close
Share with your friends

Belasting, transparantie en verantwoordelijkheid

Belasting, transparantie en verantwoordelijkheid

Ontwikkel een managementplan om om te gaan met uitdagingen op vlak van reputatie.

Ontwikkel een managementplan om om te gaan met uitdagingen op vlak van reputatie.

De uitdaging

Gezien de nasleep van de wereldwijde financiële crisis, de opkomst van maatschappelijk verantwoord ondernemen, de toegenomen media-aandacht voor fiscale aangelegenheden, de internationalisering van bedrijven en het toenemende gebruik van internet en technologie, is er één vraag die ons op de lippen is gebrand: "Hoe kunnen we omgaan met reputatierisico's die aan fiscaliteit zijn verbonden?" Er wordt steeds meer transparantie geëist. De fiscale verantwoordelijken moeten dit gaan beschouwen als deel van hun algemene fiscale planningsstrategie.

Fiscaliteit wordt voor velen ook een bestuurs- en reputatiekwestie. De traditionele opvatting dat rechtmatigheid bepalend is voor wat wel of niet aanvaardbaar is, is aan het verschuiven. De reputatiekwestie, hoe vaag die ook mag zijn, komt steeds meer op de voorgrond te staan, evenals de vraag of overheidsinstanties meer algemene, zakelijke en afzonderlijke fiscale informatie zouden moeten publiceren.

Maar als deze informatie in onbewerkte vorm wordt verstrekt, kan dit leiden tot mogelijke verwarring onder het publiek en misleidende vergelijkingen.

Intussen zijn er heel wat initiatieven genomen die zullen leiden tot internationale regelgeving inzake verrekenprijzen, grondslaguitholling, winstverschuiving en transparantiemaatregelen. Daarom dienen grote ondernemingen te beschikken over een strategie om hun fiscale gegevens te verklaren en te anticiperen op kritiek vanuit het publiek op basis van de gepubliceerde informatie. 

Fiscaliteit is een wereldwijde realiteit. In dit tijdsgewricht vraagt die fiscaliteit om een debat op mondiaal niveau en indien nodig, maatregelen op mondiale schaal. Gesprekken met collega-belastingadviseurs overal ter wereld hebben ons geleerd dat er behoefte is aan een duurzame, inclusieve en begrijpelijke discussie over de belangrijkste problemen die de globalisering en belastingstelsels beïnvloeden en vormgeven.

 

De aanpak van KPMG

KPMG is van start gegaan met zijn Global Responsible Tax Project, een wereldwijd initiatief waarin alle belanghebbenden, met inbegrip van belastingplichtigen, academici, media, overheden, mondiale organisaties, beleidsmakers, ngo's en fiscalisten, worden uitgenodigd om na te denken over de vraag hoe verantwoordelijk fiscaal gedrag eruitziet in een mondiale context. Hen wordt gevraagd om in debat te treden over de vraag: "Hoe ziet een verantwoord belastingstelsel eruit en hoe kunnen we collectief het toekomstige belastingstelsel vormgeven om het geschikt te maken voor zowel ontwikkelde als ontwikkelingseconomieën?"

We hopen dat dit zal helpen om ons een oordeel te vormen over verantwoord fiscaal gedrag in een wereldwijde context. Het is essentieel om zo veel mogelijk opvattingen van zo veel mogelijk spelers te horen. Door een inclusieve discussie aan te zwengelen, kunnen alle belanghebbenden bijdragen aan verantwoord wereldwijd fiscaal gedrag, optreden en advies.

Enkele initiatieven waarmee we van start zijn gegaan zijn:

  • Organiseren van een reeks rondetafelgesprekken op hoog niveau over de hele wereld waar alle belangrijke problemen rond de wenselijkheid en haalbaarheid van een wereldwijd verantwoord belastingstelsel worden besproken.
  • Bevorderen en ondersteunen van interactieve discussies via onlineplatforms.
  • Aanscherpen van onze waarden, waarbij we ervoor zorgen dat onze medewerkers goed op elkaar zijn ingespeeld.
  • Bijdragen aan de vertaling van beleid naar uitvoering en praktijk.

Verder geven we onze klanten advies over de beste manier om te reageren op deze steeds complexer wordende juridische en zakelijke omgeving. Onze aanpak bestaat erin om te anticiperen op ontwikkelingen die niet alleen op korte termijn, maar ook op lange termijn zullen plaatsvinden op nationaal en internationaal niveau en om deze ontwikkelingen ook op te volgen.

 

De voordelen

Ons team van belastingdeskundigen helpt u om een goede balans te vinden tussen fiscale planning, fiscale transparantie en bedrijfsreputatie. Denk daarbij aan de gevolgen voor uw reputatie wanneer op Facebook, Twitter of de voorpagina van de krant wordt bericht dat uw bedrijf zijn faire deel niet betaalt of zich inlaat met dubieuze fiscale planning.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)

Familiebedrijven

Familiebedrijven

KPMG begrijpt de verschillende uitdagingen waar familiebedrijven dagelijks mee te maken krijgen en helpt hen daarbij.