Verplichte uitwisseling van grensoverschrijdende constructies

Uitwisseling van grensoverschrijdende constructies

De richtlijn focust op de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op fiscaal vlak voor intermediairs en relevante belastingplichtigen.

In juni 2018 trad de nieuwe ‘DAC6’-richtlijn in werking.

Europa sign

In juni 2018 trad de nieuwe ‘DAC6’-richtlijn of Richtlijn (EU) 2018/822 van 25 mei 2018 in werking. ‘DAC6’ verwijst naar de ‘sixth version of the EU Directive on administrative cooperation’. De richtlijn focust op de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op fiscaal vlak voor intermediairs en relevante belastingplichtigen. De nieuwe regels staan ook bekend als de Mandatory Disclosure Rules (MDR). Ze vereisen de bekendmaking van informatie over kwalificerende grensoverschrijdende constructies aan de lokale belastingautoriteiten. De gerapporteerde informatie wordt uitgewisseld tussen EU-lidstaten. Meer informatie vindt u op onze website.

België implementeerde deze Mandatory Disclosure Rules (MDR) in december 2019. De regels zijn van kracht vanaf 1 juli 2020. Er geldt echter een retroactieve toepassing voor kwalificerende grensoverschrijdende constructies. Daarvan werd de eerste stap geïmplementeerd tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020. De wetgeving is van toepassing op directe belastingen, zoals vennootschapsbelasting en personenbelasting, en op bepaalde indirecte belastingen, zoals registratierechten. Ze geldt niet op btw, douanerechten en sociale zekerheid.

De wetgeving richt zich in de eerste plaats op potentieel agressieve fiscale planningsstructuren. Toch is de reikwijdte ervan vrij ruim. Grensoverschrijdende constructies die één van de gedefinieerde wezenskenmerken bevatten moeten aan de belastingdienst worden gemeld. Als men de rapporteringsverplichtingen niet naleeft, kan dat leiden tot boetes van 50.000 euro of 100.000 euro bij frauduleuze bedoelingen.

De regelgeving

Wat te rapporteren

Grensoverschrijdende constructies…

Een constructie moet betrekking hebben op meer dan één EU-lidstaat of een EU-lidstaat en een derde land.

… die ten minste één wezenskenmerk bevatten …

Een grensoverschrijdende constructie moet men rapporteren indien ze minstens één van de zogenaamde wezenskenmerken bevat. Deze kenmerken omvatten een brede waaier aan constructies en zijn ingedeeld in vijf categorieën:

Categorie A - betreft vertrouwelijkheid die aan klanten wordt opgelegd, voorwaardelijke vergoedingsconstructies en transacties die gebruik maken van gestandaardiseerde documenten en/of gestandaardiseerde structuur.

Categorie B - heeft betrekking op de planning van het gebruik van verliezen volgend op de overname van een verlieslatend bedrijf, het omzetten van inkomsten in een categorie die is vrijgesteld of belast wordt tegen een lager tarief, en circulaire transacties.

Categorie C - heeft betrekking op grensoverschrijdende betalingen tussen verbonden ondernemingen waarbij er sprake is van een corresponderende aftrek / niet-opname, een preferentiële fiscale behandeling voor de ontvanger en bepaalde andere transacties waarin een mismatch zit opgenomen.

Categorie D - heeft betrekking op transacties die bedoeld zijn om rapporteringsverplichtingen inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen (o.a. CRS) te omzeilen of uiteindelijk begunstigden te verbergen.

Categorie E - heeft betrekking op structuren in het domein van de transfer pricing en in het bijzonder het gebruik van unilaterale safe harbourregels, de overdracht van moeilijk te waarderen immateriële activa en de overdracht van activa / functies / risico's waarbij de jaarlijkse EBIT van een belastingplichtige met 50% of meer wordt verlaagd.

 

… waarvan sommigen moeten voldoen aan de “Main Benefit Test”.

De “Main Benefit Test” is van toepassing op categorie A, B en sommige constructies onder categorie C. Aan de test is voldaan als men kan vaststellen dat een belastingvoordeel één van de belangrijkste voordelen van de constructie is.

Wie moet rapporteren

Primaire rapporteringsverplichting

De primaire rapporteringsverplichting ligt bij de in de Europese Unie gevestigde intermediair. Een "intermediair" is iedereen die een meldingsplichtige, grensoverschrijdende constructie ontwerpt, organiseert, beheert, beschikbaar stelt of op de markt brengt (i.e. primaire intermediair of promotor). Bovendien is een intermediair ook elke persoon die weet of zou kunnen weten dat hij, rechtstreeks of door middel van andere personen, 'hulp, bijstand of advies' heeft verleend omtrent een grensoverschrijdende constructie (i.e. secundaire intermediair of dienstverlener). Indien er meer dan één intermediair is, moeten alle intermediairs rapporteren, tenzij er schriftelijk bewijs is dat een andere intermediair een melding deed.

Secundaire rapporteringsverplichting

De meldingsplicht ligt bij de desbetreffende belastingplichtige wanneer er geen in de EU gevestigde intermediair is ingeschakeld; of ook wanneer de EU-intermediair gebonden is aan het beroepsgeheim en de betrokken belastingplichtige hiervan geen afstand doet. 

Wanneer te rapporteren

Algemene regel

De rapportering door primaire intermediairs en relevante belastingplichtigen moet binnen 30 dagen gebeuren, te beginnen op:

  • de dag nadat de te rapporteren grensoverschrijdende constructie voor implementatie ter beschikking is gesteld aan die belastingplichtige, of
  • de dag nadat de te rapporteren grensoverschrijdende constructie gereed is voor implementatie door de desbetreffende belastingbetalerbelastingplichtige, of
  • wanneer de eerste stap in de implementatie met betrekking tot de relevante belastingplichtige is gezet, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

 

De rapportering door secundaire intermediairs moet gebeuren binnen 30 dagen vanaf de dag nadat zij hulp, bijstand of advies hebben verleend.

Overgangsperiode: 25 juni 2018 – 30 juni 2020

Hoewel de MDR slechts van kracht zijn vanaf 1 juli 2020 moeten ook grensoverschrijdende constructies waarbij de eerste stap is geïmplementeerd tussen 25 juni 2018 en 30 juni 2020 worden gerapporteerd. De initiële deadline voor deze (retroactieve) rapportering is 31 augustus 2020, maar er is een administratief uitstel verleend.

Administratief uitstel

Op basis van dit uitstel gelden de volgende termijnen:

  • de te rapporteren grensoverschrijdende constructies van de overgangsperiode moeten uiterlijk op 28 februari 2021 worden gemeld
  • de startdatum van de rapporteringsperiode van 30 dagen voor rapporteerbare grensoverschrijdende constructies van de periode tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020 begint op 1 januari 2021;
  • het eerste periodieke verslag voor marktklare constructies moet uiterlijk 30 april 2021 worden ingediend.

Boetes

Bij gebrek aan rapportering, laattijdige rapportering of onvolledige rapportering kunnen er aanzienlijke boetes worden opgelegd.

Onze oplossingen

Ons team tot uw dienst

Bij KPMG België hebben we een toegewijd team dat relevante ontwikkelingen nauwlettend volgt en de implementatie van de MDR-wetgeving analyseert. Hun werk wordt ondersteund door KPMG's EU Tax Center en een netwerk van KPMG-kantoren in heel Europa. Deze samenwerking maakt een Europese dekking van dit onderwerp mogelijk en helpt bij het interpreteren van de specifieke regels in elk land.

Onze professionals kunnen u helpen bij het ontwikkelen van een proces om belanghebbenden op te leiden, transacties te verzamelen en te beoordelen, en technologie te gebruiken om efficiënt aan uw verplichtingen te voldoen. Meer informatie en contacten kan u vinden via deze link.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan