Cassatie spreekt zich uit over fiscaal statuut van de vaste vertegenwoordiger

Cassatie spreekt zich uit over fiscaal statuut

row of chairs

Rechtsfiguur van de vaste vertegenwoordiger

Elke vennootschap die een mandaat van bestuurder in een andere vennootschap uitoefent (rechtspersoon-bestuurder), is verplicht een vaste vertegenwoordiger aan te duiden. Deze vaste vertegenwoordiger is een natuurlijke persoon die het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap uitoefent.

Vanuit een juridische invalshoek is deze vaste vertegenwoordiger hoofdelijk aansprakelijk, alsof hij dat mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitoefent.

Onder het Wetboek Vennootschappen moest de vaste vertegenwoordiger benoemd worden onder de vennoten, bestuurders of werknemers van de rechtspersoon-bestuurder. Onder het WVV mag dit nu ook een derde zijn.

Onder het WVV is het niet langer toegelaten om binnen dezelfde bestuurde vennootschap zowel als vaste vertegenwoordiger als bestuurder op te treden. Verder wordt de verplichting tot aanstelling van een vaste vertegenwoordiger onder het WVV ook uitgebreid naar functies van dagelijks bestuur die in de bestuurde vennootschap worden opgenomen.

Vaste vertegenwoordiger en sociale zekerheid

Voor sociale zekerheid wordt deze vaste vertegenwoordiger beschouwd als mandataris en is deze aan het sociaal statuut der zelfstandigen onderworpen, naargelang het geval in hoofd -of bijberoep.

Fiscaal recht

Er bestaat al enige jaren onduidelijkheid omtrent het fiscaal statuut van deze vaste vertegenwoordiger. De centrale vraag hierbij is of deze vaste vertegenwoordiger fiscaal aan te merken is als een bedrijfsleider in de zin van de 1ste categorie van het Wetboek Inkomstenbelastingen (artikel 32). Onder deze eerst categorie wordt bedoeld, iedereen die binnen de vennootschap een opdracht uitvoert als een bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functie.

Deze vraag werd recentelijk door het Hof van Cassatie beantwoord. In haar arrest van 20 januari 2020 heeft zij bevestigd dat de vaste vertegenwoordiger een gelijksoortige functie uitmaakt voor toepassing van het Wetboek Inkomstenbelastingen.

Wat zijn hiervan nu de praktisch gevolgen?

Vooreerst zijn de vergoedingen genoten door de vaste vertegenwoordiger uit de bestuurde vennootschap belastbaar volgens het stelsel van de bedrijfsleidersbezoldigingen. Deze vergoedingen omvatten eventueel ook de voordelen in natura (bv. privé gebruik personenwagen, ICT materiaal, …) die de vaste vertegenwoordiger zou verkrijgen uit de bestuurde vennootschap. De bestuurde vennootschap dient voor het bedrag van deze vergoedingen een fiche 281.20 op naam van de vaste vertegenwoordiger in te dienen en bedrijfsvoorheffing af te dragen.

Daarnaast werkt deze kwalificatie door voor een aantal bijzondere fiscale herkwalificatieregels met betrekking tot eventuele huur of interest die een vaste vertegenwoordiger zou verkrijgen uit de bestuurde vennootschap.

Zo wordt de huurvergoeding die een vennootschap betaalt aan haar bedrijfsleider eerste categorie aangemerkt als een bedrijfsleidersbezoldiging in de mate dat deze huurvergoeding 5/3 van het gerevaloriseerd kadastraal inkomen van dat onroerend goed overschrijdt. Een bedrijfsleidersbezoldiging zal dus evenzeer voorliggen bij een verhuur door de vaste vertegenwoordiger indien voornoemde grens wordt overschreden. Over deze bezoldiging zal sociale bijdragen verschuldigd, en dit inkomen zal belastingheffing ondergaan tegen de progressieve tarieven, zonder dat de financieringskosten betreffende het onroerend goed van dit inkomen in mindering kunnen worden gebracht.

De interest die een vennootschap verschuldigd is op een voorschot verstrekt door een bedrijfsleider wordt gedeeltelijk als een niet aftrekbaar dividend aangemerkt indien zij verband houdt met:

  • het gedeelte van het voorschot dat hoger is dan de som van de belaste reserves bij het begin van het belastbare tijdperk en het gestort kapitaal bij het einde van het belastbare tijdperk;
  • een interestvergoeding die hoger ligt dan de marktrente.

 

De herkwalificatie in een niet aftrekbaar dividend is aldus ook van toepassing op een voorschot verstrekt door een vaste vertegenwoordiger. 

Besluit

Op basis van Cassatierechtspraak zijn vaste vertegenwoordigers fiscaal te beschouwen als bedrijfsleiders met een aantal fiscale gevolgen voor de bestuurde vennootschap en de vaste vertegenwoordiger.

Het strekt tot aanbeveling de fiscale positie van de vaste vertegenwoordigers na te kijken in het licht van deze Cassatierechtspraak, en te zien of er geen bijsturingen zich opdringen.

Neem contact met ons op