Het behoeft geen inleiding dat de evenementensector de voorbije periode zwaar getroffen is door de Coronacrisis. In de strijd tegen het virus werden de afgelopen maanden nagenoeg alle evenementen afgelast of minstens uitgesteld. Aangezien de verkoop van toegangskaartjes in de praktijk een geruime tijd voorafgaat aan het plaatsvinden van het evenement, werd de btw in vele gevallen reeds ontvangen en doorgestort aan de schatkist van de bevoegde lidstaat. De financiële gevolgen zijn zonder meer aanzienlijk, waardoor eventuele btw-teruggaven een verzachting kunnen betekenen voor de organisatoren van evenementen. 

Complexe btw –teruggaafregels

Niettegenstaande dat het nuttig kan zijn voor organisatoren van evenementen om de mogelijkheden tot btw-teruggaaf te bekijken, zijn de toepasselijke btw-regels een complexe materie. De btw-teruggaafmogelijkheden zijn afhankelijk van de specifieke situatie en zullen geval per geval moeten worden geanalyseerd, rekening houdend met de verschillende interpretaties van de regels van toepassing in de verschillende lidstaten. Op basis van de voorliggende feiten, kunnen drie situaties worden onderscheiden: i) uitstel van het evenement, ii) afgelasting van het evenement en iii) niet opdagen van de deelnemer. Hierna lichten we de drie situaties bondig toe.

I) Uitstel van het evenement

Indien het evenement wordt uitgesteld naar een latere datum, kan de btw in principe niet worden teruggevraagd. De betaalde som blijft in dergelijk geval immers een voorschot, zij het dan voor een evenement dat later zal plaatsvinden dan initieel was overeengekomen. Deze situatie dient echter onderscheiden te worden van het geval waarbij de deelnemer kan opteren voor de terugbetaling van het toegangsticket. In het laatste geval bestaat de mogelijkheid tot teruggaaf van btw immers wel.

II) Afgelasting van het evenement

Indien het evenement wordt afgelast en de bezitter van een ticket de terugbetaling kan verkrijgen, kan de organisator veelal teruggaaf van de btw verkrijgen in de lidstaat waar het evenement zou plaatsvinden.

Desalniettemin kunnen zich problemen voordoen in de lidstaten waar de toegangsticketten worden beschouwd als single purpose vouchers, aangezien de btw in dit geval verschuldigd werd op het ogenblik van de verkoop van het ticket. Bovendien verschillen ook de voorwaarden die gekoppeld worden aan de teruggaaf van lidstaat tot lidstaat.

Indien de Belgische regels van toepassing zijn, dient een onderscheid te worden gemaakt naargelang al dan niet een factuur werd uitgereikt en zal respectievelijk een credit nota, dan wel een intern verbeterend stuk moeten worden opgemaakt teneinde de btw te kunnen recupereren.

III) Niet opdagen van de deelnemer

Ten slotte is er nog de situatie waarbij het evenement niet wordt uitgesteld of afgelast, maar de deelnemer niet opdaagt. De prijs voor het toegangsticket werd reeds betaald en de btw werd reeds gerapporteerd, alsook afgedragen aan de Staat. In geval de deelnemer kan opteren voor de terugbetaling van het toegangsticket, kan de organisator in principe de btw terugvragen, onder voorbehoud van de specifieke regels en voorwaarden die van toepassing zijn in de bevoegde lidstaat (i.e. de lidstaat waar het evenement plaats heeft gevonden).

In geval de deelnemer niet kan opteren voor de terugbetaling van het toegangsticket, kunnen bovendien alsnog argumenten voorliggen die de teruggaaf van de btw steunen. Op basis van de algemene voorwaarden bij het sluiten van de verkoop van het ticket kan immers blijken dat in dergelijk geval de prijs dient beschouwd te worden als een schadevergoeding. Afhankelijk van de bevoegde lidstaat (i.e. de lidstaat waar het evenement plaats heeft gevonden), dient geanalyseerd te worden of een dergelijke kwalificatie aanvaard kan worden.

Analyse van de btw-impact kan een financiële troost zijn

Het loont zeker de moeite om de mogelijkheden tot btw-teruggaaf te identificeren en te voorkomen dat btw tweemaal zou worden betaald. Gezien de afwijkende toepassing van de regels in de verschillende lidstaten, dient de btw-impact voor elk geval concreet te worden beoordeeld. KPMG kan u verder begeleiden bij het beoordelen van de concrete situatie en het aanvragen van btw-teruggaven in alle lidstaten van de Europese Unie.

Neem contact met ons op