3de en laatste fase hervorming vennootschapsbelasting treedt in werking

3de en laatste fase hervorming vennootschapsbelasting

Calculator at keyboard

Het in 2017 afgesloten ‘Zomerakkoord’ voorzag in een hervorming van de vennootschapsbelasting gespreid in 3 fasen. Fase 1 en 2 hebben we ondertussen al een tijdje achter de rug.

De laatste fase treedt in werking met ingang van het aanslagjaar 2021. Deze fase omvat opnieuw een resem maatregelen. De belangrijkste maatregel, de tariefdaling, wordt gekoppeld aan een aantal budgettair compenserende maatregelen.

                                                               
Hierna volgt een overzicht van deze maatregelen. 

Tariefverlaging en opheffing crisisbijdrage

Het gemeenrechtelijk tarief vennootschapsbelasting wordt vanaf aanslagjaar 2021 verder verlaagd naar 25%, en bijkomend wordt de aanvullende crisisbijdrage afgeschaft. In vergelijking tot de situatie vóór de hervorming, bedraagt de totale tariefdaling aldus 8,99% (33,99% minus 25%).

Het in fase 1 ingevoerde verlaagd tarief van 20% op de eerste schijf van 100.000 euro voor kwalificerende KMO vennootschappen blijft behouden.

Of de tariefverlaging overeind zal blijven in het post corona-tijdperk valt nog te bezien. 

Mobilisatie vrijgestelde reserves

Een aantal categorieën van belastingvrije reserves komen voor aanslagjaren 2021 en 2022 in aanmerking voor vrijwillige belastingheffing aan een gunsttarief van 15%. Dit gunsttarief kan verder worden verlaagd tot 10% mits voldaan wordt aan een herinvesteringsverplichting. 

Beperking afschrijvingen

De aftrekbaarheid van afschrijvingen op investeringen wordt op twee punten aan banden gelegd.

Zo wordt het stelsel van degressieve afschrijvingen opgeheven voor investeringen verworven of tot stand gebracht na 1 januari 2020.

Verder wordt de pro rata afschrijving (dit is in verhouding tot de bezitsduur) in het jaar van investering, de algemene regel voor investeringen vanaf 1 januari 2020. Aldus wordt de tolerantie van een volledige afschrijving in het jaar van investering ten aanzien van KMO vennootschappen opgeheven.

Aftrekbaarheid autokosten

De aftrek van autokosten wordt vanaf het aanslagjaar 2021 (en verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020) vastgesteld op basis van een specifieke formule:

AFTREKPERCENTAGE = 120% – (0,5 x coëfficiënt x aantal gram CO2/km)

Deze formule geldt eveneens voor de aftrek van brandstofkosten.

Voor bepaalde hybride voertuigen aangeschaft vanaf 1 januari 2018 gelden bijzondere regels.

Voor meer toelichting omtrent de aftrekbaarheid van autokosten verwijzen we naar onze eerdere flash

Verhoogde aftrek kosten vervoer

De verhoogde 120% aftrekbaarheid van kosten van collectief vervoer wordt geschrapt met ingang van het aanslagjaar 2021 (en verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020).

Aftrekbaarheid geldboetes

De niet aftrekbaarheid van geldboetes geldt vanaf het aanslagjaar 2021 (en verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020) ook voor administratieve boetes waarvan het bedrag berekend is als een opslag op een aftrekbare belasting. Denken we hier bv. aan proportionele BTW boetes, boetes inzake bedrijfsvoorheffing.

Aftrekbaarheid disconto

De verwerving van een investering met geen of geringe investeringskost geeft aanleiding tot een boekhoudkundige financieringskost (‘disconto’). Dit disconto is met ingang van het aanslagjaar 2021 (en verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020) niet langer aftrekbaar.

Geheime commissielonen

Ingeval kosten of voordelen onterecht niet op een fiche worden opgenomen, dan kan de fiscus een bijzondere aanslag geheime commissielonen van 100% opleggen. Deze aanslag kan ook worden opgelegd bij verdoken meerwinsten, dit is omzet die niet werd gerapporteerd.

Het stelsel wordt op 2 punten gewijzigd, met ingang van het aanslagjaar 2021 (en verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020).

Vooreerst maakt deze bijzondere aanslag niet langer een aftrekbare kost uit.

Verder wordt het verlaagd tarief van 50%, van toepassing bij verdoken meerwinsten die spontaan door de belastingplichtige worden rechtgezet in een later jaar, afgeschaft.

Beperking interestaftrek

De interest op financiering die een bedrijfsleider of aandeelhouder via lening/voorschot verstrekt aan diens vennootschap komt voor herkwalificatie in een niet aftrekbaar dividend in aanmerking voor het deel dat de marktinterest overstijgt, en het deel van de financiering dat het eigen vermogen van de vennootschap overstijgt.

Voor de financiering zonder welbepaalde looptijd dient de marktinterest vastgesteld te worden vanaf het aanslagjaar 2021 op basis van een door de balanscentrale vastgestelde interestvoet.

Voor meer toelichting omtrent deze wijziging verwijzen we naar onze eerdere flash.

Verliezen buitenlandse inrichting

De aftrek van de verliezen geleden in een buitenlandse inrichting of met betrekking tot in het buitenland gelegen activa, worden aan banden gelegd vanaf het aanslagjaar 2021 (en verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020).

Voornoemde verliezen mogen slechts in mindering worden gebracht van het resultaat van het Belgische hoofdhuis indien deze verliezen definitief zijn en binnen de Europese Economische Ruimte worden geleden. Dat is het geval indien de inrichting haar activiteiten stopzet en de verliezen niet meer kunnen worden afgetrokken van de winst van een andere inrichting of een andere persoon in die lidstaat.

Diverse maatregelen

Ten slotte nog een aantal specifieke maatregelen van toepassing met ingang van het aj. 2021 (en voor een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020).

Zo wordt de vrijstelling die bestond in hoofde van vennootschappen voor huisvesting betreffende de meerwaarde die zij realiseerde op ongebouwde onroerende goederen opgeheven.

Zo wordt ten slotte ook de vrijstelling voor huisvesting en stage in de onderneming afgeschaft.

Beoordeling

De tariefdaling heeft ontegensprekelijk een positieve impact op het internationaal imago van België als investeringsland. Deze daling geeft daarenboven lokale ondernemers extra zuurstof en financiële ademruimte om verder te kunnen groeien.  De vele compenserende maatregelen leiden ertoe dat in de praktijk de reële netto besparing een stuk lager ligt.

Neem contact met ons op