close
Share with your friends

Base Erosion en Profit Shifting

Base Erosion en Profit Shifting

Inzicht in BEPS en de impact ervan op uw bedrijf.

Inzicht in BEPS en de impact ervan op uw bedrijf.

Hoe kunt u voldoen aan de nieuwe uitgebreide Belgische verplichtingen voor het indienen van verrekenprijsdocumentatie?

De uitdaging

In oktober 2015 heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 14 eindverslagen gepubliceerd ten aanzien van de 15 actiepunten op het gebied van grondslaguitholling en winstverschuiving (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS) van het BEPS-Actieplan van 2013. De Europese regeringen hebben zich ertoe verbonden om een eind te maken aan BEPS en willen graag helpen bij het vormgeven en verfijnen van het plan. Nu de eindverslagen zijn gepubliceerd, brengen federale overheden wijzigingen aan in hun fiscale wetboeken om die af te stemmen op de nieuwe aanbevelingen en voorschriften.

De verplichtingen in België inzake verrekenprijsdocumentatie is ingevoerd via de Programmawet van 1 juli 2016 en het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2016 Deze Belgische verplichtingen zijn in overeenstemming met de voorstellen van de OESO in Actiepunt 13 van zijn BEPS-rapporten.

Dit wijst op een aanzienlijke verschuiving. België gaat hiermee over van een tijdperk waarin geen verrekenprijsdocumentatie werd vereist (tenzij in de context van een fiscale controle) naar een formele verrekenprijsdocumentatieverplichting, met inbegrip van elektronische indiening van de documentatie.

België heeft sinds boekjaar 2016 verrekenprijsverplichtingen voor het indienen van een Groepsdossier en een Lokaal Dossier voor elke Belgische dochteronderneming of permanente vestiging (van een multinationale groep) die een van de volgende drempels overschrijdt (beoordeeld op basis van de afzonderlijke jaarrekeningen van de betrokken Belgische entiteit voor het voorgaande boekjaar):

  • een totaal van 50 miljoen euro aan operationele en financiële inkomsten (met uitzondering van niet-terugkerende inkomsten);
  • een balanstotaal van 1 miljard euro; of
  • een jaargemiddelde van 100VTE..

Alle bijbehorende documenten (met inbegrip van de Wet, het Koninklijk Besluit en de afzonderlijk in te dienen formulieren), evenals de bijkomende toelichtingen, zijn door de Belgische belastingautoriteiten op de volgende website geplaatst:

Bovendien hebben de Belgische belastingautoriteiten besloten om de belastingaudits van multinationale groepen te verstrengen. Vanaf nu zullen de Belgische belastinginspecteurs zich vooral richten op verrekenprijzen en complexe internationale belastingaangelegenheden (onder meer als gevolg van de invoering van de richtlijn tegen belastingontwijking, de Anti Tax Avoidance Directive of "ATAD").

Belgische belastingautoriteiten worden overspoeld met recente documentatievereisten voor verrekenprijzen

Als gevolg van de recente vereiste voor belastingplichtigen om een groepsdossier (Master File), een lokaal dossier ‘Local File’) en landenrapporten (‘Country-by-Country reporting’) in te doenen, worden de Belgische belastingautoriteiten overspoeld met verrekenprijsinformatie en documentatie (en meldingen). Daarom hebben ze besloten om aanzienlijk te investeren in extra mankracht om al deze documenten na te kijken (hierbij bijgestaan door softwaretools) en om audits uit te voeren op de gedetecteerde problemen. Daarbij wordt een driedelige benadering gevolgd. 

Drieledige aanpak

In eerste instantie zal de Cel Verrekenprijzen het aantal inspecteurs met een specialisatie in verrekenprijzen uitbreiden van 27 naar 42.

Om de samenwerking met de Cel Grote Ondernemingen te verbeteren, zullen de specialisten van de Cel Verrekenprijzen daarnaast opleidingen in verrekenprijzen organiseren voor de controlecentra van de Cel Grote Ondernemingen. Tot nu toe werden al twee keer opleidingen van één week georganiseerd, en dit opleidingsprogramma zal worden voortgezet. In totaal zullen ruim 200 medewerkers van de Cel Grote Ondernemingen (onder wie meer dan 100 inspecteurs) de opleiding volgen. De 20 teams van de Cel Grote Ondernemingen krijgen elk een aantal (multinationale) groepen van ondernemingen toegewezen die aan een grondige verrekenprijscontrole en internationale belastingcontrole worden onderworpen. Tijdens deze controles worden de teams van de Cel Grote Ondernemingen bijgestaan en ondersteund door de specialisten van de Cel Verrekenprijzen. De teams van de Cel Grote Ondernemingen van de Belgische belastingautoriteiten concentreren zich bijgevolg op vraagstukken rond verrekenprijzen en internationale belastingen wanneer ze grote groepen en ondernemingen doorlichten.

Daarnaast heeft de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) samen met de Cel Verrekenprijzen een protocol opgesteld, waarbij de BBI zich eveneens meer zal richten op vraagstukken rond verrekenprijzen en daarbij samenwerkt met de Cel Verrekenprijzen.

België volgt een strenge aanpak, terwijl andere landen dat niet doen. Wat moeten in België gevestigde multinationale ondernemingen doen om hun aanpak in evenwicht te houden? Hoe kunt u in deze nieuwe realiteit uw belastingefficiëntie op peil houden zonder te botsen met de Belgische en buitenlandse belastingautoriteiten? Op welke manier moet u uw documentatieverplichtingen nakomen om verrekenprijscontroles te vermijden?

 

De aanpak van KPMG

België heeft de door de OESO voorgestelde structuur voor de verrekenprijsdocumentatie overgenomen, d.w.z. drie documentatielagen die elk een specifiek doel dienen:

  • Landenrapport (Country by Country Reporting)
  • Groepsdossier (Master File)
  • Lokaal dossier (Local File)

Samen zetten deze drie documenten belastingbetalers ertoe aan om een consistente verrekenprijspositie te verwoorden.
De drie rapporten (die in de specifieke formuliersjablonen moeten worden opgesteld) zullen in voorkomend geval jaarlijks elektronisch moeten worden ingediend. Voor het indienen van de rapporten wordt voorzien in een elektronisch platform, dat naar verwachting vanaf juli 2017 toegankelijk zijn.

KPMG kan de fiscale verantwoordelijken helpen om aan deze nieuwe verplichtingen te voldoen en de bijbehorende processtromen te beheren.

 

De voordelen

Mits ze zich afdoende voorbereiden, kunnen multinationale ondernemingen die gevestigd zijn of belangrijke activiteiten uitoefenen in België zich aan het nieuwe fiscale landschap aanpassen zonder hun activiteiten te onderbreken of buitensporig hoge belastingen te betalen tijdens de overgangsfase en ondertussen hun reputatie vrijwaren.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)