Interesten op een kredietverrichting (obligatielening of een andere lening, schuld, deposito, enz. …) zijn voor een vennootschap normaal gezien slechts aftrekbaar in de mate dat ze niet hoger zijn dan de marktrentevoet. De hoogte van de marktrentevoet is afhankelijk van verschillende beoordelingscriteria zoals de aard van het krediet, het bedrag en de looptijd ervan, het risico voor de kredietverstrekker en eventueel de munt waarin de schuld is uitgedrukt. 

Daarnaast worden interesten op voorschotten, die door bepaalde aandeelhouders of bedrijfsleiders aan de vennootschap worden verstrekt, ook geherkwalificeerd in dividenden wanneer deze de marktrentevoet overschrijden.

Het begrip ‘marktconform’ was tot voor kort niet nader gedefinieerd in de wet, waardoor de bepaling van de marktconformiteit, vooral voor rekeningen-courant in het voordeel (creditsaldo) van een bedrijfsleider of aandeelhouder, voor problemen en discussie zorgde met de fiscus.

De fiscale wetgever heeft beslist om meer zekerheid en duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van de categorie van niet-hypothecaire leningen zonder looptijd (waaronder schulden van de vennootschap in rekening-courant). Voor deze categorie wordt voor interesten die betrekking hebben op 2020 het tarief bepaald op basis van het toepasselijk MFI-rentetarief, verhoogd met 2,5%. Dit tarief is tevens van toepassing op de herkwalificatieregeling van interesten dividenden waarvan hierboven sprake.

Het toepasselijk MFI-rentetarief stemt overeen met de door de Belgische Monetaire Financiële Instellingen aangerekende interestvoet op leningen van minder dan € 1.000.000,00 met een duurtijd korter dan 1 jaar voor de maand november van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de interesten betrekking hebben. Dit tarief wordt jaarlijks en uiterlijk op 19 december door de Nationale Bank op haar website gepubliceerd.

Rekening houdend met het MFI-rentetarief van de maand november 2019, is het maximale rentetarief voor interesten die betrekking hebben op de periode 2020 aldus 4,06% (dit is het MFI tarief van 1,56%, verhoogd met 2,5%).

Neem contact met ons op

Gerelateerde content