Nederlandse Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2021 en herziening van verliesverrekening

Nederlandse Tweede Kamer stemt in met Belastingplan

Op 12 november 2020 heeft de Nederlandse Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2021.

Op 12 november 2020 heeft de Nederlandse Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2021

keyboard and document on dark desk

Op 12 november 2020 heeft de Nederlandse Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2021. Dit plan omvat diverse fiscale wetsvoorstellen en werd op Prinsjesdag, 15 september 2020, door het Nederlandse kabinet aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Belastingplan 2021 werd na diverse aanvullingen en aanpassingen aangenomen en ligt nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Indien de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, volgens planning medio december 2020, treden de meeste maatregelen reeds op 1 januari 2020 in werking.

Uitgebreide informatie over het Belastingplan 2021 en de aanvullingen en wijzigingen vindt u hier. Hierna gaan wij in op één specifieke maatregel: de aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting.

Wijziging verliesverrekening

De wijziging in de verliesverrekeningsregels werd op Prinsjesdag reeds aangekondigd en is uitgewerkt in de op 5 oktober 2020 verschenen nota van wijziging van het Belastingplan 2021.

Fiscale verliezen zijn momenteel verrekenbaar met fiscale winsten van het voorgaande boekjaar (één jaar carry-back) en de zes volgende boekjaren (zes jaar carry-forward). Voor fiscale verliezen geleden in boekjaren die aanvangen voor 1 januari 2019 geldt de mogelijkheid tot één jaar carry‑back en negen jaar carry-forward.

Op basis van het uitgewerkte voorstel zullen fiscale verliezen die worden geleden in boekjaren die aanvangen na 1 januari 2022 en verliezen die op dat moment nog beschikbaar zijn voor verrekening onbeperkt in de tijd voorwaarts verrekenbaar worden. De termijn voor achterwaartse verliesverrekening blijft één jaar.

Naast deze verruiming is ook sprake van een beperking. Indien in een boekjaar meer dan € 1 miljoen fiscale winst wordt gerapporteerd, wordt de verrekening van fiscale verliezen met deze fiscale winst beperkt tot € 1 miljoen plus 50% van de fiscale winst voor zover deze € 1 miljoen te boven gaat. Het volgende voorbeeld dient ter illustratie.

Voorbeeld

Jaar      

Resultaat

2021

Winst € 5 miljoen

2022

Verlies € 13 miljoen

2023

Winst € 7 miljoen

De aangekondigde wijziging is van belang voor zowel de achterwaartse en voorwaartse verrekening van het fiscale verlies 2022.

Uitwerking

Het met de fiscale winst 2021 te verrekenen fiscale verlies 2022 bedraagt maximaal € 3 miljoen (€ 1 miljoen + 50% van (€ 5 miljoen -/- € 1 miljoen)). Na achterwaartse verrekening van het fiscale verlies 2022 bedraagt het belastbaar bedrag 2021 € 2 miljoen (€ 5 miljoen -/- € 3 miljoen) en resteert van het fiscale verlies 2022 nog € 10 miljoen voor voorwaartse verliesverrekening.

Het met de fiscale winst 2023 te verrekenen verlies 2022 bedraagt maximaal € 4 miljoen (€ 1 miljoen + 50% van (€ 7 miljoen -/- € 1 miljoen)). Na voorwaartse verrekening van het fiscale verlies 2022 bedraagt het belastbaar bedrag 2023 € 3 miljoen (€ 7 miljoen -/- € 4 miljoen) en resteert van het fiscale verlies 2022 nog € 6 miljoen voor verrekening met fiscale winsten vanaf het boekjaar 2024.

Verruiming én beperking?!

Nog verrekenbare fiscale verliezen geleden vanaf het boekjaar 2023 zullen als gevolg van de aangekondigde wijziging niet meer door verloop van tijd verdampen, maar kunnen bij realisatie van fiscale winsten minder snel te gelde worden gemaakt. Of dit per saldo voor- of nadelig is, is afhankelijk van de specifieke situatie. 

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan