ondernemingen die zich bezighouden met O&O-activiteiten, ondersteund door een uitgebreid pakket aan fiscale stimuleringsmaatregelen. Met de aftrek voor innovatie-inkomsten wordt het belastingvriendelijke klimaat voor O&O bevestigd voor deze ondernemingen. Naast de ontwikkeling van octrooien kunnen ook innovatieve softwareoplossingen en procesinnovaties fiscale voordelen opleveren.

Het verenigen van de expertise van verschillende departementen (O&O, HR, Financiën ...) is vaak niet vanzelfsprekend voor bedrijven die de toepasselijke fiscale stimuli voor O&O in kaart willen brengen. Ook het documenteren, kwantificeren en verkrijgen van de nodige certificaten kan een drempel vormen om op een doeltreffende manier aanspraak te maken op deze voordelen. Indien uw bedrijf innovatief is en investeert in O&O, zorg er dan voor dat u geen belastingvoordelen misloopt.

 

De aanpak van KPMG

De R&D Tax Incentives Group van KPMG heeft ruime ervaring met het in kaart brengen en valideren van opportuniteiten voor innovatieve bedrijven.

Wij kunnen u helpen bij:

  • het evalueren van O&O-projecten het bepalen van toepasbare fiscale gunstmaatregelen, waarbij we mogelijke besparingen en de haalbaarheid kwantificeren;
  • het uitwerken van de vereiste ondersteunende documentatie voor fiscale en regelgevende doeleinden, met inbegrip van verrekenprijzen;
  • het begeleiden van een (eventuele) rulingprocedure, om zo op voorhand zekerheid te verkrijgen over de fiscale situatie;
  • het verwerken van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor O&O in uw belastingaangifte-, rapportage- en boekhoudsystemen;
  • het verkrijgen van toegang tot ons wereldwijde netwerk van experts op het gebied van fiscale stimuli voor O&O.

 

De voordelen

Lager belastingtarief voor innovatie-inkomsten: Overeenkomstig de conclusies van het BEPS-rapport van de OESO ("Modified Nexus Approach") en de Europese ontwikkelingen inzake O&O, heeft België zijn belangrijkste fiscale stimulans voor O&O herzien. Sinds 1 juli 2016 vervangt de aftrek voor innovatie-inkomsten de voormalige aftrek voor octrooi-inkomsten. Op grond van de aftrek voor innovatie-inkomsten kunnen bedrijven tot 85% van hun netto-inkomsten uit innovatie aftrekken van de belastbare basis, waardoor de effectieve belastingdruk slechts 4,44% bedraagt (voor boekjaren vanaf 1/1/2018) en 3,3% vanaf 1/1/2020 (vanwege de verlaging van de vennootschapsbelasting).

De aftrek voor innovatie-inkomsten is van toepassing op inkomsten uit een brede waaier aan kwalificerende intellectuele-eigendomsrechten. Zo is de aftrek voor innovatie-inkomsten niet langer enkel van toepassing op octrooien, maar ook op kwekersrechten, weesgeneesmiddelen, gegevens- en marktexclusiviteit en auteursrechtelijk beschermde software.

De kwalificerende inkomsten zijn ruim gedefinieerd en omvatten onder meer royalty's, licentievergoedingen en inkomsten uit intellectuele eigendom die zijn inbegrepen in de verkoopprijs van de producten of diensten. Daarenboven kunnen ook inkomsten (of besparingen) welke toegeschreven worden aan procesinnovaties op basis van voormelde rechten in aanmerking komen, alsook meerwaarde op de rechten. 

Overeenkomstig de "Modified Nexus Approach" wordt de aftrek berekend op basis van de netto-inkomsten uit intellectuele eigendom, volgens een specifieke formule die ervoor zorgt dat enkel inkomsten uit eigen O&O-activiteiten van dit regime kunnen genieten.

Tot 30 juni 2021 wordt een overgangsperiode voorzien voor de aftrek van octrooi-inkomsten: Tot 30 juni 2021 geldt een overgangsperiode voor kwalificerende octrooi-inkomsten, die in deze periode nog kunnen gebruik maken van het oude stelsel op voorwaarde dat het octrooi in kwestie vóór 1 juli 2016 werd verkregen of aangevraagd. Ingevolge de aftrek voor octrooi-inkomsten kunnen bedrijven 80% van hun bruto-inkomsten uit octrooien aftrekken van de belastbare basis.

Verlaagde kosten voor O&O-personeel: De bezoldigingen van onderzoekers met een wetenschappelijke master of een doctoraat kunnen gedeeltelijk worden vrijgesteld van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Bedrijven hoeven slechts 20% van de op het loon van deze onderzoekers verschuldigde voorheffing te betalen aan de fiscus, terwijl ze de 100% die normaal verschuldigd is inhouden. De maatregel heeft dus geen impact op de individuele belastingssituatie van de onderzoekers, maar resulteert in een cash subsidie voor de werkgever.

Als gevolg van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd deze vrijstelling uitgebreid naar wetenschappelijke bachelordiploma's. Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers tot 40% van de bedrijfsvoorheffing vrijstellen voor hun bachelors die betrokken zijn bij O&O. Vanaf 1 januari 2020 wordt de vrijstelling zelfs verhoogd tot 80%. Evenwel wordt de totale vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor bachelors beperkt tot 25% van de totale vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing die wordt toegepast voor masters en doctors.

Aftrek voor investeringen in octrooien en O&O-activa: Investeringen in octrooien en nieuwe activa met betrekking tot O&O kunnen leiden tot een investeringsaftrek van 13,5% van het geïnvesteerde bedrag of 20,5% van de jaarlijkse afschrijving (aanslagjaar 2018). Ook is het mogelijk om de aftrek om te zetten in een belastingkrediet (33,99%) dat inwisselbaar is tegen cash indien het niet binnen vijf jaar wordt gebruikt.

Belastingvrijstelling voor regionale subsidies: Subsidies die worden toegekend door Belgische regionale instanties ter ondersteuning van O&O zijn volledig vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)