Heel wat ondernemingen maken gebruik van de mogelijkheid die CAO nr. 90 biedt om een collectieve loonbonus te voorzien voor hun werknemers. Een dergelijk plan moest, indien dit op het volledig kalenderjaar 2020 betrekking heeft, uiterlijk op 30 april 2020 worden ingediend bij de Federale Overheid Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (‘FOD WASO’). 

Begin 2020 was er in België nog geen sprake van een economische impact door COVID-19. Mogelijks stelde u een bonusplan met ambitieuze doelstellingen op. Wat indien het ondertussen onmogelijk werd om deze doelen nog te halen? Of wat indien de vooropgestelde doelstellingen nog wel haalbaar zijn, maar er onvoldoende middelen zijn om de afgesproken bonus nog te betalen?

Wij stellen hieronder graag enkele mogelijke oplossingen voor.

Wijzigen van de te bereiken doelstellingen en/of niveaus

De te bereiken doelstellingen en/of niveaus kunnen dankzij CAO nr. 90 wijzigen. Daarbij maakt men een onderscheid naargelang het toekenningsplan van de loonbonus werd ingevoerd door een ondernemings-cao of door een toetredingsakte.

o   Toekenningsplan ingevoerd door een ondernemings-cao

In dit geval kan men de te bereiken doelstellingen en/of niveaus wijzigen volgens een bijzondere procedure. Die procedure moet zijn opgenomen in de ondernemings-cao. Daarnaast moet de werkgever alle partijen die de overeenkomst hebben ondertekend en de griffie van de FOD WASO op de hoogte brengen van de wijziging.

 

o   Toekenningsplan ingevoerd door een toetredingsakte

Een toekenningsplan invoeren via een toetredingsakte kan enkel voor de werknemers voor wie geen vakbondsafvaardiging bestaat. Als dat het geval is, moet de opmaak- en goedkeuringsprocedure voor iedere wijziging van de doelstellingen opnieuw worden gevolgd.

De door het toekenningsplan vastgestelde te bereiken niveaus kunnen daarentegen worden gewijzigd volgens een afwijkende procedure. Die procedure dient opgenomen te zijn in het toekenningsplan en de werkgever moet de betrokken werknemers, de voorzitter van het paritair comité en de griffie van de FOD WASO op de hoogte brengen van de wijziging.

 

Let op! Elke wijziging van de te bereiken doelstellingen en/of niveaus kan slechts betrekking hebben op de toekomst, en dus niet op een referentieperiode die reeds verlopen of nog aan de gang is. 

Annuleren van het ingediend bonusplan

Daarnaast kan de werkgever er ook voor opteren om het reeds ingevoerde bonusplan alsnog te annuleren. Dat kan bijvoorbeeld wanneer een omzetstijging als collectieve doelstelling werd opgenomen en het er niet naar uit ziet dat dit nog gehaald zal worden.

Als het toekenningsplan via een ondernemings-cao werd ingevoerd, zal het nodig zijn om een nieuwe cao op ondernemingsvlak te sluiten. Werd het plan ingevoerd door een toetredingsakte, dan heeft de werkgever de goedkeuring van alle betrokken werknemers nodig. Indien u hiervoor opteert, moet u een gemeenschappelijke verklaring ondertekenen waarin u uitdrukkelijk vermeldt dat de ingediende toetredingsakte wordt beëindigd. Die verklaring bezorgt u dan aan de griffie van de FOD WASO.

Invoeren van een nieuw bonusplan

Tot slot heeft de werkgever de mogelijkheid om een nieuw bonusplan in te dienen. Waarschijnlijk geldt dit voor een andere referentieperiode. Die referentieperiode moet minimum drie maanden  bedragen en mag niet al voor een derde verstreken zijn. Indien u bijvoorbeeld zou kiezen voor het laatste kwartaal van 2020, heeft u nog tijd tot 31 oktober 2020 om dit nieuw plan neer te leggen bij de FOD WASO.

Bij het bepalen van de nieuwe collectieve doelstellingen wordt best alvast rekening gehouden met het recent gewijzigd standpunt van de FOD WASO. Vanaf 2020 aanvaardt de FOD enkel nog economische (zoals het behalen van een vooropgesteld zakencijfer) en ecologische (zoals het verkleinen van het volume restafval) doelstellingen. Bonusplannen die in het verleden zonder problemen werden goedgekeurd, zouden nu dus geweigerd kunnen worden.

 

Tip! Door COVID-19 raakte het telewerk snel ingeburgerd. Dat maakt het aantrekkelijk om over andere doelstellingen na te denken, bijvoorbeeld over een verbetering van het milieubeleid door een verminderd papiergebruik. 

Tijdelijke werkloosheid wegens (corona)overmacht

Alle werknemers die de doelgroep vormen van het plan hebben recht op de loonbonus in verhouding tot hun effectieve arbeidsprestaties. In tegenstelling tot vakantiedagen, feestdagen en periodes van moederschapsrust, zijn de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en economische werkloosheid niet automatisch gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen. Het bedrag van de loonbonus zal daarom lager liggen voor de werknemers die tijdelijk werkloos gesteld zijn. In het nieuwe toekenningsplan kan u echter wel van dit principe afwijken.

* * *

Weet als werkgever dat het toekenningsplan voor loonbonus cao nr. 90, mits akkoord van alle betrokken partijen, doorgaans nog kan worden aangepast of geannuleerd. Ook is het mogelijk om een nieuw bonusplan in te dienen, wellicht voor een andere referteperiode en met aangepaste doelstellingen. Uiteraard helpen wij u graag verder!

Tot slot dient u zich te realiseren dat, indien tijdelijke werkloosheid niet expliciet werd gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties, het bonusbedrag voor de getroffen werknemers lager zal zijn.                             

Wenst u hierover meer informatie of kunnen wij u bijkomend advies verstrekken, aarzel niet ons te contacteren.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan