Loonkostbesparing voor ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden

Loonkostbesparing voor ondernemingen herstructurering

Steunmaatregelen laten toe om arbeid te herverdelen.

Steunmaatregelen laten toe om arbeid te herverdelen.

kantoorgebouw bij valavond

Om de economische moeilijkheden ingevolge de coronacrisis het hoofd te bieden, werd er in de afgelopen maanden een reeks steunmaatregelen afgekondigd om een onmiddellijke loonkostenbesparing te realiseren. De bekendste steunmaatregel is ongetwijfeld het systeem van technische werkloosheid wegens overmacht, waar de zwaarst getroffen sectoren nog tot eind dit jaar gebruik van kunnen maken. Op 1 juli 2020 werd het Koninklijk Besluit gepubliceerd waarin opnieuw een aantal steunmaatregelen worden aangekondigd voor werkgevers en werknemers van ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden. De maatregelen laten toe om de arbeid te herverdelen. Dit levert een loonkostenbesparing op voor ondernemingen waardoor zij een moeilijke periode kunnen overbruggen en ontslagen kunnen vermijden. 

Drie nieuwe maatregelen worden voorzien:

  • De toepassing op individueel niveau van het corona-tijdskrediet
  • De toepassing van uitkeringen in het kader van de coronalandingsbaan
  • De tijdelijke invoering van een collectieve arbeidsduurvermindering

 

Wij lichten hieronder graag de nieuwe maatregelen toe.

Beoogde ondernemingen

De maatregelen gelden voor werkgevers op wie een erkenning als onderneming in herstructurering of als onderneming in moeilijkheden van toepassing is, en waarvan de periode van de erkenning ten vroegste aanvangt op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020. De maatregelen kunnen worden toegepast voor de volledige duur van de erkenningsperiode als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.

Corona-tijdskrediet

Een eerste maatregel tot herverdeling van de arbeid is het corona-tijdskrediet. Dankzij deze maatregel kan de werkgever van een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden aan elk van zijn werknemers voorstellen om de arbeidsduur te verminderen met een vijfde of tot een halftijdse betrekking. De nadruk ligt hier op ‘voorstellen’, zodat er steeds instemming van de werknemer vereist is.

Zowel voltijdse als deeltijdse werknemers komen in aanmerking voor het corona-tijdskrediet, zij het dat deeltijdse werknemers, voor zover zij minstens drie vierden werken, hun arbeidsprestaties enkel met de helft kunnen verminderen.

Het corona-tijdskrediet kan worden opgenomen voor een periode van minimum één maand en maximaal zes maanden. Het gaat dus om een tijdelijke maatregel. Belangrijk is dat het corona-tijdskrediet een systeem is dat naast het gewone tijdskrediet bestaat. Bijgevolg wordt de duur van het corona-tijdskrediet niet aangerekend op de maximale duur van het gewone tijdskrediet.

Een werknemer die gebruik wenst te maken van het corona-tijdskrediet, ontvangt in principe een onderbrekingsuitkering van de RVA. De werkgever betaalt dus enkel voor de deeltijdse arbeidsprestaties. Indien de werkgever het akkoord van de werknemer verkrijgt, moet er een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld overeenkomstig artikel 11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Coronalandingsbaan

Een tweede maatregel waarmee een herverdeling van arbeid wordt beoogd, is de coronalandingsbaan. Net zoals de gewone landingsbaan, laat de coronalandingsbaan toe dat werknemers hun arbeidsprestaties verminderen met een vijfde of met de helft tot op het moment dat ze met pensioen gaan.

In afwijking van de leeftijdsvoorwaarde die geldt voor de gewone landingsbaan, kunnen werknemers dankzij de coronalandingsbaan al vanaf de leeftijd van 55 jaar hun prestaties tot aan hun pensioen verminderen. Voorwaarde is evenwel dat zij voltijds tewerkgesteld zijn en dat zij 25 jaar in loondienst hebben gewerkt.

Werknemers in een landingsbaan hebben recht op een onderbrekingsuitkering van de RVA. Net zoals bij het corona-tijdskrediet, betaalt de werkgever dus enkel voor de deeltijdse arbeidsprestaties. 

Collectieve arbeidsduurvermindering

De laatste maatregel die werd ingevoerd om de gevolgen van de coronacrisis op het vlak van tewerkstelling te verzachten, is de collectieve arbeidsduurvermindering. Het betreft een tijdelijke maatregel die toelaat dat de arbeidsduur gedurende een jaar wordt verminderd met een vierde of een vijfde voor het geheel van werknemers, dan wel voor een specifieke categorie van werknemers.

Tijdens dat jaar geniet de werkgever van een doelgroepvermindering of RSZ-vermindering. Van het bedrag van die doelgroepvermindering worden drie vierden aangewend om het loonverlies dat de werknemer lijdt, te compenseren.

Het systeem van collectieve arbeidsduurvermindering moet worden ingevoerd door het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak. Wanneer er binnen de onderneming geen vakbondsafvaardiging is, kan de arbeidsduurvermindering worden ingevoerd via een wijziging van het arbeidsreglement.

 

Auteurs: Floor Laenen, Junior Associate K law & Sébastien Thijs, Senior Counsel K law

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan